Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1378-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199900 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1378-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  20, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  20 - Nábytok, zrkadlá a rámy, nábytkové doplnky z dreva, korku, trstiny, vŕbového prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu, náhradiek týchto materiálov a z plastických hmôt.
42 - Dizajnérska činnosť, najmä interiérov, nábytku a nábytkových doplnkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KONSEPTI, spol. s r. o.; Komunardů 32/894, 170 00 Praha 7; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 5/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 4/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 4/2011 TC3M
 
POZ 1378-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1378-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.05.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 04.05.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 04.02.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.02.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2002 Typ Odoslané
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2011 Typ Platba
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2011 Typ Platba
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2011 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.01.2011 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
POZ 1378-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2011 KONSEPTI, spol. s r. o. KONSEPTI, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku