Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1372-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1372-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.10.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32, 33, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Mandľové cesto; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); kávové príchute; aromatické prípravky do potravín; sucháre; sušienky; keksy; sušienky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); karamelky (cukríky); cigória (kávová náhradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (korenie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; palacinky; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); perníky, medovníky; fondán (cukrovinky); keksy; cukor; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); prášok do pečiva; cestá na koláče; ďumbier (korenie); prísady do zmrzlín (spojivá); ľad (prírodný alebo umelý); glukóza na prípravu jedál; glutén (potraviny); mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mandľové pusinky (jemné pečivo); makaróny; melasa; melasový sirup; cukrárenská mäta; med; muškátové orechy; plnené koláče; sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; sušienky; pečivo (rožky); pudingy; pralinky; sladké drievko (cukrovinky); šerbety (zmrzlinové nápoje); torty; vanilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; kávové nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; jogurty mrazené (mrazené potraviny); ľadový čaj; čajové nápoje; polevy na koláče; čokoládové peny; penové zákusky (cukrovinky); cestá na zákusky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; chmeľové výťažky na výrobu piva; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu likérov; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické nápoje.
33 - Destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); koktaily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; likéry; medovina; griotka; liehoviny; whisky; alkoholické nápoje okrem piva; rum; vodka; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom).
41 - Zábavné parky; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; varietné predstavenia; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; informácie o možnostiach zábavy; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; prenájom športových plôch; kurzy telesného cvičenia.
43 - Kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Grange 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lörincz Richard, Ing., MBA; Slovenskej jednoty 11, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.10.2018 10/2018 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 01.07.2020 07/2020 FC3M
 
POZ 1372-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1372-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 15.06.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.06.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.06.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.08.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2018 Typ Interné listy
6 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 13.12.2018 Typ Doručené
6a Sprievodný list 13.12.2018 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 13.12.2018 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 13.12.2018 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 13.12.2018 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 13.12.2018 Typ Doručené
6f Príloha inde neuvedená 13.12.2018 Typ Doručené
6g Príloha inde neuvedená 13.12.2018 Typ Doručené
6h Osvedčovacia doložka 13.12.2018 Typ Doručené
6i Plná moc 13.12.2018 Typ Doručené
7 výzva na vyjadrenie k pripomienkam 20.12.2018 Typ Odoslané
8 Vyjadrenie k pripomienkam 27.02.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 27.02.2019 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 27.02.2019 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 27.02.2019 Typ Doručené
9 výsledok posúdenia pripomienok - dôvodný 11.11.2019 Typ Odoslané
10 Výpoveď plnej moci 13.12.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 13.12.2019 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 20.12.2019 Typ Odoslané
12 všeobecný referátnik 14.02.2020 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie pripomienkam) 17.02.2020 Typ Odoslané
14 posúdenie pripomienok - oznámenie 27.04.2020 Typ Odoslané
POZ 1372-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 20.12.2019 Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku