Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1360-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199725 
(151)  Dátum zápisu  16.07.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1360-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.04.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.10.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie, ľad. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.19.13, 11.03.20, 26.01.22, 26.04.10, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, zelená, hnedá, oranžová, zlatá, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arcor S. A. I. C.; Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of Córdoba; AR 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2002 4/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.10.2002 10/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 1360-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1360-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 02.05.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.05.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.05.2001 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 15.06.2001 Typ Odoslané
5 Plná moc 06.08.2001 Typ Doručené
6 Plná moc 14.08.2001 Typ Doručené
7 Plná moc 22.08.2001 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 25.01.2002 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 25.01.2002 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 06.10.2011 Typ Doručené
12 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 13.10.2011 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.09.2020 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.04.2021 Typ Doručené
15a Žiadosť inde neuvedená 28.04.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.04.2021 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov 30.04.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1360-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku