Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1367-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229650 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1367-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.06.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy a obuv patriace do tejto triedy, najmä čižmy, pokrývky hlavy, nohavice, kombinézy (oblečenie), najmä pracovné, goliere, opasky, plášte, najmä pracovne, prikrývky cez ramená, protišmykové pomôcky na obuv, vrecia na odevy, rukavice, svetre, šatky, šály, tričká, uniformy, vesty.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, najmä reklama online v počítačovej sieti, online inzercia, zabezpečenie a realizácia reklamných kampaní, aktualizovanie reklamných materiálov, organizovanie veľtrhov na obchodné a reklamné účely, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, publikácie, vzorky), písanie, vydávanie, uverejňovanie oznámení, vyhlásení a publikovanie reklamných textov, rozhlasová a televízna reklama, rozširovanie vzoriek (tovaru), reklamných textov, vyhľadávanie reklamných alebo náborových, propagačných a inzertných textov, vyhľadávanie sponzorov, vylepovanie plagátov, analýzy nákladov, vyhľadávanie dát v počítačových súboroch pre tretie osoby, dodávateľské služby pre tretie osoby (nákup výrobkov a služieb pre iné podniky), posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, fakturácia, inzercia poštou, kopírovanie dokumentov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), poradenstvo patriace do tejto triedy, najmä personálne poradenstvo, preklad a systematizácia informácií do počítačovej databázy, obchodný prieskum a prieskum verejnej mienky, predvádzanie tovaru, psychologické testovanie kvôli výberu zamestnancov, zostavovanie štatistiky, porovnávacie služby (v oblasti cien), styky s verejnosťou, telefónne služby (odkazy, otázky) pre neprítomných, účtovníctvo, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, vedenie podnikov (poradenstvo), rozmnožovanie dokumentov, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti, direct mailing, automatizované spracovanie dát, vyhľadávanie, indexovanie, spojovanie a usporiadanie dát pre internet a po internete, kompilácia, usporiadanie a triedenie informácií, sprostredkovanie obchodu aj pomocou elektronických sietí; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí, globálnych komunikačných sietí.
38 - Komunikácie patriace do tejto triedy, najmä telefónne komunikácie a komunikácia mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou terminálov posielanie správ, poskytovanie prístupu k databázam, elektronická pošta, poskytovanie používateľského prístupu ku globálnej počítačovej sieti, poskytovanie priestoru na internetové diskusné fóra, šírenie informácií, najmä prostredníctvom webových stránok, power-pointové prezentácie, poskytovanie informačných telekomunikačných služieb prostredníctvom spojových počítačových sietí v podobe elektronických informačných katalógov, elektronických novín a časopisov, kníh v elektronickej podobe, prevádzkovanie serverov, najmä mapový server, elektronická pošta, informačné kancelárie, prenájom zariadení na prenos informácií, prenos faxom, prenos správ a obrázkov pomocou počítača, služby hlasovej pošty, výzvy (služby poskytované rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami.
41 - Vyučovacia, výchovná, vzdelávacia a zábavná činnosť vrátane organizovania špecializácii doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií, prevádzkovanie pracovne diskusného a záujmového klubu, organizovanie výstav, sprievodných programov, spoločenských akcií a školení na vzdelávacie a výchovné účely, praktické cvičenia, fotografovanie a filmová tvorba, obrazové spravodajstvo, písanie iných ako reklamných textov, reportérske služby, inštruktážne výcvik, vzdelávacie informácie, skúšanie, preskúšanie, školenia na reklamné a obchodné účely, organizovanie vzdelávacích a zábavných súťaží, odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov na kultúrne a vzdelávacie účely, nakladateľská a vydavateľská činnosť, vydávanie elektronických publikácií, prenájom audionahrávok, audioprístrojov, videokamier; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; informácie o výchove a vzdelávaní, nadobúdania a požičiavanie videozáznamov a fotografií, organizovanie a riadenie rozhlasových a televíznych kurzov.
42 - Počítačové služby, najmä vytváranie a distribúcia textu, zvuku, grafiky a videa na použitie v počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, počítačové služby, najmä prenájom počítačovej prístupovej doby k softvéru a databázam na použitie vo vedení podniku, riadenie databáz, marketingových a propagačných aktivitách, príprave tabuliek a spracovanie textu pomocou textových editorov, počítačové služby, najmä vytváranie a distribúcie médií na použitie v počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, prevádzkovanie webových miest (web hosting), tvorba softvéru, prenájom softvéru, konzultačné služby v oblasti počítačov, softvéru a elektroniky, poskytovanie informácií v oblastiach počítačov, počítačového softvéru a vývoja počítačových systémov, sietí a softvéru prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí a globálnych komunikačných sietí, dočasné použitie nestiahnuteľného softvéru na správu pracovných skupín a dokumentov, webovské miesto ponúkajúce služby na spoluprácu pracovných skupín a vytváranie a správy dokumentov, konzultačné a poradenské služby a služby technickej podpory v oblasti počítačov, počítačových sietí, softvéru, správy dokumentov a systémov pracovných skupín, služby návrhu webovských miest a návrhu a správy miest na vnútorných sieťach, poskytovanie informácií v oblasti počítačov, počítačových sietí, softvéru počítačové správy dokumentov a systémov pracovných skupín prostredníctvom počítačových sietí a globálnych komunikačných sietí, počítačové služby, najmä poskytovanie aktualizácií softvéru prostredníctvom počítačových sietí a globálnych komunikačných sietí, inštalácia počítačových programov, poradenské služby v oblasti hardvéru, údržba počítačových programov, predpovede počasia, meteorologické informácie, výskum v oblasti ochrany životného prostredia, skúšky materiálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.23, 02.01.24, 04.05.03, 25.07.05, 26.01.06, 26.05.04, 26.07.07, 27.03.02, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Dušan Herman - PEMAX; Žilinská 22/1, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  12.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1367-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1367-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.08.2010 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.08.2010 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.09.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2010 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.09.2010 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.10.2010 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 22.10.2010 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.10.2010 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Typ Doručené
POZ 1367-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku