Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1366-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  244787 
(151)  Dátum zápisu  26.04.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1366-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.06.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.01.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 10, 35, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Liehomery; alidády; prístroje na rozbor potravín; váhy; stroje na váženie; epidiaskopy; skúmavky; termostaty; sklené odmerky; pravítka (meracie nástroje); lasery (nie na lekárske použitie); šošovky (optika); okuliare (optika); okuliarové šošovky; výrobky očnej optiky; manometre (tlakomery); periskopy; ochranné masky; presné meracie prístroje; nástroje na meranie; pipety; merače tlaku (tlakomery); ukazovatele tlaku; röntgenové prístroje (nie na lekárske použitie); spektroskopy; elektrické odpory; teplomery (nie na lekárske použitie); respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); indikátory teploty; presné váhy; urinometre; slnečné okuliare; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie).
10 - Brušné pásy; hypogastrické pásy; brušné korzety; pôrodnícke matrace; načúvacie pomôcky; naslúchadlá; chirurgické svorky;ihly na lekárske použitie; chirurgické šijacie ihly; pesary; nepremokavé plachty na postele; plachty pre osoby postihnuté inkontinenciou; katétre; pomôcky pri dojčení; rádiové trubice na lekárske použitie; krúžky na prerezávanie zubov; podporné bandáže (ortopedické); chirurgické dlahy; elastické obväzy; galvanické pásy na lekárske použitie; röntgenové prístroje na lekárske použitie; toaletné misy (posteľné); misky na lekárske použitie; pôrodné zariadenie pre rožný statok; detské fľaše; chirurgické nože; skalpely; zdravotná obuv; dilatátory (chirurgia); pľuvadlá na lekárske použitie; katgut (chirurgické nite); pojazdné nosidlá; nosidlá pre pacientov; ortopedické pomôcky; prietržové pásy; ortopedické vložky do topánok; zvieracie kazajky; kanyly; rukavice na lekárske použitie; zariadenia na výplachy a vymývanie telesných dutín; popruhy na lekárske použitie; tehotenské pásy; ortopedické pásy; zubárske kreslá; kastračné pinzety; elektricky vyhrievané vankúše na lekárske použitie; ortopedická obuv; umelé zuby; chirurgické špongie; chirurgické prístroje a nástroje; nádoby na lekárske nástroje; chirurgické nite; anestéziologické prístroje; chirurgické nožnice; termoelektrické obklady; chirurgické kompresory; kvapkadlá na lekárske použitie; nože na odstraňovanie kurieho oka; zariadenia na estetickú masáž; podušky na lekárske použitie; chirurgické nožiarske výrobky; inkubátory na lekárske použitie; odmerky na lieky; škrabky na čistenie jazyka; špáradlá na čistenie uší; vrtáky na zubárske frézky; zubárske prístroje a nástroje; rádiologické clony na lekárske použitie; inhalátory; injekčné striekačky na lekárske použitie; vankúše proti nespavosti; UV-lampy na lekárske použitie; krvné tlakomery; kondómy, prezervatívy; elastické pančuchy na chirurgické použitie; pančuchy na kŕčové žily; barly; uzávery na detské fľaše; cumle na detské fľaše; ortopedické vložky; ; nákolenníky (ortopedické bandáže na kolená); šošovky (intraokulárne protézy) (chirurgické implantáty); vankúše proti preležaninám; spirometre (prístroje na meranie vdychovaného a vydychovaného vzduchu); lekárske teplomery; akupunktúrne ihly; odevy do operačných sál; diagnostické prístroje na lekárske použitie; rúška (pre nemocničný personál); lekárske nalepovacie teplomery.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); vypracovávanie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s lekárskymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby;obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; externé administratívne riadenie podnikov.
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; organizovanie zájazdov; sprostredkovanie dopravy; informácie o skladovaní; prenájom skladovacích kontajnerov; rezervácie zájazdov; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku; balenie darčekov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; požičovne kníh (knižnice); výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie sympózií; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie.
42 - Chemické analýzy; chemické služby; chemický výskum; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo pri tvorbe webových stránok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HerbVitea 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Herb Vitea s.r.o.; Bernolákova 518/26, 972 01 Bojnice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.06.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2017 1/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2017 6/2017 FG3M
 
POZ 1366-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2015 302,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1366-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.06.2015 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.06.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.07.2015 Typ Odoslané
výsledok rešerše 09.07.2015 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 15.07.2015 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.07.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.09.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.10.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 28.10.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.12.2015 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 23.09.2016 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 24.11.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2017 Typ Odoslané
POZ 1366-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku