Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1372-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1372-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26, 35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Rysovacie perá; plniace perá; spony na perá; násadky na perá; perá (kancelárske potreby); puzdrá na perá, perečníky; značkovacie perá (papiernický tovar); stojany na perá a ceruzky; tlačoviny; tlače (rytiny); tlačové reglety; tlačivá (formuláre); tlačené poukážky; tlačené partitúry; tlačené publikácie; fotografie (tlačoviny); tlačiarenské sadzobnice; tlačiarenské štočky; typy, tlačové písmo; časové rozvrhy (tlačoviny); grafické vzory (tlačoviny); tlačiarenské ručné sádzadlá; číslice (tlačiarenské typy); strojčeky na tlačenie adresy; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); podklady na tlačenie, nie textilné; tlačiarenské typy (písmená a číslice); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); kancelárske obálkovacie stroje; spisové obaly (papiernický tovar); papierové obaly na mliečne výrobky; obaly na súpravy písacích potrieb; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; škrobové obalové materiály; adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; aritmetické tabuľky; architektonické modely; atlasy; atramentové tyčinky; atramenty; baliaci papier; baliace plastové fólie; bankovky; blahoprajné pohľadnice; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); ceruzky; celuloidové animačné fólie; cievky s páskami do písacích strojov; chromolitografy (polygrafia); čistiace papierové utierky; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); diagramy; dierovacie karty do žakárových strojov; dierovačky (kancelárske potreby); drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na menovky [kancelárske potreby]; držiaky na písacie potreby; držiaky stránok otvorenej knihy; emblémy (papierové pečate); etiketovacie kliešte; farbiace pásky; farbiace plátna do kopírovacích strojov; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; figuríny z papierovej drviny; filtračné materiály (papier); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; filtračný papier; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); frankovacie stroje na kancelárske použitie; galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; grafické reprodukcie; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; hroty pier; hroty písacích pier zo zlata; hudobné blahoželania (pohľadnice); japonský ozdobný papier (washi); kalamáre; kalendáre; kaligrafické štetce; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); kancelárske dierkovače; kancelárske pečatné stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske štipce; kartón, lepenka; kancelárske sponky; kartotékové lístky; katalógy; klávesy písacích strojov; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske potreby; knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); knihárske textílie; knihy; knižné zarážky; komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovací uhľový papier; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné pásky (kancelárske pomôcky); korekčné tuše (heliografia); kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; krajčírske strihy; krieda na písanie; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); lepenkové škatule na klobúky; leptané štočky; letáky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lístky; listový papier; litografie; maliarske plátna; mapy; materiály na pečatenie; mechanické ceruzky; menovky (kancelárske potreby); misky na vodové farby pre umelcov; nákresy; mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); nákupné karty (nie na hranie); náprstky na ochranu pred zranením; napustené pečiatkovacie podušky; navíjacie rolosystémy pre držiaky na menovky (kancelárske potreby); násady na ceruzky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); noviny; navlhčovadlá (kancelárske potreby); nože na papier (otvárače listov); obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; ozdobné papierové mašle; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papier; papiernický tovar; papierová drvina; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové filtre na kávu; papierové kornúty; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové obrusy (behúne); papierové ozdobné kvetináče; papierové pásky; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; papierové pečate; papierové podbradníky; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papierové štítky na batožinu; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; papierové utierky na tvár; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové zástavy; parafínový papier; paragóny; pásky (prstence) na cigary; pásky do písacích strojov; pásy s čiarovým kódom; pečate; pečatidlá; pečatné vosky; pečiatky; pečiatky na znehodnocovanie známok; pečiatky (s adresnými údajmi); periodiká; pijaky; pergamenový papier; pijavý papier; písacie nástroje; písacie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); plagáty; plastové bublinové fólie (na balenie); podložky na písanie; podložky pod pivové poháre; pohľadnice; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové známky; poznámkové zošity; priesvitky (papiernický tovar); príručky; príložníky na rysovanie; priesvitný papier (pauzovací); prospekty; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na šablóny; puzdrá na šekové knižky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; rozmnožovacie blany; rysovacie potreby; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; šablóny na zdobenie potravín a nápojov; samolepky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; škatule s farbami (školské pomôcky); skicáre; školské potreby (papiernický tovar); škrabky na kancelárske použitie; školské tabule; skrine na spisy (kancelárske potreby); spevníky; sponky na bankovky; spony pre držiaky na menovky [kancelárske potreby]; stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; svietivý papier; tabule na zapichovanie oznamov; ťažidlo na papiere; toaletný papier; trblietky na kancelárske účely; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (náplne); účtovné knihy; umelecké litografie; útržkové bloky; viskózové fólie na balenie; vrecká do mikrovlnných rúr; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; záložky do kníh; zariadenia na paspartovanie fotografií; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; zásuvky na spisy; zemské glóbusy; zinkografické štočky; značkovacia krieda; zoraďovače (kancelárske potreby); zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zošity; zošívačky (kancelárske potreby); zotierače tabúľ; zoznamy; uhoľ na umelecké kreslenie.
25 - Alby (liturgické rúcha); baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); členkové topánky; cyklistické oblečenie; cylindre (klobúky); dreváky; galoše; gamaše; goliere (časti odevov); hotové podšívky (časti odevov); kabáty; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; klobúky; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); košele; košele s krátkym rukávom; košeľové sedlá; kostýmy, obleky; kovové časti na obuv; kožené odevy; kožušinové štóly; kožušinové kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; kravaty; manipuly (časti kňazského rúcha); mantily; manžety (časti odevov); maškarné kostýmy; masky na spanie; mitry (pokrývky hlavy); nízke čižmy; nohavice; nepremokavé odevy; obuv; odevy; odevy z imitácií kože; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); palčiaky; papuče; plátenná obuv; pletené šály; pletené šatky; pleteniny; pleteniny (oblečenie); podbradníky, nie papierové; podbradníky, s rukávmi, nie z papiera; podošvy na obuv; pokrývky hlavy; pončá; ponožky; ponožky pohlcujúce pot; potné vložky; pracovné plášte; priliehavé čiapky; protišmykové pomôcky na obuv; pružné pásky na gamaše; pyžamá; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; saká; šály uviazané pod krkom; sandále; sarongy (veľké šatky na odievanie); sáry čižiem; šatky na krk; šatky, šály; šatové sukne; šaty; šerpy; šilty; šilty (pokrývky hlavy); snímateľné goliere; šnurovacie topánky; šnurovačky; športové tričká, dresy; sukne; svetre; telocvičné úbory; tógy; topánky; tričká; trikoty (cvičebné úbory); topánky na šport; uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vložky do topánok; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; vreckovky do saka; vyšívané oblečenie; vysoká obuv; zástery; závoje; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); župany; zvrchníky; zvršky topánok.
26 - Prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče; bordúry, lemy, obruby (na odevy); brošne (doplnky oblečenia); čipkársky tovar; galantérne stuhy; galantérny tovar okrem nití a priadzí; girlandy; gombíky; háčiky (galantéria); háčiky na koberce; háčiky na obuv; korálky, nie na výrobu šperkov; lemovacie pásky na záclony; lemovacie šnúry; lemovky; monogramy (značky na bielizeň); náramenné pásky; nášivky, aplikácie (galantéria); nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); nažehľovacie záplaty na opravu textilných výrobkov; nepravý lem; odznaky na odevy, nie z drahých kovov; ozdobné brošne; ozdobné flitre; ozdoby do vlasov; ozdoby na obuv (stužkársky tovar); papierové natáčky; pásky, stuhy na vyznamenania; pásky (stužkársky tovar); patentné gombíky; pracky na obuv; pracky na opasky; pracky (odevné doplnky); pštrosie perá (odevné doplnky); puzdrá na ihly; ramenné vypchávky na odevy; rozety (stužkársky tovar); šijacie náprstky; šnúrky do topánok; šnúry na odevy; sponky do vlasov; sponky na nohavice pre cyklistov; spony na traky; štipce do vlasov; strapce; strapce (stužkársky tovar); strieborné výšivky (galantéria); stuhy do vlasov; stuhy na klobúky; stužky do vlasov; suché zipsy (galantéria); umelé kvety; umelé rastliny okrem vianočných stromčekov; umelé vianočné girlandy; umelé vianočné girlandy so svetlami; umelé vianočné vence; umelé vianočné vence so svetlami; vankúšiky na špendlíky; výšivky (galantéria); výstuže golierov; ženilkové šnúry (stužkársky tovar); zipsy; zipsy na tašky; zlaté výšivky (galantéria); značky na bielizeň; značky na bielizeň (písmená); zúbkované lemovky.
35 - On-line maloobchodné služby v oblasti nahranej hudby a nahraných filmov s možnosťou prevzatia; prehľad tlače (výstrižkové služby); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; aktualizácia a údržba informácií v registroch; komerčné informačné kancelárie; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; administratívna pomoc pri reakcii na výzvy na predkladanie ponúk; administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; cielený marketing; dočasný obchodný manažment; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; dražby; externé administratívne riadenie podnikov; finančný audit; hospodárske (ekonomické) predpovede; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné lobistické služby; maloobchodné služby v oblasti umeleckých diel poskytované umeleckými galériami; marketing; marketing v rámci vydávania softvéru; marketingový prieskum; nábor zamestnancov; navrhovanie reklamných materiálov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné odhady; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; on-line maloobchodné služby v oblasti vyzváňacích tónov s možnosťou prevzatia; on-line maloobchodné služby v oblasti digitálnej hudby s možnosťou prevzatia; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; písanie na stroji; písanie reklamných textov; písanie textov scenárov na reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); platené reklamné služby typu „klikni sem; konkurenčné spravodajské služby; podnikové komunikačné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; predvádzanie tovaru; prenájom bilbordov; prenájom kancelárskeho vybavenia do zdieľaných kancelárskych priestorov; prenájom predajných stánkov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie správ (kancelárske práce); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklamné agentúry; reklama; prieskum verejnej mienky; reklamné plagátovanie; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; služby darčekových zoznamov; služby porovnávania cien; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); služby v oblasti vzťahov s médiami; spracovanie textov; správa počítačových súborov; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; správa spotrebiteľských vernostných programov; sprostredkovateľne práce; stenografické služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); telemarketingové služby; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vydávanie reklamných textov; vonkajšia reklama; vyhľadávanie sponzorov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; výroba telešopingových programov; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; záznamy písomnej komunikácie a údajov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie štatistík; zostavovanie výpisov z účtov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov).
36 - Finančné informácie; informácie o poistení; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; spracovanie platieb debetnými kartami; spracovanie platieb kreditnými kartami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; elektronický prevod kapitálu; finančné analýzy; finančné záruky; finančné záručné služby; financovanie (služby); investovanie do fondov; kapitálové investície; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňažných zbierok; organizovanie financovania stavebných projektov; poisťovníctvo; pôžičky (finančné úvery); prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; služby sporiteľní; správa nájomných domov; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; úschova cenností; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové agentúry; vydávanie cenných papierov; vydávanie cestovných šekov; vydávanie kreditných kariet; finančné sponzorstvo.
41 - Filmové štúdiá; premietanie kinematografických filmov; požičiavanie kinematografických filmov; filmová réžia, s výnimkou reklamných filmov; produkcia filmov (nie reklamných); distribúcia filmov (okrem prepravy); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované umeleckými galériami; pózovanie modelov výtvarným umelcom; prenájom umeleckých diel; akadémie (vzdelávanie); cirkusové predstavenia; detské škôlky (vzdelávanie); diskotéky (služby); divadelné predstavenia; elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); fotografické reportáže; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hazardné hry (herne); herne s hracími automatmi (služby); hudobná tvorba; hudobné skladateľské služby; individuálne vyučovanie; internátne školy; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; náboženská výchova; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; odborné preškoľovanie; odovzdávanie know-how (odborné školenie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; písanie textov, písanie textov scenárov nie na reklamné účely; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie hračiek; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; požičiavanie zvukových nahrávok; požičovne kníh (knižnice); prekladateľské služby; praktický výcvik (ukážky); reportérske služby; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; rozhlasová zábava; skladanie piesní; školské služby (vzdelávanie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; služby kasín (hazardné hry); služby múzeí (prehliadky, výstavy); služby orchestrov; služby pojazdných knižníc; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); služby v oblasti úpravy a strihu videa pre podujatia; služby zvukových technikov na podujatia; strihanie videopások; tábory na športové sústredenia; telesná výchova; televízna zábava; titulkovanie; tlmočnícke služby; turistické prehliadky so sprievodcom; tlmočenie posunkovej reči; tvorba divadelných alebo iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; výchovnozábavné klubové služby; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vyučovanie pomocou simulátorov; zábava; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); zábavné parky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Apoštol Fatimy 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nadácia Slovakia Christiana; Palackého 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1372-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1372-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.07.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.07.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1372-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku