Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1399-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229539 
(151)  Dátum zápisu  16.03.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1399-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.12.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; penzióny; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.09, 16.03.01, 16.03.05, 26.04.16, 26.04.24, 27.05.12, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARTFEST, s. r. o.; Svätoplukova 28, 972 01 Bojnice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  19.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2010 12/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2011 05/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1399-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1399-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.08.2010 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 19.08.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 01.10.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 01.10.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.03.2011 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.12.2019 Typ Doručené
POZ 1399-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku