Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1397-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251703 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1397-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farby, nátery; laky; ochranné prípravky proti korózii; konzervačné prípravky na drevo; moridlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ESSENCE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PPG Deco Czech a.s.; Břasy 223, 338 24 Břasy; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1397-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1397-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.07.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.09.2019 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.09.2019 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 23.09.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1397-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku