Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1369-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  251530 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1369-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 21, 35, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; pôdne hnojivá; prípravky na kalenie a zváranie kovov; triesloviny.
02 - Farby, fermeže, laky; farbivá; moridlá; surové prírodné živice.
03 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá.
04 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; sviečky a knôty na svietenie.
05 - Hygienické výrobky na lekárske použitie; náplasti, obväzový materiál; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
16 - Knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov.
17 - Tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; materiály na výrobu kief; čistiace potreby.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HELIOS slovakia 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.; Rosinská 15A, 010 08 Žilina 8; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1369-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1369-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.06.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2018 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.04.2019 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 18.07.2019 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie POZ 18.09.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1369-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku