Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1385-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230109 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1385-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy dámske, nočná bielizeň, dámske oblečenie, oblečenie na šport.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25, predvádzanie tovaru uvedeného v triede 25. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.22, 29.01.02, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Franková Henrieta; Jarná 3049/3, 058 01 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová kancelária, Rzymanová Kamila, Ing.; Ul. mládeže 2354/32, 058 01 Poprad; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  16.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1385-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1385-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.08.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 16.08.2010 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 16.08.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.01.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.02.2011 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.02.2011 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 09.02.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.12.2019 Typ Doručené
POZ 1385-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku