Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1378-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235576 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.09.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1378-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 35, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Parfumové prípravky, kozmetické prípravky, dezodoranty na osobnú hygienu, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, avivážne prípravky, čistiace prípravky, depilačné prípravky, mydlá, prípravky na holenie, kolínske vody, kozmetické krémy, skrášľovacie masky, pleťové vody na kozmetické účely, vlasové vody, farby na vlasy, laky na nechty, laky na pery, líčidlá, čistiace mlieka na toaletné účely, neutralizačné prípravky nezahrnuté v iných triedach, odfarbovače, odlakovače, pracie prípravky, stužovacie prípravky nezahrnuté v iných triedach, škrob na bielizeň, hygienické prípravky nezahrnuté v iných triedach.
07 - Stroje nezahrnuté v iných triedach, obrábacie stroje a motory okrem ručne poháňaných a okrem motorov do pozemných vozidiel, alternátory pre automobily, čerpadlá pre domácnosť, elektromechanické prístroje pre domácnosť nezahrnuté v iných triedach, kosačky, mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných, elektrické mixéry pre domácnosť, elektrické odšťavovače ovocia, elektrické mlynčeky na kávu, elektrické otvárače na konzervy, práčky, šijacie stroje, elektrické šľahače, ručné elektrické vŕtačky, vyorávače (stroje), kosačky, elektrické zváračky (stroje), záhradná technika (stroje), rozprašovače (stroje), elektrické prístroje pre domácnosť na čistenie, prístroje na zváranie elektrickým oblúkom.
08 - Záhradná technika (záhradné náradie na ručný pohon), čakany, záhradné ručné nástroje a ich diely, záhradné ručné náradie a ich diely, kosy, sekery, krájače na zeleninu, ručné kosy, lopaty (ručné náradie), motyčky, nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie), osličky, pílky (ručné náradie), ručné poľnohospodárske náradie, rozprašovače (ručné náradie), záhradnícke nožnice, štepárske nože, ručné vyorávače, ručné mechanické náradie, vrtáky.
09 - Počítače, príslušenstvo, diely a periférne prístroje a zariadenia k počítačom, počítačové programy, registračné pokladnice, signalizačné prístroje alebo systémy prístrojov (elektrotechnika), prístroje na zaznamenávanie zvuku, obrazu a dát, fotografické prístroje a ostatná technika súvisiaca s fotografovaním patriaca do tejto triedy, kinematografické prístroje, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, kancelárske stroje a zariadenia patriace do tejto triedy, faxy, fotoaparáty, gramofóny, rádiá, kazetové prehrávače, prehrávače kompaktných diskov, magnetofóny, videokamery, televízne prijímače, fotokopírovacie stroje a zariadenia (fotografické, elektrostatické alebo termické), telefónne prístroje, telefónne záznamníky, vybavenie a doplnky automobilov patriace do tejto triedy, elektrické batérie, bzučiaky, spínače, monočlánky, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie zariadení, fotografické bunky, elektrotechnický materiál a súčiastky a diely patriace do tejto triedy, integrované obvody, elektrotechnické koncovky a kontakty, meracie prístroje a meracie pomôcky, mikroprocesory, elektrické nabíjacie zariadenia, elektrotechnické objímky a odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika), elektrické odpory, odrušovače (elektrotechnika), prípojky (elektrotechnika), prúdové usmerňovače, elektrické relé, rozvodné skrine a panely (elektrina), spojky elektrického vedenia, skrinky (elektrotechnika), transformátory (elektrotechnika), vypínače, voltmetre, zástrčky (elektrické kontakty), zosilňovače, všetky siete z oblasti výpočtovej techniky a ich jednotlivé časti i náhradné diely, prístroje a nástroje optické, prístroje a nástroje na meranie a signalizáciu, dáta a databázy a databázové produkty a databázové systémy a informácie a záznamy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových, informačných či telekomunikačných sietí, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, súvisiaci softvér a hardvér vrátanie elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov, aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe, softvér na vyhľadávanie vo všetkých sieťach v oblasti výpočtovej techniky.
11 - Elektrické spotrebiče pre domácnosť nezahrnuté do iných tried, chladničky, mrazničky, nápojové chladničky, elektrické ohrievadlá na vodu, ohrievače, osvetľovacie prístroje a zariadenia, sporáky, pece, piecky, plynové bojlery, radiátory, diely automobilov patriace do tejto triedy, sporáky, sušiče na vlasy, teplovzdušné rúry, elektrické tlakové hrnce, elektricky vyhrievané vankúše s výnimkou vankúšov na lekárske účely, variče, varné prístroje a zariadenia, ventilátory nezahrnuté do iných tried, vetracie zariadenia, elektrické svetlá na vianočné stromčeky, elektrické lampy, elektrické fritézy, grily (prístroje na pečenie), hriankovače, elektrické kanvice, elektrické kávovary.
12 - Automobily, výbava, doplnky a náhradné dielce automobilov nezahrnuté v iných triedach, mopedy a motocykle, doplnky, náhradné dielce a výbava motocyklov a mopedov nezahrnuté do iných tried, pneumatiky, poťahy sedadiel pozemných dopravných prostriedkov, snehové reťaze, vzduchové pumpy (výbava vozidiel) alebo bicyklové pumpy, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel.
14 - Hodinárske výrobky všetkých druhov a iné chronometre.
35 - Maloobchodná a/alebo veľkoobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 3, 7, 8, 9, 11, 12 a 14 tohto zoznamu, a to aj s využitím telekomunikačnej a výpočtovej techniky.
38 - Prenos dát alebo informácií prostredníctvom telekomunikačných zariadení , počítačov, mobilných telefónov, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných telekomunikačných sietí, napr. počítačových internetových sietí, mobilných telefónov, satelitov a pod. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.13.09, 26.04.09, 27.05.12, 27.05.15, 07.03.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELEKTROSPED, a. s.; Diaľničná cesta 6015/12A, Senec 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 12.10.2022 19/2022 ND3M
 
POZ 1378-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2012 264,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2022 253,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1378-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 07.09.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.09.2012 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.09.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.09.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 01.02.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.04.2013 Typ Doručené
Oznámenie 08.04.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 10.04.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.04.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.09.2022 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 06.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 06.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovavného podania 12.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovavného podania 12.09.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1378-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.09.2022 ELEKTROSPED, a. s. ELEKTROSPED, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku