Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1364-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234279 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.09.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1364-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Vodka. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.10, 05.13.06, 25.01.10, 26.04.08, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.21, 28.17, 27.99.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MURANY Distillery Kft.; Kossuth Tér 1, 3910 Tokaj; HU 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.12.2017 12/2017 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2020 2/2020 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 12.10.2022 19/2022 ND3M
 
POZ 1364-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.09.2012 165,50 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.11.2012 20,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.10.2017 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 05.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1364-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.09.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.09.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.09.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.09.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 16.10.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.10.2012 Typ Interné listy
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.11.2012 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.11.2012 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 09.11.2012 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2012 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 19.11.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 17.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 17.08.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.09.2017 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.10.2017 Typ Platba
všeobecný referátnik 20.10.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 20.10.2017 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 27.04.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.10.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.08.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 25.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 25.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 26.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 20.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1364-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.10.2017 GAP 1 Hungary Kft. ST. NICOLAUS a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2019 MURANY Distillery Kft. G. Lehnert, s. r. o.
GAP 1 Hungary Kft.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.09.2022 MURANY Distillery Kft. MURANY Distillery Kft.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku