Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1371-2019
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1371-2019 
(220)  Application Date  20.06.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Usb kľúče; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; nositeľné video obrazovky; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; kreslené filmy; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); ohňovzdorné obaly; obaly na notebooky; obaly na elektronické tablety; obaly na vreckové počítače (pda); elektronické informačné tabule; dekoratívne magnety; magnetické identifikačné karty; magnety; kódované magnetické karty; kódované karty na odomykanie dverí; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); pamäťové karty zariadení na videohry.
16 - Rysovacie perá; plniace perá; spony na perá; násadky na perá; perá (kancelárske potreby); puzdrá na perá, perečníky; značkovacie perá (papiernický tovar); stojany na perá a ceruzky; tlačoviny; tlače (rytiny); tlačové reglety; tlačivá (formuláre); tlačené poukážky; tlačené partitúry; tlačené publikácie; fotografie (tlačoviny); tlačiarenské sadzobnice; tlačiarenské štočky; typy, tlačové písmo; časové rozvrhy (tlačoviny); grafické vzory (tlačoviny); tlačiarenské ručné sádzadlá; číslice (tlačiarenské typy); strojčeky na tlačenie adresy; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); podklady na tlačenie, nie textilné; tlačiarenské typy (písmená a číslice); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); kancelárske obálkovacie stroje; spisové obaly (papiernický tovar); papierové obaly na mliečne výrobky; obaly na súpravy písacích potrieb; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; škrobové obalové materiály; adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; aritmetické tabuľky; architektonické modely; atlasy; atramentové tyčinky; atramenty; baliaci papier; baliace plastové fólie; bankovky; blahoprajné pohľadnice; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); ceruzky; celuloidové animačné fólie; cievky s páskami do písacích strojov; chromolitografy (polygrafia); čistiace papierové utierky; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); diagramy; dierovacie karty do žakárových strojov; dierovačky (kancelárske potreby); drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na menovky (kancelárske potreby); držiaky na písacie potreby; držiaky stránok otvorenej knihy; emblémy (papierové pečate); etiketovacie kliešte; farbiace pásky; farbiace plátna do kopírovacích strojov; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; figuríny z papierovej drviny; filtračné materiály (papier); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; filtračný papier; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); frankovacie stroje na kancelárske použitie; galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; grafické reprodukcie; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; hroty pier; hroty písacích pier zo zlata; hudobné blahoželania (pohľadnice); japonský ozdobný papier (washi); kalamáre; kalendáre; kaligrafické štetce; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); kancelárske dierkovače; kancelárske pečatné stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske štipce; kartón, lepenka; kancelárske sponky; kartotékové lístky; katalógy; klávesy písacích strojov; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske potreby; knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); knihárske textílie; knihy; knižné zarážky; komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovací uhľový papier; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné pásky (kancelárske pomôcky); korekčné tuše (heliografia); kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; krajčírske strihy; krieda na písanie; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); lepenkové škatule na klobúky; leptané štočky; letáky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lístky; listový papier; litografie; maliarske plátna; mapy; materiály na pečatenie; mechanické ceruzky; menovky [kancelárske potreby]; misky na vodové farby pre umelcov; nákresy; mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); nákupné karty (nie na hranie); náprstky na ochranu pred zranením; napustené pečiatkovacie podušky; navíjacie rolosystémy pre držiaky na menovky [kancelárske potreby]; násady na ceruzky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); noviny; navlhčovadlá (kancelárske potreby); nože na papier (otvárače listov); obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; ozdobné papierové mašle; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papier; papiernický tovar; papierová drvina; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové filtre na kávu; papierové kornúty; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové obrusy (behúne); papierové ozdobné kvetináče; papierové pásky; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; papierové pečate; papierové podbradníky; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papierové štítky na batožinu; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; papierové utierky na tvár; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové zástavy; parafínový papier; paragóny; pásky (prstence) na cigary; pásky do písacích strojov; pásy s čiarovým kódom; pečate; pečatidlá; pečatné vosky; pečiatky; pečiatky na znehodnocovanie známok; pečiatky (s adresnými údajmi); periodiká; pijaky; pergamenový papier; pijavý papier; písacie nástroje; písacie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); plagáty; plastové bublinové fólie (na balenie); podložky na písanie; podložky pod pivové poháre; pohľadnice; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové známky; poznámkové zošity; priesvitky (papiernický tovar); príručky; príložníky na rysovanie; priesvitný papier (pauzovací); prospekty; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na šablóny; puzdrá na šekové knižky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; rozmnožovacie blany; rysovacie potreby; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; šablóny na zdobenie potravín a nápojov; samolepky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; škatule s farbami (školské pomôcky); skicáre; školské potreby (papiernický tovar); škrabky na kancelárske použitie; školské tabule; skrine na spisy (kancelárske potreby); spevníky; sponky na bankovky; spony pre držiaky na menovky (kancelárske potreby); stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; svietivý papier; tabule na zapichovanie oznamov; ťažidlo na papiere; toaletný papier; trblietky na kancelárske účely; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (náplne); účtovné knihy; umelecké litografie; útržkové bloky; viskózové fólie na balenie; vrecká do mikrovlnných rúr; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; záložky do kníh; zariadenia na paspartovanie fotografií; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; zásuvky na spisy; zemské glóbusy; zinkografické štočky; značkovacia krieda; zoraďovače (kancelárske potreby); zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zošity; zošívačky (kancelárske potreby); zotierače tabúľ; zoznamy; uhoľ na umelecké kreslenie.
35 - On-line maloobchodné služby v oblasti nahranej hudby a nahraných filmov s možnosťou prevzatia; prehľad tlače (výstrižkové služby); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; aktualizácia a údržba informácií v registroch; komerčné informačné kancelárie; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; administratívna pomoc pri reakcii na výzvy na predkladanie ponúk; administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; cielený marketing; dočasný obchodný manažment; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; dražby; externé administratívne riadenie podnikov; finančný audit; hospodárske (ekonomické) predpovede; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné lobistické služby; maloobchodné služby v oblasti umeleckých diel poskytované umeleckými galériami; marketing; marketing v rámci vydávania softvéru; marketingový prieskum; nábor zamestnancov; navrhovanie reklamných materiálov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné odhady; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; on-line maloobchodné služby v oblasti vyzváňacích tónov s možnosťou prevzatia; on-line maloobchodné služby v oblasti digitálnej hudby s možnosťou prevzatia; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; písanie na stroji; písanie reklamných textov; písanie textov scenárov na reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); platené reklamné služby typu „klikni sem; konkurenčné spravodajské služby; podnikové komunikačné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; predvádzanie tovaru; prenájom bilbordov; prenájom kancelárskeho vybavenia do zdieľaných kancelárskych priestorov; prenájom predajných stánkov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie správ (kancelárske práce); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklamné agentúry; reklama; prieskum verejnej mienky; reklamné plagátovanie; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; služby darčekových zoznamov; služby porovnávania cien; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); služby v oblasti vzťahov s médiami; spracovanie textov; správa počítačových súborov; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; správa spotrebiteľských vernostných programov; sprostredkovateľne práce; stenografické služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); telemarketingové služby; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vydávanie reklamných textov; vonkajšia reklama; vyhľadávanie sponzorov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; výroba telešopingových programov; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; záznamy písomnej komunikácie a údajov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie štatistík; zostavovanie výpisov z účtov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov).
36 - Finančné informácie; informácie o poistení; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; spracovanie platieb debetnými kartami; spracovanie platieb kreditnými kartami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; elektronický prevod kapitálu; finančné analýzy; finančné záruky; finančné záručné služby; financovanie (služby); investovanie do fondov; kapitálové investície; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňažných zbierok; organizovanie financovania stavebných projektov; poisťovníctvo; pôžičky (finančné úvery); prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; služby sporiteľní; správa nájomných domov; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; úschova cenností; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové agentúry; vydávanie cenných papierov; vydávanie cestovných šekov; vydávanie kreditných kariet; finančné sponzorstvo.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; informácie v oblasti telekomunikácií; bezdrôtové vysielanie; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); faxové prenosy; hlasová odkazová služba; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; online posielanie pohľadníc; kontinuálny prenos dát (streaming); komunikácia prostredníctvom optických sietí; posielanie správ; posielanie telegramov; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenos digitálnych súborov; prenos elektronickej pošty; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos videonahrávok na objednávku; rádiová komunikácia; rozhlasové vysielanie; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); spravodajské kancelárie; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; telekonferenčné služby; telexové služby; televízne vysielanie; videokonferenčné služby; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
41 - Filmové štúdiá; premietanie kinematografických filmov; požičiavanie kinematografických filmov; filmová réžia, s výnimkou reklamných filmov; produkcia filmov (nie reklamných); distribúcia filmov (okrem prepravy); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované umeleckými galériami; pózovanie modelov výtvarným umelcom; prenájom umeleckých diel; akadémie (vzdelávanie); cirkusové predstavenia; detské škôlky (vzdelávanie); diskotéky (služby); divadelné predstavenia; elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); fotografické reportáže; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hazardné hry (herne); herne s hracími automatmi (služby); hudobná tvorba; hudobné skladateľské služby; individuálne vyučovanie; internátne školy; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; náboženská výchova; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; odborné preškoľovanie; odovzdávanie know-how (odborné školenie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; písanie textov, písanie textov scenárov nie na reklamné účely; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie hračiek; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; požičiavanie zvukových nahrávok; požičovne kníh (knižnice); prekladateľské služby; praktický výcvik (ukážky); reportérske služby; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; rozhlasová zábava; skladanie piesní; školské služby (vzdelávanie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; služby kasín (hazardné hry); služby múzeí (prehliadky, výstavy); služby orchestrov; služby pojazdných knižníc; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); služby v oblasti úpravy a strihu videa pre podujatia; služby zvukových technikov na podujatia; strihanie videopások; tábory na športové sústredenia; telesná výchova; televízna zábava; titulkovanie; tlmočnícke služby; turistické prehliadky so sprievodcom; tlmočenie posunkovej reči; tvorba divadelných alebo iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; výchovnozábavné klubové služby; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vyučovanie pomocou simulátorov; zábava; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); zábavné parky.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; arbitrážne služby; astrologické poradenstvo; bezpečnostné prehliadky tovární; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); detektívne kancelárie; genealogický výskum; mediačné služby; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; online služby sociálnych sietí; organizovanie náboženských obradov; organizovanie politických zhromaždení; pátranie po minulosti osôb; pátranie po nezvestných osobách; pátranie po ukradnutom majetku; pohrebné obrady; pohrebné služby; právne advokátske služby; právne poradenstvo týkajúce sa mapovania patentov; právne poradenstvo v rámci reakcie na výzvy na predkladanie ponúk; právne služby v oblasti sledovania; právny výskum; prenájom názvov internetových domén; registrácia doménových mien (právne služby); služby rozhodcovských súdov; špiritistické poradenstvo; správa licencií (právne služby); spravovanie autorských práv; straty a nálezy; štylizovanie súkromných listov; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií (právne služby) v rámci vydávania softvéru; vedenie náboženských obradov; vedenie pohrebných obradov; vypracovávanie právnych dokumentov; právny dohľad. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Ordo Iuris 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Nadácia Slovakia Christiana; Palackého 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 1371-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1371-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 21.06.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.07.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 11.07.2019 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 20.11.2019 Type Sent document
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.01.2020 Type Delivered
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 15.01.2020 Type Sent document
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.03.2020 Type Delivered
9 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 31.03.2020 Type Sent document
10 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.04.2020 Type Payment
11 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 03.07.2020 Type Sent document
POZ 1371-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku