Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1362-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229135 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1362-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Čítače čiarového kódu; optické čítače; čítacie zariadenia (informatika); monitorovacie počítačové programy; programy na počítačové hry; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); rozhrania počítačov.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; analýzy nákladov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; štatistické kompilácie; marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodné odhady; podpora predaja (pre tretie osoby); hospodárske alebo ekonomické predpovede; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný prieskum; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby outsourcingu, štatistické kompilácie; predplatné telekomunikačných služieb; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; služby ochrany proti zavíruseniu počítačov; prenájom počítačov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis počítačových programov; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  musHo 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šimkovič Michal; Kollárova 1309/38, 018 41 Dubnica nad Váhom; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2010 10/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2011 03/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1362-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1362-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.08.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 31.08.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.01.2011 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Typ Doručené
POZ 1362-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku