Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1359-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229648 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1359-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.06.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 07, 09, 11, 37, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické prípravky na čistenie vody; kvapaliny do hydraulických obvodov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, prípravky na čistenie plynu.
07 - Stroje na odstraňovanie vodného kameňa, odvodňovacie stroje, odvzdušňovače napájacej vody, vodovodné vykurovacie zariadenia (ako časti strojov), odlučovače vody, separátory, výmenníky tepla ako časti strojov, splynovače, stroje na rafinériu ropy.
09 - Kotly, nástroje na kontrolu teplárenských pecí.
11 - Zariadenia na úpravu vody; ohrievače vody; kúrenie teplovodné, ohrev vody (bojler); zariadenia na ohrev vody, kúrenie teplovodné; ohrievače; ohrievače vody, zariadenia na horúcovodné kúrenie, chladiace zariadenia na chladenie vody, zariadenia na teplovodné kúrenie, teplovodné vykurovacie zariadenia, zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné rúry, teplovzdušné zariadenia, výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov, vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami, vykurovacie telesá do automobilov, vykurovacie telesá, teplovodné vykurovacie zariadenia.
37 - Pranie alebo čistenie, čistenie, protihrdzová úprava, inštalácia a opravy vykurovacích zariadení.
40 - Úprava vody, prenájom vykurovacích zariadení, spracovanie ropy, rafinácia; zmena energetických väzieb - síl medzi molekulami a v molekule kvapalín a plynov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  REXCIT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grega Samuel; Mukačevská 10, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  10.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1359-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1359-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.08.2010 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 12.08.2010 Typ Odoslané
3 Žiadosť o informáciu 12.08.2010 Typ Doručené
4 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.09.2010 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2010 Typ Platba
6 výsledok rešerše 12.11.2010 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2010 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Typ Doručené
10 Oznámenie inde neuvedené 15.05.2020 Typ Doručené
POZ 1359-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku