Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1359-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235044 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1359-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Priemyselné chemikálie; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; umelé živice v surovom stave; plastické hmoty a suroviny; poľnohospodárske hnojivá; hasiace zmesi; štiepiteľné chemické prvky; lepidlá na priemyselné účely; chemické látky na konzervovanie potravín; prípravky na kalenie kovov; chemické prípravky na zváranie.
02 - Prípravky na konzervovanie dreva; farby; nátery; laky; ochranné prípravky na kovy; farbivá; moridlá; vosky (prírodné živice); kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov a umelcov.
03 - Bieliace prípravky; bieliace prípravky (na čistenie bielizne a šatstva); pracie prípravky; prípravky na čistenie povrchov; leštiace prípravky; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; mydlá; dezodoranty na ostatné použitie; parfumovaná voda; oleje do parfumov a vôní; oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; kozmetické prípravky (kozmetika); vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; čistiace prípravky.
04 - Prípravky na odstraňovanie prachu; zmesi na viazanie prachu; zmesi na odprašovanie; palivá; benzín; sviečky (na svietenie); lampové knôty, sviečkové knôty.
05 - Farmaceutické prípravky; zverolekárske prípravky; prípravky na osvieženie vzduchu; prípravky na čistenie vzduchu; hygienické nohavičky; hygienické vložky; menštruačné nohavičky; menštruačné vložky; menštruačné tampóny; vonné soli; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; diabetický chlieb; diabetické potraviny; potrava pre dojčatá; náplasti obväzový materiál; materiál na plombovanie zubov; materiály na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; prípravky na ničenie lariev; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; herbicídy.
06 - Zliatiny obyčajných kovov; obyčajné kovy surové alebo ako polotovary; kovové reklamné stĺpy; stavebný kovový materiál; kovový materiál pre železnice; bezpečnostné schránky; kovové tyče; kovové tyče na zváranie plynom; kovové rúry; klampiarske a zámočnícke potreby; kovové neelektrické káble; kovové výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach; kovové rudy.
07 - Elektrické kuchynské stroje; hadice do vysávačov; elektrické kuchynské roboty; elektrické ručné vŕtačky; elektrické mlynčeky pre domácnosť; mlynčeky na korenie s výnimkou ručných; umývačky riadu; kosačky na trávniky (stroje); elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; elektrické kefy ako časti strojov; bicyklové dynamá (generátory); elektrické miešače na použitie v domácnosti; mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných; elektrické mlynčeky na použitie v domácnosti; elektrické nože; elektrické šľahače pre domácnosť; vysávače.
08 - Ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); nože; vidličky; lyžice; zbrane (sečné a bodné); britvy, holiace strojčeky elektrické aj neelektrické.
09 - Optické prístroje a nástroje; stroje na váženie; meracie prístroje; neónové reklamy; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; vyučovacie prístroje; zvukové nahrávacie zariadenia; zariadenie na prenášanie zvuku; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; magnetické nosiče údajov; gramofónové platne; počítacie stroje; počítače; hasiace prístroje; mechanizmy na mincové zariadenia; mincové mechanizmy na televízne prijímače; registračné pokladnice; prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, elektrické, fotografické a filmové zaradené v triede 9; chemické prístroje a nástroje; plavebné prístroje a nástroje; zememeračské prístroje a nástroje; optické prístroje a nástroje; balasty na osvetľovacie prístroje; ochranné prilby na šport; okuliare na šport; námorné signalizačné zariadenia; dopravné signalizačné zariadenia; požiarne signalizačné zariadenia.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia; vyhrievacie telesá; zariadenia na výrobu pary; varné prístroje a zariadenia; chladiace prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; ventilátory (klimatizácia); vodovodné zariadenia, vodovody; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne).
14 - Zliatiny drahých kovov; zlato v surovom stave alebo ako polotovar; striebro ako surovina alebo polotovar; klenoty; drahé kovy ako surovina alebo polotovar; výrobky z týchto látok, pokiaľ nie sú uvedené v iných triedach; drahé kamene; medailóny (šperky, bižutéria); chronometre; hodinkové ručičky (do hodín a hodiniek); hodinkové skrinky, hodinové stroje; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky).
15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier; papier do kopírovacích strojov; papier do registračných strojov; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier do elektrokardiogramov; papierová kaša (drvina); papierové gule; papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek; papierové spinky; papiernický tovar; lepenka, kartón; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); tlačiarenské výrobky; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; knihársky materiál; lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť; štetce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); kancelárske potreby s výnimkou nábytku; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; obaly (papiernický tovar); tlačiarenský lis; štočky s adresami.
17 - Syntetický kaučuk; gutaperča; guma surová alebo ako polotovar; azbest; sľuda surová alebo čiastočne spracovaná; výrobky z kaučuku, gutaperča, gumy, azbestu, sľudy, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried, plastické hmoty - polotovary; tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov; tesniace materiály; izolanty (izolačné materiály).
18 - Imitácie kože; výrobky z kože a imitácie kože, ktoré nie sú zaradené do iných tried; koža zvierat; kufre kožené a potiahnuté kožou; cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; sedlárske výrobky; tyče dáždnikov; biče.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového; neohybné nekovové rúry (pre stavebníctvo); reklamné stĺpy s výnimkou kovových; asfalt; smola; konštrukcie s výnimkou kovových; pomníky s výnimkou kovových; alabastrové sklo; stavené sklo.
20 - Nábytok; zrkadlá; vyšívacie rámy; rámy na obrazy; lišty na rámy na obrazy; výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, rohov, parohov, kostí, slonoviny, kostíc korytnačiny, jantáru, perlete a ich imitácií, ktoré nie sú zahrnuté do iných stried; striebrené sklo.
21 - Kuchynské nádoby; kuchynské nádoby s výnimkou nádob z drahých kovov; kuchynské náradie s výnimkou náradia z drahých kovov; hrebene; špongie na umývanie; kefy; materiál na výrobu kief; drôtenky na čistenie; sklo ako surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného skla; tabuľové sklo (surovina); porcelán; majolika; mliečne sklo (opálové sklo); smaltované sklo.
22 - Povrazy, laná, struny; sieťky; stany; látkové vrecká na balenie; pletené vrecká do umývačiek riadu; textilné baliace vrecká; vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov; vypchávkové materiály s výnimkou gumových a plastových; textil zo surových vlákien; pásky, pútka s výnimkou kovových.
24 - Tkaniny na výrobu bielizne; tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uvedené v inej triede; posteľná bielizeň; posteľné pokrývky; plachty.
25 - Obuv; odevy; klobúkové kostry; klobúky.
26 - Čipky; výšivky; kovové nite na výšivky; vlasové stuhy; stužky; vlnené šnúrky; šnúrky do topánok; šnúrky na opásanie; šnúrky, lacetky; gombíky; háčiky (galantérny tovar); očká na odevy; špendlíky, ihlice s výnimkou ozdobných šperkov; ihly; umelé kvety.
27 - Koberce; rohožky; linoleum; podlahové krytiny; papierové tapety.
28 - Hracie karty; hry; hračky; gymnastické zariadenia; športové potreby, ktoré nie sú uvedené v inej triede; ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek).
29 - Mäso; ryby s výnimkou živých; konzervované ryby; ryby v slanom náleve; potravinárske výrobky z rýb; rybie plátky (filé); hydina nie živá; mäsové výťažky; kandizované ovocie; konzervované ovocie; zavárané presladené ovocie; zavárané sladené ovocie; ovocie (kompóty); džemy; marmeláda; plátky sušeného ovocia; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve; vajcia; mliečne výrobky mlieko; jedlé tuky; jedlé oleje.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhradky na báze rastlín; kávovinové náhradky; potravinárska múka; výrobky z múky; múčne potraviny; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo (rožky); cukrovinky; zmrzlina; prísady do zmrzliny ako spojivo; med; melasový sirup; droždie; prášok do pečiva; kuchynská soľ; soľ na konzervovanie potravín; horčica; ocot; chuťové prísady; koreniny; ľad na osvieženie.
31 - Živé zvieratá; čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; rastliny prírodné kvety; krmivo; slad na výrobu piva a liehovín; poľnohospodárske, lesné a záhradnícke produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; zrno (obilie); zrno (semená).
32 - Minerálne vody (nápoje); pivo; prášky na výrobu šumivých nápojov; pastilky na výrobu šumivých nápojov; nealkoholické nápoje; nápoje izotonické; ovocné nektáre; ovocné džúsy; sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov.
34 - Tabak; zápalky; potreby pre fajčiarov, ktoré nie sú uvedené v inej triede.
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamnej plochy; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; personálne poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; pomoc pri riadení v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; administratívne spracovanie obchodných objednávok.
36 - Finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti poistenia; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); investovanie kapitálu; kapitálové investície; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľnosti; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; správa nehnuteľností; správcovstvo; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; realitné kancelárie; ubytovacie kancelárie (byty).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).
38 - Tlačové kancelárie.
39 - Prenájom garáží; prenájom miesta na parkovanie; prenájom skladísk.
41 - Náboženská výchova; vyučovanie, vzdelávanie; zábava, pobavenie; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; prevádzkovanie športových zariadení; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; služby športovísk; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
43 - Prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.03.11, 26.03.04, 27.03.15, 27.05.12, 27.05.21, 27.99.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Atrium Czech Real Estate Management s.r.o.; Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.02.2018 2/2018 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.07.2022 13/2022 PC3M
 
POZ 1359-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2012 726,50 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.03.2013 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.11.2017 7,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2022 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2022 396,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1359-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.09.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.09.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.09.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 27.09.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2012 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 06.03.2013 Typ Platba
Plná moc 12.03.2013 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 25.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 10.04.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.04.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení námietkového konania (odpadol dôvod) 29.04.2013 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 12.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2017 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.11.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 07.11.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 20.12.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 30.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 30.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.05.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 13.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.06.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.09.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 05.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovavného podania 05.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.09.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1359-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 13.06.2013 Iványi Adrián, Mgr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.12.2017 Palm Corp s.r.o. Palm Corp s.r.o.
3 Prevod majiteľa 21.06.2022 Atrium Czech Real Estate Management s.r.o. Palm Corp s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku