Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1379-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230108 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1379-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Spodná bielizeň; bundy; čiapky; konfekcia (odevy); nepremokavý odev; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; obuv; opasky; plavky; plážové oblečenie; pletené svetre; šaty; športová obuv; športové tričká, dresy; sukne; svetre; tielka, tričká; vesty.
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.20, 24.15.03, 26.01.10, 26.03.04, 26.03.06, 26.03.23, 26.07.03, 28.17, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NORSTEIN s.r.o.; Tatranská 69, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  16.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1379-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1379-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.08.2010 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.09.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.09.2010 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.01.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 10.02.2011 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 21.02.2011 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.12.2019 Typ Doručené
POZ 1379-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku