Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1369-2018
(111)  Trademark Number  251530 
(151)  Registration Date  16.01.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  16.01.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1369-2018 
(220)  Application Date  15.06.2018 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2019 
(450)  Publication of Registration Date  03.03.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 21, 35, 37, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; pôdne hnojivá; prípravky na kalenie a zváranie kovov; triesloviny.
02 - Farby, fermeže, laky; farbivá; moridlá; surové prírodné živice.
03 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá.
04 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; sviečky a knôty na svietenie.
05 - Hygienické výrobky na lekárske použitie; náplasti, obväzový materiál; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
16 - Knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov.
17 - Tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; materiály na výrobu kief; čistiace potreby.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  HELIOS slovakia 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.; Rosinská 15A, 010 08 Žilina 8; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.06.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1369-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1369-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 19.06.2018 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2018 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.04.2019 Type Sent document
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 18.07.2019 Type Sent document
7 pokyn na zverejnenie POZ 18.09.2019 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Type Sent document
POZ 1369-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku