Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1398-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203712 
(151)  Dátum zápisu  07.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1398-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.05.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Finančné služby; bankové a úverové služby; služby týkajúce sa platobných kariet a predplatených kariet s určitou uloženou hodnotou; služby elektronického nakupovania využívajúce uložené hodnoty; poskytovanie služieb elektronických fondov a prevodu mien, služby elektronického platenia; služby týkajúce sa predplatených telefónnych kariet, služby hotovostného vyplácania a služby autorizácie a vyúčtovania transakcií; poskytovanie debetných a úverových služieb prostredníctvom identifikačného zariadenia využívajúceho rádiovú frekvenciu (odpovedač); služby cestovného poistenia; služby overovania šekov; služby vydávania a vyplácania cestovných šekov a cestovných poukážok; poradenské služby vzťahujúce sa na všetky uvedené služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06, 01.17.02, 26.01.16, 26.01.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MasterCard International Incorporated; 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 5/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 2/2012 ND3M
 
POZ 1398-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2011 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1398-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 13.05.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.05.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.05.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.05.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 12.02.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.02.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.12.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
POZ 1398-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku