Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1379-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201829 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1379-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo, sladové nápoje, sladové pivo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  IMPERIAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Heineken Česká republika, a.s.; U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Perkov Martina, JUDr., advokátka; Piaristická 265/18, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.06.2010 06/2010 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
 
POZ 1379-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1379-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.05.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2001 Typ Platba
3 Plná moc 08.06.2001 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 05.04.2002 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.06.2002 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.06.2002 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 06.08.2002 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 08.08.2002 Typ Doručené
9 výsledok rešerše 12.08.2002 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie POZ 12.08.2002 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
12 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.05.2009 Typ Platba
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.05.2009 Typ Doručené
13a Plná moc 04.05.2009 Typ Doručené
13b Výpoveď plnej moci 04.05.2009 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2010 Typ Platba
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.02.2010 Typ Doručené
16a Doklad o podniku/podnikateľovi 26.04.2011 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.2010 Typ Odoslané
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.04.2011 Typ Platba
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.04.2011 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
21 Oznámenie 07.12.2012 Typ Doručené
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.09.2020 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
23b Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.04.2021 Typ Platba
POZ 1379-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.06.2009 Perkov Martina, JUDr., advokátka ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.04.2010 Heineken Česká republika, a.s. Královský pivovar Krušovice, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku