Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1371-2010
(111)  Trademark Number  229792 
(151)  Registration Date  11.05.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1371-2010 
(220)  Application Date  11.08.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2011 
(450)  Publication of Registration Date  06.07.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 02, 17, 19, 35, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Uhličitan vápenatý; vápenec ako chemikália pre priemysel; homopolymér polyvinyl acetátu; kopolymér polyvinylalkoholu; kopolymér vinyl etylénu; glykoléter; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; tekuté lepenky; chemické prípravky do cementu vodoodolné s výnimkou farieb; konzervačné prípravky do cementu s výnimkou farieb, olejov a mazadiel; konzervačné prípravky na murivo s výnimkou farieb, lakov a olejov; chemikálie pre stavebníctvo, priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; korozívne prípravky; lepidlá a spojivá používané v priemysle; adhezíva (lepiace materiály) na stavebné a priemyselné účely, pre vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; alkálie; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; enzymatické prípravky na priemyselné účely; chemické prípravky na výrobu farieb; chemické prípravky na čistenie olejov; katalyzátory chemické; pomocné kvapaliny na použitie s abrazívami; kvapaliny do hydraulických obvodov; brzdové kvapaliny; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; žieravé látky na priemyselné účely; umelé živice v nespracovanom stave; plastické hmoty v nespracovanom stave; pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; kyselina boritá, nitrilotrietanol; etanol; biocídne chemikálie na výrobu prípravkov a výrobkov; chemické látky na konzervovanie potravín; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmely na karosérie automobilov; olejové tmely; sklárske tmely; štepárske tmely na stromy; tmely na obuv; tmel na pneumatiky; konzervačné a vodoodolné tmely; chemické výrobky a polotovary používané v stavebníctve, priemysle, vede a poľnohospodárstve vrátane výrobkov slúžiacich na výrobu tovarov patriacich do iných tried; prípravky na kalenie a zváranie kovov; lepidlá a spojivá používané v stavebníctve a priemysle; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; chemické látky na prevzdušnenie betónu a mált; prísady do betónov a mált; vodné disperzie ako prísady do betónov a mált; konzervačné prípravky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov; spojivá do betónu; cementačný prípravok; nauhličovadlo (metalurgia).
02 - Farby, fermeže, laky; tušírovacie pasty ako farby a nátery určené na vyznačovanie nerovností povrchu, styčných plôch a strojových súčastí; farbivá a prípravky na ochranu proti korózii; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; prípravky proti hrdzi; antikorozívne oleje; antikorózne mazivá; ochranné pásky proti korózii; protikorózne oleje; tuky proti korózii; farby; fermeže; laky; baktericídne náterové farby; konzervačné oleje na drevo; zahusťovače farieb; spojivá do farieb; náterový tmel; riedidlá na farby a laky; konzervačné oleje na drevo; ochranné nátery na podvozky automobilov; sikatívy na vysúšanie farieb; konzervačné prípravky na drevo; moridla na drevo; konzervačné oleje na drevo; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; ochranné prostriedky proti poškodeniu dreva larvami alebo chrobákmi drevokazného hmyzu alebo drevokaznými hubami; ochranné prípravky proti deteriorizácií dreva; prípravky na impregnáciu dreva; vodové náterové farby; farbivá; moridla; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
17 - Izolačné farby; izolačné nátery; izolačné náterové farby; izolačné fermeže; bitúmenové izolácie; izolačné materiály; látky na izolovanie budov od vlhkosti; izolačné pásy, fólie, povlaky, platne; izolačné látky proti vlhkosti; tesniaci izolačný tmel; izolačné živičné (bitúmenové) laky; kovové izolačné fólie; umelohmotné fólie, nie ako obaľovací materiál; fólie z plastických materiálov na poľnohospodárske účely; guma ako surovina alebo ako polotovar; tesniace tmely; kovové fólie na izoláciu; izolačné oleje; izolačné pásky; izolačné povlaky; izolačné rukavice; izolačné tkaniny; izolačný papier; izolanty (izolačné materiály); kaučuk ako surovina alebo polotovar; tesniace krúžky; azbestová lepenka; adhézne pásky s výnimkou pások na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti; lepiace pásky s výnimkou pások pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely; syntetické živice (ako polotovar); tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov; tesniace materiály; tesniace obloženia.
19 - Hydroizolačné lepenky; stavebné výrobky s izolačnými vlastnosťami; lepenky určené na stavebné účely; bitúmen, asfalt, živice, decht; materiály na stavbu a pokryv ciest; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; bitúmenové pásy, platne, povlaky, fólie; asfaltová lepenka bitúmenová; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy; asfaltové dlažby; pokrývačská dechtová lepenka; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; geotextílie; lepenkové platne pre stavebníctvo; stavebný papier; stavebný materiál s výnimkou kovového; nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt; smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; betón a dielce z betónu; busty z kameňa, betónu alebo mramoru; betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; cestné značky (pásy a platne zo syntetických materiálov); dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové); stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; lišty s výnimkou kovových; obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; smola; spojovacie materiály na opravu ciest; strechy s výnimkou kovových; strešné krytiny s výnimkou kovových; šindle; škridly s výnimkou kovových; uhoľný decht.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s chemikáliami, so stavebným materiálom, tmelmi, lepidlami, lepenkami, prísadami do betónov a mált, vodnými disperziami, klznými hmotami na opravy nerovností klzných plôch, farbami, nátermi, penetračnými hmotami, tušírovacími pastami, ochrannými prostriedkami a prípravkami na kov a drevo, izoláciami, izolačnými pásmi, s bitúmenovými a asfaltovými výrobkami, so stavebným náradím a stavebnými strojmi; zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä skôr uvedených výrobkov (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; obchodný manažment a riadenie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketingové štúdie; prieskum trhu; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 37.
37 - Izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; asfaltovanie; utesňovanie stavieb, budov; kladenie lepenkových a živičných vrstiev na stavbách a cestách; kladenie izolačných povlakov, náterov, pásov alebo fólií; penetrovanie povrchov; prenájom čistiacich strojov; prenájom zariadení a náradia na izolovanie stavieb, dozor nad stavbami; údržba a oprava horákov; chemické čistenie; informácie o opravách; klampiarstvo a inštalatérstvo; protihrdzová úprava; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; pokrývačské práce na strechách budov; prenájom stavebných strojov a zariadení; realizácia (kladenie) cestných povrchov; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť); výkopové práce; montážne služby; opravy a údržba; kladenie podláh, podlahových krytín a dlažby; ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely; ničenie rastlinných alebo živočíšnych škodcov v dreve, v drevných výrobkoch, v strešných konštrukciách; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, počítačových sietí, SMS správ a internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.15, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, oranžová, žltá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Jiří Vylimec - MOVYCHEM; Švábska 1433/2, 951 31 Močenok; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  11.08.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.08.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2011 02/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.07.2011 07/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1371-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1371-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.08.2010 Type Delivered
2 všeobecný referátnik 18.08.2010 Type Sent document
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.09.2010 Type Delivered
3a Plná moc 14.09.2010 Type Delivered
3b Vyjadrenie označenia 14.09.2010 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.09.2010 Type Sent document
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.10.2010 Type Payment
6 výsledok rešerše 15.12.2010 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2010 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2011 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.08.2020 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.08.2020 Type Sent document
12 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 05.10.2020 Type Sent document
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.02.2021 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.02.2021 Type Sent document
15 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.03.2021 Type Sent document
POZ 1371-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku