Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1367-2010
(111)  Trademark Number  229650 
(151)  Registration Date  12.04.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1367-2010 
(220)  Application Date  12.08.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.01.2011 
(450)  Publication of Registration Date  06.06.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  25, 35, 38, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Odevy a obuv patriace do tejto triedy, najmä čižmy, pokrývky hlavy, nohavice, kombinézy (oblečenie), najmä pracovné, goliere, opasky, plášte, najmä pracovne, prikrývky cez ramená, protišmykové pomôcky na obuv, vrecia na odevy, rukavice, svetre, šatky, šály, tričká, uniformy, vesty.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, najmä reklama online v počítačovej sieti, online inzercia, zabezpečenie a realizácia reklamných kampaní, aktualizovanie reklamných materiálov, organizovanie veľtrhov na obchodné a reklamné účely, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, publikácie, vzorky), písanie, vydávanie, uverejňovanie oznámení, vyhlásení a publikovanie reklamných textov, rozhlasová a televízna reklama, rozširovanie vzoriek (tovaru), reklamných textov, vyhľadávanie reklamných alebo náborových, propagačných a inzertných textov, vyhľadávanie sponzorov, vylepovanie plagátov, analýzy nákladov, vyhľadávanie dát v počítačových súboroch pre tretie osoby, dodávateľské služby pre tretie osoby (nákup výrobkov a služieb pre iné podniky), posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, fakturácia, inzercia poštou, kopírovanie dokumentov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), poradenstvo patriace do tejto triedy, najmä personálne poradenstvo, preklad a systematizácia informácií do počítačovej databázy, obchodný prieskum a prieskum verejnej mienky, predvádzanie tovaru, psychologické testovanie kvôli výberu zamestnancov, zostavovanie štatistiky, porovnávacie služby (v oblasti cien), styky s verejnosťou, telefónne služby (odkazy, otázky) pre neprítomných, účtovníctvo, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, vedenie podnikov (poradenstvo), rozmnožovanie dokumentov, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti, direct mailing, automatizované spracovanie dát, vyhľadávanie, indexovanie, spojovanie a usporiadanie dát pre internet a po internete, kompilácia, usporiadanie a triedenie informácií, sprostredkovanie obchodu aj pomocou elektronických sietí; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí, globálnych komunikačných sietí.
38 - Komunikácie patriace do tejto triedy, najmä telefónne komunikácie a komunikácia mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou terminálov posielanie správ, poskytovanie prístupu k databázam, elektronická pošta, poskytovanie používateľského prístupu ku globálnej počítačovej sieti, poskytovanie priestoru na internetové diskusné fóra, šírenie informácií, najmä prostredníctvom webových stránok, power-pointové prezentácie, poskytovanie informačných telekomunikačných služieb prostredníctvom spojových počítačových sietí v podobe elektronických informačných katalógov, elektronických novín a časopisov, kníh v elektronickej podobe, prevádzkovanie serverov, najmä mapový server, elektronická pošta, informačné kancelárie, prenájom zariadení na prenos informácií, prenos faxom, prenos správ a obrázkov pomocou počítača, služby hlasovej pošty, výzvy (služby poskytované rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami.
41 - Vyučovacia, výchovná, vzdelávacia a zábavná činnosť vrátane organizovania špecializácii doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií, prevádzkovanie pracovne diskusného a záujmového klubu, organizovanie výstav, sprievodných programov, spoločenských akcií a školení na vzdelávacie a výchovné účely, praktické cvičenia, fotografovanie a filmová tvorba, obrazové spravodajstvo, písanie iných ako reklamných textov, reportérske služby, inštruktážne výcvik, vzdelávacie informácie, skúšanie, preskúšanie, školenia na reklamné a obchodné účely, organizovanie vzdelávacích a zábavných súťaží, odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov na kultúrne a vzdelávacie účely, nakladateľská a vydavateľská činnosť, vydávanie elektronických publikácií, prenájom audionahrávok, audioprístrojov, videokamier; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; informácie o výchove a vzdelávaní, nadobúdania a požičiavanie videozáznamov a fotografií, organizovanie a riadenie rozhlasových a televíznych kurzov.
42 - Počítačové služby, najmä vytváranie a distribúcia textu, zvuku, grafiky a videa na použitie v počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, počítačové služby, najmä prenájom počítačovej prístupovej doby k softvéru a databázam na použitie vo vedení podniku, riadenie databáz, marketingových a propagačných aktivitách, príprave tabuliek a spracovanie textu pomocou textových editorov, počítačové služby, najmä vytváranie a distribúcie médií na použitie v počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, prevádzkovanie webových miest (web hosting), tvorba softvéru, prenájom softvéru, konzultačné služby v oblasti počítačov, softvéru a elektroniky, poskytovanie informácií v oblastiach počítačov, počítačového softvéru a vývoja počítačových systémov, sietí a softvéru prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí a globálnych komunikačných sietí, dočasné použitie nestiahnuteľného softvéru na správu pracovných skupín a dokumentov, webovské miesto ponúkajúce služby na spoluprácu pracovných skupín a vytváranie a správy dokumentov, konzultačné a poradenské služby a služby technickej podpory v oblasti počítačov, počítačových sietí, softvéru, správy dokumentov a systémov pracovných skupín, služby návrhu webovských miest a návrhu a správy miest na vnútorných sieťach, poskytovanie informácií v oblasti počítačov, počítačových sietí, softvéru počítačové správy dokumentov a systémov pracovných skupín prostredníctvom počítačových sietí a globálnych komunikačných sietí, počítačové služby, najmä poskytovanie aktualizácií softvéru prostredníctvom počítačových sietí a globálnych komunikačných sietí, inštalácia počítačových programov, poradenské služby v oblasti hardvéru, údržba počítačových programov, predpovede počasia, meteorologické informácie, výskum v oblasti ochrany životného prostredia, skúšky materiálov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.01.23, 02.01.24, 04.05.03, 25.07.05, 26.01.06, 26.05.04, 26.07.07, 27.03.02, 27.05.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ing. Dušan Herman - PEMAX; Žilinská 22/1, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  12.08.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.08.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1367-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1367-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.08.2010 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 12.08.2010 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.09.2010 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2010 Type Payment
4 výsledok rešerše 21.09.2010 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.10.2010 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 22.10.2010 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.10.2010 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Type Delivered
POZ 1367-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku