Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1387-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252542 
(151)  Dátum zápisu  03.06.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  03.06.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1387-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 32, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papierové servítky; papierové podložky pod poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; útržkové bloky; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové obaly na fľaše; papierové, lepenkové alebo kartónové etikety; pohľadnice; jedálne lístky z papiera; polepy a samolepky na automobily.
21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklenené poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické džbány; keramické holby; keramické stojany na jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; porcelánové podnosy; keramické podnosy; papierové podnosy; porcelánové džbány; fľaše.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva.
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelávanie; výchova; zábava; organizovanie športových a kultúrnych podujatí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MUSTANG 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovary Staropramen s.r.o.; Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.07.2020 07/2020 FH3M
 
POZ 1387-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1387-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2019 Typ Doručené
1a Generálna plná moc 20.06.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 20.06.2019 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 20.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.07.2019 Typ Interné listy
5 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 19.07.2019 Typ Odoslané
6 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 19.07.2019 Typ Odoslané
7 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 19.07.2019 Typ Odoslané
8 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 19.07.2019 Typ Odoslané
9 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 19.07.2019 Typ Odoslané
10 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 19.07.2019 Typ Odoslané
11 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 19.07.2019 Typ Odoslané
12 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 19.07.2019 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie POZ 18.07.2019 Typ Interné listy
14 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.11.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 05.11.2019 Typ Doručené
14c Príloha inde neuvedená 05.11.2019 Typ Doručené
14d Príloha inde neuvedená 05.11.2019 Typ Doručené
15 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.11.2019 Typ Platba
16 Identifikátor osoby 11.11.2019 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov 18.11.2019 Typ Doručené
17a Plná moc 18.11.2019 Typ Doručené
18 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.11.2019 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 14.01.2020 Typ Doručené
19a Sprievodný list 14.01.2020 Typ Doručené
20 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 14.01.2020 Typ Doručené
20a Osvedčovacia doložka 14.01.2020 Typ Doručené
20b Plná moc 14.01.2020 Typ Doručené
20c Plná moc 14.01.2020 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 31.01.2020 Typ Odoslané
22 všeobecný referátnik 03.02.2020 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 03.03.2020 Typ Doručené
23a Sprievodný list 03.03.2020 Typ Doručené
24 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 27.04.2020 Typ Odoslané
25 pokyn na zápis po zverejnení 04.05.2020 Typ Interné listy
26 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.06.2020 Typ Odoslané
POZ 1387-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku