Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1398-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1398-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Rybárske vlasce; materiály na rybárske vlasce; rybárske splietané šnúry; rybárske náradie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s rybárskym náradím a s krmivami pre ryby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.06, 26.03.05, 26.03.03, 26.03.99, 01.01.13, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MOSS.SK, s.r.o.; M.R. Štefánika 297/11, Revúca 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Tatiana Brichtová, advokátka; Grösslingova 6-8, Bratislava 1 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2018 11/2018 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.02.2019 2/2019 XA3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 02.12.2019 12/2019 FB3M
4 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 02.04.2020 4/2020 FB3M
 
POZ 1398-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.07.2018 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.07.2018 166,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 06.02.2019 50,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2019 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1398-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.06.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.06.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 04.07.2018 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 04.07.2018 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.07.2018 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2018 Typ Platba
výsledok rešerše 23.07.2018 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.08.2018 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 26.09.2018 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2018 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku v CHF 27.09.2018 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 27.12.2018 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
výzva na doplnenie podania námietok 18.02.2019 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 18.02.2019 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2019 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.02.2019 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 18.03.2019 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.03.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.04.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.04.2019 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.05.2019 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 16.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.06.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 28.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2019 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.07.2019 Typ Platba
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zastavenie konania 03.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.09.2019 Typ Doručené
Žiadosť o späťvzatie prihlášky 03.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.09.2019 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 09.09.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 25.10.2019 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 28.11.2019 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 13.12.2019 Typ Odoslané
POZ 1398-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.04.2019 BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr. Ž&Ž LEGAL, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku