Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1369-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229791 
(151)  Dátum zápisu  11.05.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1369-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.07.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 05, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Kyselina boritá, kyseliny pre priemysel; nitrilotrietanol; etanol; biocídne chemikálie na výrobu prípravkov a výrobkov; chemikálie pre stavebníctvo, priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; korozívne prípravky; lepidlá a spojivá používané v priemysle; adhezíva (lepiace materiály) na stavebné a priemyselné účely, pre vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; alkálie; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; enzymatické prípravky na priemyselné účely; chemické prípravky na výrobu farieb; chemické prípravky na čistenie olejov; katalyzátory chemické; pomocné kvapaliny na použitie s abrazívami; kvapaliny do hydraulických obvodov; brzdové kvapaliny; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; žieravé látky na priemyselné účely; umelé živice v nespracovanom stave; plastické hmoty v nespracovanom stave; pôdne hnojivá; kyselina trihydrogénfosforečná; kyselina fosforečná; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmely na karosérie automobilov; olejové tmely; sklárske tmely; štepárske tmely na stromy; tmely na obuv; tmel na pneumatiky; konzervačné a vodoodolné tmely; chemické výrobky a polotovary používané v stavebníctve, priemysle, vede a poľnohospodárstve vrátane výrobkov slúžiacich na výrobu tovarov patriacich do iných tried; prípravky na kalenie a zváranie kovov; lepidla a spojivá používané v stavebníctve a priemysle; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; tekuté lepenky; chemické látky na prevzdušnenie betónu a mált; prísady do betónov a mált; vodné disperzie ako prísady do betónov a mált; konzervačné prípravky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov; spojivá do betónu; chemické prípravky do cementu vodoodolné s výnimkou farieb; konzervačné prípravky do cementu s výnimkou farieb, olejov a mazadiel; cementačný prípravok; nauhličovadlo (metalurgia); uhličitan vápenatý; vápenec ako chemikália pre priemysel; homopolymér polyvinyl acetátu; kopolymér polyvinylalkoholu; kopolymér vinyl etylénu; glykoléter; konzervačné prípravky na murivo s výnimkou farieb, lakov a olejov.
02 - Konzervačné prípravky na drevo; moridla na drevo; konzervačné oleje na drevo; moridla; ochranné prostriedky proti poškodeniu dreva larvami alebo chrobákmi drevokazného hmyzu alebo drevokaznými hubami; ochranné prípravky proti deteriorizácií dreva; prípravky na impregnáciu dreva; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; prípravky proti hrdzi; antikorozívne oleje; farby, farbivá a prípravky na ochranu proti korózii; antikorózne mazivá; ochranné pásky proti korózii; protikorózne oleje; tuky proti korózii; farby; fermeže; laky; baktericídne náterové farby; konzervačné oleje na drevo; zahusťovače farieb; spojivá do farieb; náterový tmel; riedidlá na farby a laky; konzervačné oleje na drevo; tušírovacie pasty ako farby a nátery určené na vyznačovanie nerovností povrchu, styčných plôch a strojových súčastí; ochranné nátery na podvozky automobilov; sikatívy na vysúšanie farieb; vodové náterové farby; farbivá; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
05 - Prípravky na ničenie hmyzu, predovšetkým drevokazného hmyzu; prípravky na ničenie lariev, predovšetkým lariev drevokazného hmyzu; fungicídy, herbicídy; insekticídy; pesticídy; dezinfekčné prostriedky; bioicídy; prípravky na ničenie suchej hniloby; prípravky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, farmaceutické prípravky; chemické činidlá a prípravky na lekárske a zverolekárske účely; protiparazitické prípravky; sterilizačné prípravky; sírové knôty na dezinfekciu; dezinfekčné dymové tablety.
37 - Ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely; ničenie rastlinných alebo živočíšnych škodcov v dreve, v drevných výrobkoch, v strešných konštrukciách; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; nanášanie protikoróznych náterov, povlakov a fólií; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; asfaltovanie; utesňovanie stavieb, budov; dozor nad stavbami; dozor nad protikoróznymi úpravami; izolovanie proti vlhkosti; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); opravy a údržba; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BIO TC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jiří Vylimec - MOVYCHEM; Švábska 1433/2, 951 31 Močenok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1314872 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  30. 03. 2016 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2011 02/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.07.2011 07/2011 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.06.2017 06/2017 XA3M
4 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1369-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1369-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.08.2010 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 18.08.2010 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.09.2010 Typ Doručené
3a Plná moc 14.09.2010 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.09.2010 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.10.2010 Typ Platba
6 výsledok rešerše 29.10.2010 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.11.2010 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2011 Typ Odoslané
9 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 23.10.2015 Typ Doručené
9a Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.10.2015 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 05.02.2016 Typ Odoslané
11 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 15.02.2016 Typ Platba
12 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 30.03.2016 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku v CHF 31.03.2016 Typ Odoslané
14 List z OMPI 31.03.2016 Typ Doručené
15 List z OMPI 20.06.2016 Typ Doručené
16 Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.09.2016 Typ Doručené
17 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 20.09.2016 Typ Odoslané
18 Notifikácia z OMPI 20.10.2016 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2017 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.08.2020 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.08.2020 Typ Odoslané
23 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 05.10.2020 Typ Odoslané
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.02.2021 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.02.2021 Typ Odoslané
26 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 29.03.2021 Typ Odoslané
POZ 1369-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku