Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1375-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230106 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1375-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely; administratívne spracovanie obchodných objednávok; podpora predaja (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch.
36 - Dôchodkové fondy; informácie o poistení; uzatváranie poistiek; sprostredkovanie poistenia.
39 - Preprava cestujúcich; organizovanie ciest; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácia zájazdov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); praktické cvičenie; prenájom dekorácií; detské škôlky; divadelné predstavenia; fotografická reportáž; golfové ihriská; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; klubové služby (výchovno-zábavné); kluby zdravia; vydávanie kníh; koncertné siene, sály; prevádzkovanie múzeí; organizovanie a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie koncertov; požičiavanie potápačského výstroja; prázdninové tábory; služby na oddych a rekreáciu; rezervácia vstupeniek; školenie; služby športovísk; vzdelávanie; zábavné parky; živé predstavenie; zoologické záhrady.
43 - Služby barov; hotelierske služby; prevádzkovanie kempingov; motelové služby; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.09, 02.01.23, 04.05.03, 24.13.22, 26.01.14, 26.04.06, 26.07.05, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CAFETERIA.SK s.r.o.; Komenského 36, 960 01 Zvolen; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  13.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1375-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1375-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.08.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.08.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.01.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 31.01.2011 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.12.2019 Typ Doručené
POZ 1375-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku