Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1368-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251700 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1368-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Prívesky na kľúče; krúžky na kľúče z drahých kovov; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); samonavíjacie krúžky na kľúče; amulety (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); busty z drahých kovov; cestovné obaly a puzdrá na šperky; elektrické hodiny a hodinky; figuríny z drahých kovov; hodinky; hodinové skrinky; hodinové stroje; hodinové a hodinkové ciferníky; hodiny; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; klenotnícke výrobky na obuv; klenotnícke výrobky; kazety na hodinky; komponenty šperkov; krabičky na šperky; krucifixy ako šperky; krucifixy z drahých kovov, okrem šperkov; manžetové gombíky; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; medené žetóny; mince; modlitebné korálky misbaha; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; náramky (klenotnícke výrobky); nástroje na meranie času, časomiery; náušnice; odznaky z drahých kovov; prívesky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); remienky na náramkové hodinky; retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); ružence; umelecké diela z drahých kovov; textilné vyšívané náramky (bižutéria); striebro (surovina alebo polotovar); štras (brúsené olovnaté sklo); spony na kravaty; stopky; šperky zo slonoviny; šperkové spony na klobúky; sochy z drahých kovov; škatuľky, schránky z drahých kovov.
16 - Rysovacie perá; plniace perá; spony na perá; násadky na perá; perá (kancelárske potreby); puzdrá na perá, perečníky; značkovacie perá (papiernický tovar); stojany na perá a ceruzky; tlačoviny; tlače (rytiny); tlačové reglety; tlačivá (formuláre); tlačené poukážky; tlačené partitúry; tlačené publikácie; fotografie (tlačoviny); tlačiarenské sadzobnice; tlačiarenské štočky; typy, tlačové písmo; časové rozvrhy (tlačoviny); grafické vzory (tlačoviny); tlačiarenské ručné sádzadlá; číslice (tlačiarenské typy); strojčeky na tlačenie adresy; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); podklady na tlačenie, nie textilné; tlačiarenské typy (písmená a číslice); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); kancelárske obálkovacie stroje; spisové obaly (papiernický tovar); papierové obaly na mliečne výrobky; obaly na súpravy písacích potrieb; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; škrobové obalové materiály; adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; aritmetické tabuľky; architektonické modely; atlasy; atramentové tyčinky; atramenty; baliaci papier; baliace plastové fólie; bankovky; blahoprajné pohľadnice; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); ceruzky; celuloidové animačné fólie; cievky s páskami do písacích strojov; chromolitografy (polygrafia); čistiace papierové utierky; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); diagramy; dierovacie karty do žakárových strojov; dierovačky (kancelárske potreby); drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na menovky (kancelárske potreby); držiaky na písacie potreby; držiaky stránok otvorenej knihy; emblémy (papierové pečate); etiketovacie kliešte; farbiace pásky; farbiace plátna do kopírovacích strojov; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; figuríny z papierovej drviny; filtračné materiály (papier); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; filtračný papier; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); frankovacie stroje na kancelárske použitie; galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; grafické reprodukcie; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; hroty pier; hroty písacích pier zo zlata; hudobné blahoželania (pohľadnice); japonský ozdobný papier (washi); kalamáre; kalendáre; kaligrafické štetce; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); kancelárske dierkovače; kancelárske pečatné stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske štipce; kartón, lepenka; kancelárske sponky; kartotékové lístky; katalógy; klávesy písacích strojov; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske potreby; knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); knihárske textílie; knihy; knižné zarážky; komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovací uhľový papier; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné pásky (kancelárske pomôcky); korekčné tuše (heliografia); kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; krajčírske strihy; krieda na písanie; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); lepenkové škatule na klobúky; leptané štočky; letáky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lístky; listový papier; litografie; maliarske plátna; mapy; materiály na pečatenie; mechanické ceruzky; menovky (kancelárske potreby); misky na vodové farby pre umelcov; nákresy; mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); nákupné karty (nie na hranie); náprstky na ochranu pred zranením; napustené pečiatkovacie podušky; navíjacie rolosystémy pre držiaky na menovky (kancelárske potreby); násady na ceruzky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); noviny; navlhčovadlá (kancelárske potreby); nože na papier (otvárače listov); obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; ozdobné papierové mašle; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papier; papiernický tovar; papierová drvina; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové filtre na kávu; papierové kornúty; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové obrusy (behúne); papierové ozdobné kvetináče; papierové pásky; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; papierové pečate; papierové podbradníky; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papierové štítky na batožinu; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; papierové utierky na tvár; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové zástavy; parafínový papier; paragóny; pásky (prstence) na cigary; pásky do písacích strojov; pásy s čiarovým kódom; pečate; pečatidlá; pečatné vosky; pečiatky; pečiatky na znehodnocovanie známok; pečiatky (s adresnými údajmi); periodiká; pijaky; pergamenový papier; pijavý papier; písacie nástroje; písacie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); plagáty; plastové bublinové fólie (na balenie); podložky na písanie; podložky pod pivové poháre; pohľadnice; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové známky; poznámkové zošity; priesvitky (papiernický tovar); príručky; príložníky na rysovanie; priesvitný papier (pauzovací); prospekty; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na šablóny; puzdrá na šekové knižky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; rozmnožovacie blany; rysovacie potreby; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; šablóny na zdobenie potravín a nápojov; samolepky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; škatule s farbami (školské pomôcky); skicáre; školské potreby (papiernický tovar); škrabky na kancelárske použitie; školské tabule; skrine na spisy (kancelárske potreby); spevníky; sponky na bankovky; spony pre držiaky na menovky (kancelárske potreby); stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; svietivý papier; tabule na zapichovanie oznamov; ťažidlo na papiere; toaletný papier; trblietky na kancelárske účely; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (náplne); účtovné knihy; umelecké litografie; útržkové bloky; viskózové fólie na balenie; vrecká do mikrovlnných rúr; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; záložky do kníh; zariadenia na paspartovanie fotografií; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; zásuvky na spisy; zemské glóbusy; zinkografické štočky; značkovacia krieda; zoraďovače (kancelárske potreby); zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zošity; zošívačky (kancelárske potreby); zotierače tabúľ; zoznamy; uhoľ na umelecké kreslenie.
18 - Aktovky (kožená galantéria); cestovné kolieskové kufre; cestovné kufre; cestovné obaly na odevy; cestovné tašky; chlebníky; dáždniky; diplomatické kufríky; kabelky; kabelkové rámy; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené krupóny; kožené lepenky; kožené obloženia nábytku; kožené ozdoby na nábytok; kožené štítky; kožené šnúrky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdny); kufríky; lodné kufre; menovky na batožinu; motorizované kufre; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); palice na dáždniky; peňaženky; plážové tašky; plecniaky; puzdrá na kľúče; puzdrá na navštívenky; puzdrá na vizitky; rúčky na dáždniky; rebrá dáždnikov a slnečníkov; rúčky na kufre; rukoväte na nákupné tašky; rukoväte vychádzkových palíc; šatky na nosenie dojčiat; sieťové nákupné tašky; školské tašky (aktovky); slnečníky; spoločenské kabelky; športové tašky; tašky; tašky na kolieskach; tašky na náradie (prázdne); tašky na nosenie detí; tašky pod sedlá; tefiliny (židovské modlitebné remienky); turistické palice; torby; turistické plecniaky; vaky na nosenie dojčiat; vychádzkové palice; vychádzkové palice so sedadlom.
19 - Betónové dlaždice; betónové podpery, stĺpy; drevené obloženie; drevené podlahové dosky; drevené dosky pre stavebníctvo; dosky, latky; dlážky (nekovové); dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; dlažby (nekovové); dlaždice (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); drevené dlážky; drevené dyhy; drevené stenové obloženia; drevo na výrobu sudov, sudovina; dverové prahy (nekovové); dverové rámy (nekovové); hrobky (nekovové); krištáľ; krídlové okná (nekovové); lávky (nekovové); lišty (nekovové); nekovové altánky (stavebníctvo); nekovové dlaždice pre stavebníctvo; nekovové harmonikové dvere; nekovové náhrobné dosky; nekovové obkladačky; nekovové plášte pre stavebníctvo; nekovové podlahové dlažby; nekovové prefabrikáty nástupíšť; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); nekovové protipožiarne dvere; nekovové rámiky na sieťky proti hmyzu; nekovové rigoly; nekovové škridly; nekovové striešky (stavebníctvo); nekovové turnikety; nekovové vlajkové žrde; obruby hrobov (nekovové); okenice (nekovové); okenné rámy (nekovové); okenné sklo (nie na okná automobilov); okná (nekovové); ozdobné lišty (nekovové); pamätné tabule (nekovové); poklopy (nekovové); pomníky (nekovové); prenosné stavby (nekovové); rámové konštrukcie (nekovové); reklamné stĺpy (nekovové); skladacie dvere (nie kovové); škridly (nekovové); stavebné konštrukcie (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); stĺpy elektrického vedenia (nekovové); stožiare (nekovové); strešné krytiny (nekovové); tabuľové sklo pre stavebníctvo; tabuľové sklo (stavebný materiál); telefónne búdky (nekovové); trhové stánky; tyče, žrde, bidlá; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; umelý kameň; úžľabia stavieb (nekovové); vitrážové okná; vonkajšie plášte budov (nekovové); vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné); výplne dverí (nekovové); žalúzie (nekovové); železničné podvaly (nekovové); zariadenia na umiestnenie bicyklov (nekovové); stavebné sklo; stavebné obkladové materiály (nekovové); stavebné drevo; lamelové obloženie (nekovové).
20 - Nekovové obloženia, ozdoby na rakvy; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; stolárske umelecké výrobky; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; divány; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; bytové zariadenie (dekoračné predmety); dekoratívne zvonkohry; dekoračné korálkové závesy; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); domové čísla (nie kovové, nie svietiace); drevené alebo plastové krabice; drevené alebo plastové pútače; drevené časti nábytku; drevené obaly na fľaše; drevené pásky; dverové zarážky, nie kovové, nie gumené; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); dvierka na nábytok; interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; identifikačné náramky (nie kovové); interiérové okenné clony z textilných materiálov; kancelársky nábytok; kartotékové skrinky (nábytok); knižnice (nábytok); koľajničky na záclony a závesy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; kovový nábytok; kovové stoly; kovové sedadlá; kreslá; krucifixy z dreva, vosku, sadry alebo plastu, okrem šperkov; nekovové držadlá, kľučky; nekovové debny na náradie (prázdne); nekovové debny; nekovové dverové klopadlá; nekovové dverové vybavenie; nekovové fľaškové uzávery; nekovové háčiky na odevy; nekovové háčiky na vešiaky; nekovové identifikačné štítky; nekovové háky na zavesenie tašky; nekovové káblové príchytky alebo svorky; nekovové kľučky na dvere; nekovové kontajnery; nekovové korunkové uzávery na fľašky; nekovové koše; nekovové krúžky na kľúče; nekovové manipulačné palety; nekovové podnosy; nekovové poznávacie značky; nekovové poštové schránky okrem murovaných; nekovové prepravné kontajnery; nekovové skrinky na náradie (prázdne); novinové stojany; obaly na odevy; opierky na knihy; papierové tienidlá; paravány, zásteny (nábytok); písacie stoly; plastové kľúče; plastové lišty na nábytok; plastové nádoby (obaly); plastové ozdoby na potraviny; plastové rampy na použitie s vozidlami; plastové štítky; podstavce na kvety; podstavce, kostry, stojany na počítače; podušky; pohovky; pohrebné urny; police; police do registračných skríň (nábytok); police (nábytok); police na knihy; pojazdné servírovacie stolíky; police (samostatne stojaci nábytok); pracovné stoly; príborníky; priehradkové skrine; profily na obrazové rámy; rámy na obrazy; reklamné nafukovacie predmety; samostatne stojace deliace priečky (nábytok); šatníky; servírovacie stolíky; servírovacie stoly a pulty; sklenené tabule na zrkadlá; školský nábytok; skrinky na hračky; skrinky na lieky; stojany na časopisy; stojany na dáždniky; stojany na klobúky; stojany (lavičky) na okružné píly (nábytok); stojany na knihy; stojany na kvety (nábytok); stojany na oblečenie; stojany na pušky; stojany na taniere; stojany na uteráky (nábytok); stojany na vešanie kabátov; stoličky; stolíky pod počítače; stolové dosky; stoly; stoly pod písacie stroje; striebrené sklo (zrkadlové); taburetky; taburety; vankúše; vejáre; vývesné štíty z dreva alebo plastov; vystavovacie stojany; zrkadlá; záklopky; zobrazovacie tabule.
24 - Obloženia nábytku textilnými látkami; bytový textil; cestovné deky; konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textílie); kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); nažehľovacie textílie; netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na vankúše; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; ochranné siete proti komárom (moskytiéry); ozdobné obliečky na vankúše; plachty; piknikové deky; papierové posteľné pokrývky; páperové prikrývky, periny; plastové materiály (náhradky textílií); plastové pokrývky na prikrytie nábytku; pleteniny (textílie); povlaky na matrace (posteľná bielizeň); ramia (textílie); stolová bielizeň (nie papierová); textílie; textilné alebo plastové banery; textílie pre odevný priemysel; textílie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; textílie na obuv; textílie na bielizeň; textílie imitujúce kožušiny; textílie zo sklených vlákien pre textilný priemysel; textilné alebo plastové sprchové závesy; textilné alebo plastové vlajočky; textilné alebo plastové závesy; textilné alebo plastové zástavy; textilné etikety; textilné filtračné materiály; textilné klobúkové podšívky; textilné materiály; textilné nástenné dekorácie; textilné obrúsky na stolovanie; textilné odličovacie obrúsky; textilné podložky na prebaľovanie; textilné podložky na stôl (anglické prestieranie); textilné podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné ozdobné lemy na boky postelí; textilné podšívky; textilné podšívky do topánok; textilné prestieranie na stolovanie; textilné stolové behúne; textilné slučky na vešanie záclon a závesov; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; textilné vreckovky; textilné vrecká na umývanie; tkaniny; tyl; umelý hodváb (textílie); utierky na riad; vlnené textílie; voskované plátno; záclonovina; zamat; závesy na dvere; zefír (textílie); zrebné rúcho (textília); ženilkové textílie.
25 - Alby (liturgické rúcha); baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); členkové topánky; cyklistické oblečenie; cylindre (klobúky); dreváky; galoše; gamaše; goliere (časti odevov); hotové podšívky (časti odevov); kabáty; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; klobúky; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); košele; košele s krátkym rukávom; košeľové sedlá; kostýmy, obleky; kovové časti na obuv; kožené odevy; kožušinové štóly; kožušinové kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; kravaty; manipuly (časti kňazského rúcha); mantily; manžety (časti odevov); maškarné kostýmy; masky na spanie; mitry (pokrývky hlavy); nízke čižmy; nohavice; nepremokavé odevy; obuv; odevy; odevy z imitácií kože; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); palčiaky; papuče; plátenná obuv; pletené šály; pletené šatky; pleteniny; pleteniny (oblečenie); podbradníky, nie papierové; podbradníky, s rukávmi, nie z papiera; podošvy na obuv; pokrývky hlavy; pončá; ponožky; ponožky pohlcujúce pot; potné vložky; pracovné plášte; priliehavé čiapky; protišmykové pomôcky na obuv; pružné pásky na gamaše; pyžamá; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; saká; šály uviazané pod krkom; sandále; sarongy (veľké šatky na odievanie); sáry čižiem; šatky na krk; šatky, šály; šatové sukne; šaty; šerpy; šilty; šilty (pokrývky hlavy); snímateľné goliere; šnurovacie topánky; šnurovačky; športové tričká, dresy; sukne; svetre; telocvičné úbory; tógy; topánky; tričká; trikoty (cvičebné úbory); topánky na šport; uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vložky do topánok; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; vreckovky do saka; vyšívané oblečenie; vysoká obuv; zástery; závoje; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); župany; zvrchníky; zvršky topánok.
26 - Prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče; bordúry, lemy, obruby (na odevy); brošne (doplnky oblečenia); čipkársky tovar; galantérne stuhy; galantérny tovar okrem nití a priadzí; girlandy; gombíky; háčiky (galantéria); háčiky na koberce; háčiky na obuv; korálky, nie na výrobu šperkov; lemovacie pásky na záclony; lemovacie šnúry; lemovky; monogramy (značky na bielizeň); náramenné pásky; nášivky, aplikácie (galantéria); nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); nažehľovacie záplaty na opravu textilných výrobkov; nepravý lem; odznaky na odevy, nie z drahých kovov; ozdobné brošne; ozdobné flitre; ozdoby do vlasov; ozdoby na obuv (stužkársky tovar); papierové natáčky; pásky, stuhy na vyznamenania; pásky (stužkársky tovar); patentné gombíky; pracky na obuv; pracky na opasky; pracky (odevné doplnky); pštrosie perá (odevné doplnky); puzdrá na ihly; ramenné vypchávky na odevy; rozety (stužkársky tovar); šijacie náprstky; šnúrky do topánok; šnúry na odevy; sponky do vlasov; sponky na nohavice pre cyklistov; spony na traky; štipce do vlasov; strapce; strapce (stužkársky tovar); strieborné výšivky (galantéria); stuhy do vlasov; stuhy na klobúky; stužky do vlasov; suché zipsy (galantéria); umelé kvety; umelé rastliny, s výnimkou vianočných stromčekov; umelé vianočné girlandy; umelé vianočné girlandy so svetlami; umelé vianočné vence; umelé vianočné vence so svetlami; vankúšiky na špendlíky; výšivky (galantéria); výstuže golierov; ženilkové šnúry (stužkársky tovar); zipsy; zipsy na tašky; zlaté výšivky (galantéria); značky na bielizeň; značky na bielizeň (písmená); zúbkované lemovky.
27 - Dverové rohožky; koberce; koberčeky do automobilov; kobercové podložky; kúpeľňové koberčeky (rohožky); linoleum; ohňovzdorné predložky ku kozubom a grilom; papierové tapety; podlahové krytiny; podložky na jogu; protišmykové rohože; rohože z tkaných povrazov na lyžiarske svahy; rohožky; textilné tapety; textilné tapety na stenu; trstinové rohože; umelé trávniky; vinylové podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie okrem textilných.
41 - Filmové štúdiá; premietanie kinematografických filmov; požičiavanie kinematografických filmov; filmová réžia, s výnimkou reklamných filmov; produkcia filmov (nie reklamných); distribúcia filmov (okrem prepravy); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované umeleckými galériami; pózovanie modelov výtvarným umelcom; prenájom umeleckých diel; akadémie (vzdelávanie); cirkusové predstavenia; detské škôlky (vzdelávanie); diskotéky (služby); divadelné predstavenia; elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); fotografické reportáže; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hazardné hry (herne); herne s hracími automatmi (služby); hudobná tvorba; hudobné skladateľské služby; individuálne vyučovanie; internátne školy; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; náboženská výchova; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; odborné preškoľovanie; odovzdávanie know-how (odborné školenie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; písanie textov, písanie textov scenárov nie na reklamné účely; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie hračiek; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; požičiavanie zvukových nahrávok; požičovne kníh (knižnice); prekladateľské služby; praktický výcvik (ukážky); reportérske služby; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; rozhlasová zábava; skladanie piesní; školské služby (vzdelávanie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; služby kasín (hazardné hry); služby múzeí (prehliadky, výstavy); služby orchestrov; služby pojazdných knižníc; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); služby v oblasti úpravy a strihu videa pre podujatia; služby zvukových technikov na podujatia; strihanie videopások; tábory na športové sústredenia; telesná výchova; televízna zábava; titulkovanie; tlmočnícke služby; turistické prehliadky so sprievodcom; tlmočenie posunkovej reči; tvorba divadelných alebo iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; výchovnozábavné klubové služby; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vyučovanie pomocou simulátorov; zábava; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); zábavné parky.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; arbitrážne služby; astrologické poradenstvo; bezpečnostné prehliadky tovární; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); detektívne kancelárie; genealogický výskum; mediačné služby; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; online služby sociálnych sietí; organizovanie náboženských obradov; organizovanie politických zhromaždení; pátranie po minulosti osôb; pátranie po nezvestných osobách; pátranie po ukradnutom majetku; pohrebné obrady; pohrebné služby; právne advokátske služby; právne poradenstvo týkajúce sa mapovania patentov; právne poradenstvo v rámci reakcie na výzvy na predkladanie ponúk; právne služby v oblasti sledovania; právny výskum; prenájom názvov internetových domén; registrácia doménových mien (právne služby); služby rozhodcovských súdov; špiritistické poradenstvo; správa licencií (právne služby); spravovanie autorských práv; straty a nálezy; štylizovanie súkromných listov; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií (právne služby) v rámci vydávania softvéru; vedenie náboženských obradov; vedenie pohrebných obradov; vypracovávanie právnych dokumentov; právny dohľad. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.13, 03.01.02, 24.13.24, 03.01.26, 24.13.01, 24.17.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nadácia Slovakia Christiana; Palackého 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1368-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1368-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 20.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.07.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.07.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1368-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku