Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1365-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229535 
(151)  Dátum zápisu  16.03.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1365-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.12.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Časopisy (periodiká); publikácie.
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); marketingové štúdie; nábor zamestnancov; pomoc pri vyhľadávaní v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizačné a odborné zabezpečenie veľtrhu práce; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; pracovné pohovory; hospodárske alebo ekonomické predpovede; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; televízna reklama; psychologické testovanie s cieľom výberu; testovanie jazykových znalostí a používania počítačov; vedenie kartoték v počítači; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
38 - Počítačová komunikácia.
41 - Akadémie (vzdelávanie); divadelné predstavenia; informácie o výchove a vzdelávaní; korešpondenčné kurzy; módne prehliadky; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie súťaží; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pre voľbu povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.03, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, sivá, červená, žltá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Profesia, spol. s r.o.; Pribinova 25, 811 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GENiUM, Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2010 12/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2011 05/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1365-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1365-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.08.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 11.08.2010 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 11.08.2010 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.09.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.09.2010 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.09.2010 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.09.2010 Typ Odoslané
6 Plná moc 06.10.2010 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.10.2010 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.03.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Typ Doručené
POZ 1365-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku