Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1368-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1368-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Prívesky na kľúče; krúžky na kľúče z drahých kovov; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); samonavíjacie krúžky na kľúče; amulety (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); busty z drahých kovov; cestovné obaly a puzdrá na šperky; elektrické hodiny a hodinky; figuríny z drahých kovov; hodinky; hodinové skrinky; hodinové stroje; hodinové a hodinkové ciferníky; hodiny; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; klenotnícke výrobky na obuv; klenotnícke výrobky; kazety na hodinky; komponenty šperkov; krabičky na šperky; krucifixy ako šperky; krucifixy z drahých kovov, okrem šperkov; manžetové gombíky; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; medené žetóny; mince; modlitebné korálky misbaha; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; náramky (klenotnícke výrobky); nástroje na meranie času, časomiery; náušnice; odznaky z drahých kovov; prívesky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); remienky na náramkové hodinky; retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); ružence; umelecké diela z drahých kovov; textilné vyšívané náramky (bižutéria); striebro (surovina alebo polotovar); štras (brúsené olovnaté sklo); spony na kravaty; stopky; šperky zo slonoviny; šperkové spony na klobúky; sochy z drahých kovov; škatuľky, schránky z drahých kovov.
16 - Rysovacie perá; plniace perá; spony na perá; násadky na perá; perá (kancelárske potreby); puzdrá na perá, perečníky; značkovacie perá (papiernický tovar); stojany na perá a ceruzky; tlačoviny; tlače (rytiny); tlačové reglety; tlačivá (formuláre); tlačené poukážky; tlačené partitúry; tlačené publikácie; fotografie (tlačoviny); tlačiarenské sadzobnice; tlačiarenské štočky; typy, tlačové písmo; časové rozvrhy (tlačoviny); grafické vzory (tlačoviny); tlačiarenské ručné sádzadlá; číslice (tlačiarenské typy); strojčeky na tlačenie adresy; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); podklady na tlačenie, nie textilné; tlačiarenské typy (písmená a číslice); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); kancelárske obálkovacie stroje; spisové obaly (papiernický tovar); papierové obaly na mliečne výrobky; obaly na súpravy písacích potrieb; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; škrobové obalové materiály; adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; aritmetické tabuľky; architektonické modely; atlasy; atramentové tyčinky; atramenty; baliaci papier; baliace plastové fólie; bankovky; blahoprajné pohľadnice; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); ceruzky; celuloidové animačné fólie; cievky s páskami do písacích strojov; chromolitografy (polygrafia); čistiace papierové utierky; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); diagramy; dierovacie karty do žakárových strojov; dierovačky (kancelárske potreby); drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na menovky (kancelárske potreby); držiaky na písacie potreby; držiaky stránok otvorenej knihy; emblémy (papierové pečate); etiketovacie kliešte; farbiace pásky; farbiace plátna do kopírovacích strojov; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; figuríny z papierovej drviny; filtračné materiály (papier); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; filtračný papier; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); frankovacie stroje na kancelárske použitie; galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; grafické reprodukcie; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; hroty pier; hroty písacích pier zo zlata; hudobné blahoželania (pohľadnice); japonský ozdobný papier (washi); kalamáre; kalendáre; kaligrafické štetce; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); kancelárske dierkovače; kancelárske pečatné stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske štipce; kartón, lepenka; kancelárske sponky; kartotékové lístky; katalógy; klávesy písacích strojov; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske potreby; knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); knihárske textílie; knihy; knižné zarážky; komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovací uhľový papier; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné pásky (kancelárske pomôcky); korekčné tuše (heliografia); kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; krajčírske strihy; krieda na písanie; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); lepenkové škatule na klobúky; leptané štočky; letáky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lístky; listový papier; litografie; maliarske plátna; mapy; materiály na pečatenie; mechanické ceruzky; menovky (kancelárske potreby); misky na vodové farby pre umelcov; nákresy; mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); nákupné karty (nie na hranie); náprstky na ochranu pred zranením; napustené pečiatkovacie podušky; navíjacie rolosystémy pre držiaky na menovky (kancelárske potreby); násady na ceruzky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); noviny; navlhčovadlá (kancelárske potreby); nože na papier (otvárače listov); obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; ozdobné papierové mašle; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papier; papiernický tovar; papierová drvina; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové filtre na kávu; papierové kornúty; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové obrusy (behúne); papierové ozdobné kvetináče; papierové pásky; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; papierové pečate; papierové podbradníky; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papierové štítky na batožinu; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; papierové utierky na tvár; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové zástavy; parafínový papier; paragóny; pásky (prstence) na cigary; pásky do písacích strojov; pásy s čiarovým kódom; pečate; pečatidlá; pečatné vosky; pečiatky; pečiatky na znehodnocovanie známok; pečiatky (s adresnými údajmi); periodiká; pijaky; pergamenový papier; pijavý papier; písacie nástroje; písacie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); plagáty; plastové bublinové fólie (na balenie); podložky na písanie; podložky pod pivové poháre; pohľadnice; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové známky; poznámkové zošity; priesvitky (papiernický tovar); príručky; príložníky na rysovanie; priesvitný papier (pauzovací); prospekty; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na šablóny; puzdrá na šekové knižky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; rozmnožovacie blany; rysovacie potreby; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; šablóny na zdobenie potravín a nápojov; samolepky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; škatule s farbami (školské pomôcky); skicáre; školské potreby (papiernický tovar); škrabky na kancelárske použitie; školské tabule; skrine na spisy (kancelárske potreby); spevníky; sponky na bankovky; spony pre držiaky na menovky (kancelárske potreby); stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; svietivý papier; tabule na zapichovanie oznamov; ťažidlo na papiere; toaletný papier; trblietky na kancelárske účely; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (náplne); účtovné knihy; umelecké litografie; útržkové bloky; viskózové fólie na balenie; vrecká do mikrovlnných rúr; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; záložky do kníh; zariadenia na paspartovanie fotografií; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; zásuvky na spisy; zemské glóbusy; zinkografické štočky; značkovacia krieda; zoraďovače (kancelárske potreby); zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zošity; zošívačky (kancelárske potreby); zotierače tabúľ; zoznamy; uhoľ na umelecké kreslenie.
18 - Aktovky (kožená galantéria); cestovné kolieskové kufre; cestovné kufre; cestovné obaly na odevy; cestovné tašky; chlebníky; dáždniky; diplomatické kufríky; kabelky; kabelkové rámy; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené krupóny; kožené lepenky; kožené obloženia nábytku; kožené ozdoby na nábytok; kožené štítky; kožené šnúrky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdny); kufríky; lodné kufre; menovky na batožinu; motorizované kufre; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); palice na dáždniky; peňaženky; plážové tašky; plecniaky; puzdrá na kľúče; puzdrá na navštívenky; puzdrá na vizitky; rúčky na dáždniky; rebrá dáždnikov a slnečníkov; rúčky na kufre; rukoväte na nákupné tašky; rukoväte vychádzkových palíc; šatky na nosenie dojčiat; sieťové nákupné tašky; školské tašky (aktovky); slnečníky; spoločenské kabelky; športové tašky; tašky; tašky na kolieskach; tašky na náradie (prázdne); tašky na nosenie detí; tašky pod sedlá; tefiliny (židovské modlitebné remienky); turistické palice; torby; turistické plecniaky; vaky na nosenie dojčiat; vychádzkové palice; vychádzkové palice so sedadlom.
19 - Betónové dlaždice; betónové podpery, stĺpy; drevené obloženie; drevené podlahové dosky; drevené dosky pre stavebníctvo; dosky, latky; dlážky (nekovové); dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; dlažby (nekovové); dlaždice (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); drevené dlážky; drevené dyhy; drevené stenové obloženia; drevo na výrobu sudov, sudovina; dverové prahy (nekovové); dverové rámy (nekovové); hrobky (nekovové); krištáľ; krídlové okná (nekovové); lávky (nekovové); lišty (nekovové); nekovové altánky (stavebníctvo); nekovové dlaždice pre stavebníctvo; nekovové harmonikové dvere; nekovové náhrobné dosky; nekovové obkladačky; nekovové plášte pre stavebníctvo; nekovové podlahové dlažby; nekovové prefabrikáty nástupíšť; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); nekovové protipožiarne dvere; nekovové rámiky na sieťky proti hmyzu; nekovové rigoly; nekovové škridly; nekovové striešky (stavebníctvo); nekovové turnikety; nekovové vlajkové žrde; obruby hrobov (nekovové); okenice (nekovové); okenné rámy (nekovové); okenné sklo (nie na okná automobilov); okná (nekovové); ozdobné lišty (nekovové); pamätné tabule (nekovové); poklopy (nekovové); pomníky (nekovové); prenosné stavby (nekovové); rámové konštrukcie (nekovové); reklamné stĺpy (nekovové); skladacie dvere (nie kovové); škridly (nekovové); stavebné konštrukcie (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); stĺpy elektrického vedenia (nekovové); stožiare (nekovové); strešné krytiny (nekovové); tabuľové sklo pre stavebníctvo; tabuľové sklo (stavebný materiál); telefónne búdky (nekovové); trhové stánky; tyče, žrde, bidlá; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; umelý kameň; úžľabia stavieb (nekovové); vitrážové okná; vonkajšie plášte budov (nekovové); vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné); výplne dverí (nekovové); žalúzie (nekovové); železničné podvaly (nekovové); zariadenia na umiestnenie bicyklov (nekovové); stavebné sklo; stavebné obkladové materiály (nekovové); stavebné drevo; lamelové obloženie (nekovové).
20 - Nekovové obloženia, ozdoby na rakvy; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; stolárske umelecké výrobky; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; divány; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; bytové zariadenie (dekoračné predmety); dekoratívne zvonkohry; dekoračné korálkové závesy; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); domové čísla (nie kovové, nie svietiace); drevené alebo plastové krabice; drevené alebo plastové pútače; drevené časti nábytku; drevené obaly na fľaše; drevené pásky; dverové zarážky, nie kovové, nie gumené; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); dvierka na nábytok; interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; identifikačné náramky (nie kovové); interiérové okenné clony z textilných materiálov; kancelársky nábytok; kartotékové skrinky (nábytok); knižnice (nábytok); koľajničky na záclony a závesy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; kovový nábytok; kovové stoly; kovové sedadlá; kreslá; krucifixy z dreva, vosku, sadry alebo plastu, okrem šperkov; nekovové držadlá, kľučky; nekovové debny na náradie (prázdne); nekovové debny; nekovové dverové klopadlá; nekovové dverové vybavenie; nekovové fľaškové uzávery; nekovové háčiky na odevy; nekovové háčiky na vešiaky; nekovové identifikačné štítky; nekovové háky na zavesenie tašky; nekovové káblové príchytky alebo svorky; nekovové kľučky na dvere; nekovové kontajnery; nekovové korunkové uzávery na fľašky; nekovové koše; nekovové krúžky na kľúče; nekovové manipulačné palety; nekovové podnosy; nekovové poznávacie značky; nekovové poštové schránky okrem murovaných; nekovové prepravné kontajnery; nekovové skrinky na náradie (prázdne); novinové stojany; obaly na odevy; opierky na knihy; papierové tienidlá; paravány, zásteny (nábytok); písacie stoly; plastové kľúče; plastové lišty na nábytok; plastové nádoby (obaly); plastové ozdoby na potraviny; plastové rampy na použitie s vozidlami; plastové štítky; podstavce na kvety; podstavce, kostry, stojany na počítače; podušky; pohovky; pohrebné urny; police; police do registračných skríň (nábytok); police (nábytok); police na knihy; pojazdné servírovacie stolíky; police (samostatne stojaci nábytok); pracovné stoly; príborníky; priehradkové skrine; profily na obrazové rámy; rámy na obrazy; reklamné nafukovacie predmety; samostatne stojace deliace priečky (nábytok); šatníky; servírovacie stolíky; servírovacie stoly a pulty; sklenené tabule na zrkadlá; školský nábytok; skrinky na hračky; skrinky na lieky; stojany na časopisy; stojany na dáždniky; stojany na klobúky; stojany (lavičky) na okružné píly (nábytok); stojany na knihy; stojany na kvety (nábytok); stojany na oblečenie; stojany na pušky; stojany na taniere; stojany na uteráky (nábytok); stojany na vešanie kabátov; stoličky; stolíky pod počítače; stolové dosky; stoly; stoly pod písacie stroje; striebrené sklo (zrkadlové); taburetky; taburety; vankúše; vejáre; vývesné štíty z dreva alebo plastov; vystavovacie stojany; zrkadlá; záklopky; zobrazovacie tabule.
24 - Obloženia nábytku textilnými látkami; bytový textil; cestovné deky; konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textílie); kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); nažehľovacie textílie; netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na vankúše; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; ochranné siete proti komárom (moskytiéry); ozdobné obliečky na vankúše; plachty; piknikové deky; papierové posteľné pokrývky; páperové prikrývky, periny; plastové materiály (náhradky textílií); plastové pokrývky na prikrytie nábytku; pleteniny (textílie); povlaky na matrace (posteľná bielizeň); ramia (textílie); stolová bielizeň (nie papierová); textílie; textilné alebo plastové banery; textílie pre odevný priemysel; textílie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; textílie na obuv; textílie na bielizeň; textílie imitujúce kožušiny; textílie zo sklených vlákien pre textilný priemysel; textilné alebo plastové sprchové závesy; textilné alebo plastové vlajočky; textilné alebo plastové závesy; textilné alebo plastové zástavy; textilné etikety; textilné filtračné materiály; textilné klobúkové podšívky; textilné materiály; textilné nástenné dekorácie; textilné obrúsky na stolovanie; textilné odličovacie obrúsky; textilné podložky na prebaľovanie; textilné podložky na stôl (anglické prestieranie); textilné podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné ozdobné lemy na boky postelí; textilné podšívky; textilné podšívky do topánok; textilné prestieranie na stolovanie; textilné stolové behúne; textilné slučky na vešanie záclon a závesov; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; textilné vreckovky; textilné vrecká na umývanie; tkaniny; tyl; umelý hodváb (textílie); utierky na riad; vlnené textílie; voskované plátno; záclonovina; zamat; závesy na dvere; zefír (textílie); zrebné rúcho (textília); ženilkové textílie.
25 - Alby (liturgické rúcha); baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); členkové topánky; cyklistické oblečenie; cylindre (klobúky); dreváky; galoše; gamaše; goliere (časti odevov); hotové podšívky (časti odevov); kabáty; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; klobúky; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); košele; košele s krátkym rukávom; košeľové sedlá; kostýmy, obleky; kovové časti na obuv; kožené odevy; kožušinové štóly; kožušinové kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; kravaty; manipuly (časti kňazského rúcha); mantily; manžety (časti odevov); maškarné kostýmy; masky na spanie; mitry (pokrývky hlavy); nízke čižmy; nohavice; nepremokavé odevy; obuv; odevy; odevy z imitácií kože; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); palčiaky; papuče; plátenná obuv; pletené šály; pletené šatky; pleteniny; pleteniny (oblečenie); podbradníky, nie papierové; podbradníky, s rukávmi, nie z papiera; podošvy na obuv; pokrývky hlavy; pončá; ponožky; ponožky pohlcujúce pot; potné vložky; pracovné plášte; priliehavé čiapky; protišmykové pomôcky na obuv; pružné pásky na gamaše; pyžamá; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; saká; šály uviazané pod krkom; sandále; sarongy (veľké šatky na odievanie); sáry čižiem; šatky na krk; šatky, šály; šatové sukne; šaty; šerpy; šilty; šilty (pokrývky hlavy); snímateľné goliere; šnurovacie topánky; šnurovačky; športové tričká, dresy; sukne; svetre; telocvičné úbory; tógy; topánky; tričká; trikoty (cvičebné úbory); topánky na šport; uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vložky do topánok; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; vreckovky do saka; vyšívané oblečenie; vysoká obuv; zástery; závoje; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); župany; zvrchníky; zvršky topánok.
26 - Prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče; bordúry, lemy, obruby (na odevy); brošne (doplnky oblečenia); čipkársky tovar; galantérne stuhy; galantérny tovar okrem nití a priadzí; girlandy; gombíky; háčiky (galantéria); háčiky na koberce; háčiky na obuv; korálky, nie na výrobu šperkov; lemovacie pásky na záclony; lemovacie šnúry; lemovky; monogramy (značky na bielizeň); náramenné pásky; nášivky, aplikácie (galantéria); nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); nažehľovacie záplaty na opravu textilných výrobkov; nepravý lem; odznaky na odevy, nie z drahých kovov; ozdobné brošne; ozdobné flitre; ozdoby do vlasov; ozdoby na obuv (stužkársky tovar); papierové natáčky; pásky, stuhy na vyznamenania; pásky (stužkársky tovar); patentné gombíky; pracky na obuv; pracky na opasky; pracky (odevné doplnky); pštrosie perá (odevné doplnky); puzdrá na ihly; ramenné vypchávky na odevy; rozety (stužkársky tovar); šijacie náprstky; šnúrky do topánok; šnúry na odevy; sponky do vlasov; sponky na nohavice pre cyklistov; spony na traky; štipce do vlasov; strapce; strapce (stužkársky tovar); strieborné výšivky (galantéria); stuhy do vlasov; stuhy na klobúky; stužky do vlasov; suché zipsy (galantéria); umelé kvety; umelé rastliny, s výnimkou vianočných stromčekov; umelé vianočné girlandy; umelé vianočné girlandy so svetlami; umelé vianočné vence; umelé vianočné vence so svetlami; vankúšiky na špendlíky; výšivky (galantéria); výstuže golierov; ženilkové šnúry (stužkársky tovar); zipsy; zipsy na tašky; zlaté výšivky (galantéria); značky na bielizeň; značky na bielizeň (písmená); zúbkované lemovky.
27 - Dverové rohožky; koberce; koberčeky do automobilov; kobercové podložky; kúpeľňové koberčeky (rohožky); linoleum; ohňovzdorné predložky ku kozubom a grilom; papierové tapety; podlahové krytiny; podložky na jogu; protišmykové rohože; rohože z tkaných povrazov na lyžiarske svahy; rohožky; textilné tapety; textilné tapety na stenu; trstinové rohože; umelé trávniky; vinylové podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie okrem textilných.
41 - Filmové štúdiá; premietanie kinematografických filmov; požičiavanie kinematografických filmov; filmová réžia, s výnimkou reklamných filmov; produkcia filmov (nie reklamných); distribúcia filmov (okrem prepravy); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované umeleckými galériami; pózovanie modelov výtvarným umelcom; prenájom umeleckých diel; akadémie (vzdelávanie); cirkusové predstavenia; detské škôlky (vzdelávanie); diskotéky (služby); divadelné predstavenia; elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); fotografické reportáže; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hazardné hry (herne); herne s hracími automatmi (služby); hudobná tvorba; hudobné skladateľské služby; individuálne vyučovanie; internátne školy; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; náboženská výchova; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; odborné preškoľovanie; odovzdávanie know-how (odborné školenie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; písanie textov, písanie textov scenárov nie na reklamné účely; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie hračiek; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; požičiavanie zvukových nahrávok; požičovne kníh (knižnice); prekladateľské služby; praktický výcvik (ukážky); reportérske služby; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; rozhlasová zábava; skladanie piesní; školské služby (vzdelávanie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; služby kasín (hazardné hry); služby múzeí (prehliadky, výstavy); služby orchestrov; služby pojazdných knižníc; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); služby v oblasti úpravy a strihu videa pre podujatia; služby zvukových technikov na podujatia; strihanie videopások; tábory na športové sústredenia; telesná výchova; televízna zábava; titulkovanie; tlmočnícke služby; turistické prehliadky so sprievodcom; tlmočenie posunkovej reči; tvorba divadelných alebo iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; výchovnozábavné klubové služby; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vyučovanie pomocou simulátorov; zábava; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); zábavné parky.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; arbitrážne služby; astrologické poradenstvo; bezpečnostné prehliadky tovární; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); detektívne kancelárie; genealogický výskum; mediačné služby; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; online služby sociálnych sietí; organizovanie náboženských obradov; organizovanie politických zhromaždení; pátranie po minulosti osôb; pátranie po nezvestných osobách; pátranie po ukradnutom majetku; pohrebné obrady; pohrebné služby; právne advokátske služby; právne poradenstvo týkajúce sa mapovania patentov; právne poradenstvo v rámci reakcie na výzvy na predkladanie ponúk; právne služby v oblasti sledovania; právny výskum; prenájom názvov internetových domén; registrácia doménových mien (právne služby); služby rozhodcovských súdov; špiritistické poradenstvo; správa licencií (právne služby); spravovanie autorských práv; straty a nálezy; štylizovanie súkromných listov; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií (právne služby) v rámci vydávania softvéru; vedenie náboženských obradov; vedenie pohrebných obradov; vypracovávanie právnych dokumentov; právny dohľad. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.13, 03.01.02, 24.13.24, 03.01.26, 24.13.01, 24.17.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nadácia Slovakia Christiana; Palackého 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1368-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1368-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 20.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.07.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.07.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1368-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku