Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1369-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1369-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 21, 35, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; pôdne hnojivá; prípravky na kalenie a zváranie kovov; triesloviny.
02 - Farby, fermeže, laky; farbivá; moridlá; surové prírodné živice.
03 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá.
04 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; sviečky a knôty na svietenie.
05 - Hygienické výrobky na lekárske použitie; náplasti, obväzový materiál; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
16 - Knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov.
17 - Tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; materiály na výrobu kief; čistiace potreby.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HELIOS slovakia 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.; Rosinská 15A, 010 08 Žilina 8; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1369-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1369-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.06.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2018 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.04.2019 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 18.07.2019 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie POZ 18.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1369-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku