Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1357-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  245811 
(151)  Dátum zápisu  20.10.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1357-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.07.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.12.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Adaptéry, nabíjačky, nabíjacie batérie, držiaky a puzdrá pre tlačiarne; terminálová tlačiareň; zariadenia na čítanie čiarových kódov; tlačiarne čiarových kódov; tlačiarne na potlač kariet; komunikačné systémy založené na princípe klient/server vrátane softvéru pre server a softvéru pre klientske zariadenie umožňujúce užívateľom a zariadeniam vzájomne komunikovať prostredníctvom káblových či bezdrôtových sietí v reálnom čase hlasovým spôsobom štýlom stlač a hovor cez IP, textovými správami, správami písanými rukou, obrazovými správami s integrovanými možnosťami editovania, hlasovými správami, vysielaním hlasových správ a e-mailom; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na použitie s platobnými zariadeniami, so zariadeniami na bezpečnostnú identifikáciu a s kontrolnými zariadeniami; pevné i prenosné zariadenia a snímače znakov pre rádiofrekvenčnú identifikáciu; komunikačné systémy na poskytovanie bezdrôtovej internetovej konektivity, vysokorýchlostných zariadení na prenos dát, základových staníc, antén, montážneho hardvéru a softvéru na monitorovanie a riadenie týchto systémov; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí, všetko na použitie s riadením a monitorovaním osobných digitálnych asistentov, počítačov montovaných do vozidiel a elektronických osobných organizérov; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na riadenie a monitorovanie mobilných telefonických zariadení, zariadení pre hlasovú komunikáciu cez internetový protokol VoIP používaných na riadenie vzťahov s mobilnými zákazníkmi; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na použitie pre mapovanie riadené GPS a pre nachádzanie smerov; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí určený na použitie s prenosnými počítačmi, s čítačkami RFID, so zariadeniami ovládanými hlasom, so zariadeniami na rozpoznávanie hlasu určenými pre tiketové záznamy, spracovanie platieb, zber a overovanie osobných identifikácií, prideľovanie a sledovanie času, údržbu vybavenia, odstraňovanie porúch a opravy; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na použitie pri platobných zariadeniach, pri zariadeniach na bezpečnostnú identifikáciu a pri kontrolných zariadeniach; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na použitie pri prenášaní, prijímaní, zobrazovaní, aktualizácii a správy dát, inventarizácii a manipulácii s materiálom, ukladaní a vyhľadávam, objednávaní, zbere a sčítaní cyklov tovaru, správe a sledovaní majetku a pri všeobecnom zbere dát; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na riadenie a monitorovanie prenosných počítačov; počítačový aplikačný softvér pre mobilné a prenosné telefóny; počítačové káble; počítačové vybavenie; skenery; mobilné tlačiarne čiarových kódov; tlačiarne etikiet; optické zariadenia na rozpoznávanie písmen a ostatné počítačové periférne zariadenia na spracovanie obchodných formulárov; počítačový hardvér a komunikačný softvér na prenos elektronických súborov, vzdialený prístup k počítaču a vzdialený prístup k sieti, všetko v oblastiach rozľahlých a lokálnych počítačových sietí; počítačový hardvér a softvér pre riadenie dát pre zber, editovanie, organizovanie, modifikovanie, vytváranie záložiek, prenos, ukladanie a zdieľanie obrazov, hlasu, zvukových záznamov, tlačeného textu a dát, všetko vzaté z čiarových kódov, rádiofrekvenčných identifikačných visačiek a prenosných počítačových a komunikačných zariadení; počítačový hardvér a prenosné vreckové počítače pre koncové prenosné počítačové systémy na podnikanie; počítačový hardvér a softvér na použitie pri vytváraní, údržbe a správe rozľahlých a lokálnych počítačových sietí a pre sieťové pripojenia počítačov a pre pripojenie počítačov do globálnej siete; počítačový hardvér a počítačový softvér systému lokalizácie v reálnom čase na použitie v oblasti určovania fyzickej lokalizácie rôznych objektov, vozidiel, zásob, kontajnerov, zariadení, výrobkov a osôb; počítačový hardvér a softvér na identifikáciu, lokalizáciu a sledovanie majetku, zariadení a ľudí; počítačový hardvér a softvér pre systémy lokalizácie v reálnom čase; počítačový hardvér, vreckové a prenosné počítače; počítačové operačné systémy a prenosné rádiové prijímače a vysielače; počítačové periférne zariadenia pre prenosné počítačové zariadenia a pre zariadenia na mobilnú komunikáciu; počítačové programy a programové manuály (uložené na nosičoch), všetky predávané ako jeden celok na použitie v oblasti nástrojov pre vývoj softvéru, systémov riadenia predaja, finančných systémov, poľnohospodárskych systémov, predajných školení, reklamných systémov, riadenia procesov, riadenia zamestnania, monitorovania životného prostredia, registrácie objednávok, diagnostiky, databázových činností, analýzy kalkulačných tabuliek, spracovania textov, komunikačných systémov, opravárskych a údržbárskych systémov, prezentačných systémov, systémov kontrol kvality; počítačové programy; softvér pre návrhy tlače a tvorby štítkov, visačiek, kariet a náramkov s čiarovými kódmi; počítačové programy na riadenie tlačových operácií, údržbu a doplňovanie zásob; počítačové programy na prevádzku tlačiarní; počítačové programy používané na prenos, reprodukciu a príjem zvuku, obrazu, videí a dát prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo systému spojenia medzi terminálmi a na zdokonalenie a uľahčenie používania počítačových sietí a telefónnych sietí a prístupu k nim; počítačový softvér a manuály (uložené na nosičoch) predávané ako jeden celok na riadenie a kontrolu výrobných a distribučných stredísk a na inventúry skladu a obchodné operácie; počítačový softvér na prístup k bezdrôtovým i káblovým sieťam, serverom, aplikáciám a pracovným plochám a ich ochrana proti útoku, vniknutiu a zneužitiu; počítačový softvér pre počítačový systém a vývoj, rozvíjanie a správu aplikácií; sťahovateľný softvér pre tlačiarne; počítačový softvér na ovládanie tlačiarní na tlač etikiet; počítačový softvér na použitie v spojení s riadením a prevádzkou dodávateľských reťazcov; počítačový softvér na prevádzku bezdrôtových lokálnych počítačových sietí a na riadenie vstupných a výstupných operácií pri vreckových počítačoch; počítačový softvér pre ochranu dát a informácií uložených alebo prenášaných cez bezdrôtové i káblové siete, servery, aplikácie a pracovné plochy proti útoku, vniknutiu a zneužitiu; počítačový softvér na záznam, správu, vyhľadávanie a ukladanie zákazníckych dát, kontaktných informácií, informácií o preferenciách a uspokojení zákazníka; počítačový softvér na riadenie a kontrolu výrobných a distribučných stredísk a na operácie riadenia skladových inventúr; počítačový softvér na riadenie a monitorovanie vreckových počítačov; počítačový softvér v oblasti správy databáz a informácií; počítačový softvér ponúkaný ako súčasť mobilných telefónov na prehliadanie obvykle používaných aplikácií v telefóne a na prístup k nim; počítačový softvér na tvorbu a spracovanie obchodných formulárov; počítačový softvér na komunikačný protokol pre mobilné počítačové a mobilné komunikačné zariadenia; počítačový softvér, ktorý umožňuje a poskytuje obojsmerné bezdrôtové spojenie hlasom, obrazmi, zvukovými záznamami, tlačenými textami a dátovou komunikáciu a bezdrôtový prenos hlasu, obrazov, zvukových záznamov, tlačeného textu a dátových informácií; počítačový telefónny softvér umožňujúci telefónne a komunikačné aktivity, ktoré možno vykonávať prostredníctvom siete; počítačový telefónny softvér na zobrazovanie a aktualizáciu dát prijímaných zo siete; počítačový obslužný softvér na zabezpečovanie počítačových údržbových prác; konektor na spojenie tlačiarní a počítačov; diskové mechaniky; elektrické konektory; elektrické regulátory a zariadenia na spracovanie dát; elektronické užívateľské príručky (sťahovateľné) ; rýchle prenosové spoje na prenos dát; pevné i prenosné rádiofrekvenčné identifikačné a čítacie zariadenia; ručné skenery, ktoré automaticky identifikujú prítomnosť čiarových kódov a rádiofrekvenčných identifikačných visačiek; ručné a integrované laserové skenery; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí na riadenie a monitorovanie robustných vreckových osobných počítačov; rádio s integrovaným príjmom hlasu a dát z rozľahlej bezdrôtovej siete; lineárne a priestorové zobrazovače údajov a digitálne kamery; čítacie zariadenia magnetických kariet a čipových kariet; pamäťové zariadenia; prenosné a pevné počítače a monitory pre koncové mobilné počítačové systémy pre firmy; prenosné alebo vreckové tlačiarne etikiet a obchodných formulárov; modemové zariadenia; bezdrôtové počítačové tlačiarne (NFC); pejdžre; softvér a prenosný i pevný hardvér pre rádiofrekvenčné riadenie počítačov a sietí, všetko na použitie pri riadení a monitorovaní osobných digitálnych asistentov, počítačov montovaných do vozidiel a elektronických osobných organizérov; prenosné a pevné rádiofrekvenčné prijímače a vysielače; prenosné a vreckové počítače na spájanie so skenermi čiarových kódov a rádiofrekvenčných identifikačných visačiek a operačný softvér pre ne; prenosné počítače s automatickými identifikujúcimi funkciami a operačný softvér pre ne; snímače tlaku a teploty; RFID tlačiarne etikiet; moduly RFID tlačiarní; hlavy počítačových tlačiarní; hlavy RFID tlačiarní; tepelné počítačové tlačiarne; radary a radarové detektory; kódované čipové visačky (RFID); kódované etikety (RFID); čítačky a kódované visačky pre systémy lokalizácie v reálnom čase; rádiové vysielače-prijímače a operačný softvér pre ne; dosky počítačových rozhraní, počítačové káble, elektrické konektory a príslušné počítačové periférne zariadenia predávané ako jeden celok; počítačový softvér obsahujúci komunikačné protokoly pre vreckové mobilné elektronické zariadenia; prijímače a vysielače; softvérové aplikácie pre telefóny s operačným systémom a softvér na vývoj softvérových aplikácií pre telefóny s operačným systémom na tlač štítkov, potvrdeniek, kariet, visačiek a obchodných formulárov; softvér na čítanie čiarových kódov, čítačky čiarových kódov, zariadenia na skenovanie čiarových kódov na fyzickú kontrolu zásob; softvér pre navrhovanie, konfiguráciu, prevádzku a vyhľadávanie porúch komunikačných systémov; softvér pre navrhovanie kariet; softvér pre navrhovanie štítkov a konfiguráciu tlačiarní štítkov; softvér pre správu a ovládanie tlačiarní kariet; softvér umožňujúci univerzálnemu počítaču tlačiť a/alebo čítať čiarové kódy; softvér pre navrhovanie konfiguráciu, prevádzku a vyhľadávanie porúch systémov na lokalizáciu v reálnom čase; softvér pre programovanie a správu sieťových tlačiarní; faxové stroje; telemetrické visačky, ktoré prenášajú lokalizáciu objektov, vozidiel, zásob, kontajnerov, zariadení či výrobkov a osôb; vysielacie a prijímacie rádiové prístroje; ultra širokopásmové (UWB) radarové systémy vrátane radarov; ultra širokopásmové komunikačné systémy vrátane UWB vysielačov a prijímačov; generátory ultra širokopásmových signálov; zariadenia na spracovanie hlasu; digitálne diktovacie stroje; digitálne telefónne záznamníky; bezdrôtové mosty v sieti typu Ethernet; hardvérové zariadenia pre bezdrôtové lokálne počítačové siete, počítačové sériové a paralelné porty, prístupové body na spojenie užívateľov počítačovej siete a prepínače počítačových sietí, elektronické radiče, elektronické mini radiče a antény; tlačiarne identifikačných náramkov; počítačový softvér a hardvér, ktorý umožňuje výmenu informácií v reálnom čase s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a prístup k týmto informáciám; počítačový softvér a hardvér, ktorý umožňuje zobrazovanie, analyzovanie, filtrovanie a riadenie dát od ľudí, zariadení, strojov a vybavení; počítačový softvér a hardvér, ktorý umožňuje vzdialenú aktualizáciu, správu a konfiguráciu zariadení, strojov a vybavení; počítačový softvér a hardvér používaný na budovanie logického toku dát; počítačový softvér a hardvér používaný na bezdrôtový prenos informácií k zariadeniam a správu bezdrôtových zariadení.
16 - Tlačené štítky; tlačené štítky s čiarovými kódmi; tlačené obchodné formuláre; papierové identifikačné štítky a pásky spracovateľné pomocou tlačiarní a laserových tlačiarní a používané zdravotníckymi odborníkmi; náramky z laminovaného papiera na použitie v zdravotníctve; čisté štítky a pásky do tlačiarní; čiastočne potlačené štítky a pásky do tlačiarní; čisté papierové štítky a pásky do počítačových tlačiarní; čiastočne potlačené štítky a pásky do počítačových tlačiarní; papierové samolepiace štítky na identifikáciu pacientov; nekódované plastové karty; nekódované laminované karty; obrázky zhotovené obtlačou; papierové visačky, termálny papier; potvrdenky; samolepiace etikety; karty RFID.
35 - Služby v oblasti rozvoja podnikania (marketing); pomoc pri komercionalizácii produktov pri nových technológiách (podpora predaja pre tretie osoby); obchodné služby, poskytovanie obchodných formulárov pre dealerov, predajcov i priamo pre zákazníkov (podpora predaja pre tretie osoby); služby správy počítačových databáz; vedenie programov stimulačných cien pre dealerov na podporu predaja tlačiarní, tlačených štítkov a materiálov (podpora predaja pre tretie osoby); konzultačné služby týkajúce sa poskytovania obchodných formulárov; rozširovanie obchodných formulárov (podpora predaja pre tretie osoby); služby pre správu informácií, spracovanie dodávok, príprava dodacích dokladov a faktúr, sledovanie dokladov, balíkov a nákladu pomocou počítačových sietí, intranetu a internetu; online maloobchodné služby týkajúce sa mobilných telefónov, systémov zberu dát čiarových kódov, mobilnej počítačovej techniky a počítačového hardvéru a softvéru; kontrola fyzických zásob (obchodná administratíva).
37 - Poradenstvo týkajúce sa opráv počítačov; inštalácia, údržba a opravy elektronického vybavenia, komunikačného vybavenia a systémov na zber dát čiarových kódov; opravárske služby týkajúce sa tlačiarní štítkov; konzultačné služby spočívajúce   v poradenstve a pomoci pri inštalácii, modifikácii a údržbe počítačového hardvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií (medzi ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením) a prístup k týmto informáciám v reálnom čase; služby opráv tlačiarní, záručné opravy tlačiarní.
38 - Poskytovanie prístupu k elektronickým databázam a sieťam umožňujúcim užívateľovi posielanie, prijímanie a interakciu vo vzťahu k audiu, textu, digitálnym obrazom, videu, elektronickým herným aplikáciám a sociálnym médiám prostredníctvom siete; poskytovanie prístupu k sieťovej komunikačnej infraštruktúre s cieľom umožniť užívateľovi prijímať koordináty založené na lokalizácii; technické poradenstvo v oblasti prenosu dát a rádiofrekvenčných identifikačných systémov (RFID); bezdrôtové telekomunikačné služby, služby bezdrôtových dátových správ, ktoré umožňujú užívateľovi okamžité posielanie a prijímanie správ, elektronickej pošty a dát; bezdrôtové telefónne služby a elektronický prenos dát a dokumentov prostredníctvom komunikačných sietí a globálnych počítačových sietí; telekomunikačné prístupové služby, poskytovanie a zamietanie prístupu k elektronickým databázam a sieťam na ovplyvňovanie výkonových hladín pri bezdrôtových telekomunikačných zariadeniach.
42 - Základný a aplikovaný výskum v oblasti aplikovaných technológií, počítačového programovania, informačných technológií a telekomunikácií; počítačové programovanie a navrhovanie databáz pre tretie osoby; počítačové služby, navrhovanie a zavádzanie, pre tretie osoby, lokálnych počítačových sietí, koncových počítačových systémov a systémov počítačového hardvéru a softvéru na zber, odovzdávanie a správu obrazov, hlasu, zvukových záznamov, tlačeného textu a dát, všetko zbierané z čiarových kódov, rádiofrekvenčných identifikačných visačiek a mobilných počítačových a komunikačných zariadení; počítačové služby, poskytovanie interaktívnych stránok na globálnej počítačovej sieti prístupných prostredníctvom počítača, verejnej telefónnej linky a bezdrôtových komunikačných zariadení; návrh počítačového softwaru pre tretie osoby; vývoj počítačového softvéru v oblasti transakcií cez mobilné predajné miesto; návrh počítačového softvérového rozhrania pre tretie osoby; konzultačné a návrhárske služby týkajúce sa počítačov v oblasti mapovania riadeného GPS a hľadania smerov; konzultačné a návrhárske služby týkajúce sa počítačov v oblasti mobilného riadenia vzťahov so zákazníkmi; konzultačné služby týkajúce sa návrhu počítačov v oblasti mobilných tiketových záznamov; konzultačné a návrhárske služby týkajúce sa počítačov používaných na prenos, prijímanie, zobrazovanie, aktualizáciu a správu dát, inventarizáciu a manipuláciu s materiálom, ukladanie a vyhľadávanie, zasielanie a objednávanie, zber a sčítanie cyklov tovaru, správu a sledovanie majetku, spracovanie platieb, zber a overovanie osobných identifikácií, rozpoznávanie reči, prideľovanie a sledovanie času, všeobecný zber dát a údržbu vybavení; konzultačné služby v oblasti návrhu, výberu, zavádzania a používania systémov počítačového hardvéru a softvéru týkajúceho sa systémov zberu dát čiarových kódov, mobilných počítačových a mobilných komunikačných zariadení pre tretie osoby; konzultačné služby v oblasti návrhu, výberu, zavádzania a používania systémov počítačového hardvéru a softvéru pre tretie osoby; návrh a vývoj počítačového hardvéru, počítačového softvéru na zákazku; návrh a vývoj digitálnych telekomunikačných systémov pre verejné i súkromné siete; návrh a vývoj sťahovateľného softvéru na sledovanie fyzického pohybu na použitie so senzormi detekujúcimi pohyb; inštalácia počítačového softwaru; inštalácia počítačového softwaru týkajúceho sa čiarových kódov vo vzťahu k systémom zberu zakódovaných dát a mobilných počítačových a mobilných komunikačných zariadení; služby softvéru bez možnosti stiahnutia, poskytovanie dočasného používania softvéru pre systém lokalizácie v reálnom čase bez možnosti stiahnutia; poskytovanie technických informácií o vlastnostiach a schopnosti vzájomnej spolupráce softvéru softvérových poskytovateľov pre tretie osoby týkajúce sa systémov zberu dát čiarových kódov a mobilných počítačových a mobilných komunikačných zariadení; poskytovanie dočasného používania softvéru bez možnosti stiahnutia na použitie v riadení a prevádzke výroby a dodávok kontajnerových úložísk, logistických stredísk, železničných terminálov, kombinovaných terminálov a letísk; výskum a vývoj nových produktov pre tretie osoby v oblasti telekomunikácií; služby poskytované odborníkmi na podporu výrobkov, poskytovanie technických informácií a technického poradenstva v oblasti počítačov a telekomunikácií; technické poradenstvo a navrhovanie na zákazku systémov prenosu, príjmu a správy dát a systémov manipulácie s materiálom; technické poradenstvo a návrhárske a integračné služby pre systémy rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID); plánovanie telekomunikačnej siete; aktualizácia počítačového softvéru pre systémy zberu dát čiarových kódov; služby Softvéru ako služba (SAAS), hosting softvéru, ktoré umožňujú výmenu informácií v reálnom čase s prístupom k informáciám od ľudí, zariadení, strojov a vybavení a softvérové aplikácie, ktoré zabezpečujú interakciu medzi týmito dátami; služby vývoja počítačového softvéru a počítačové konzultačné služby pre obchod, vrátane, ale nie len vzdialeného riadenia a/alebo hosting počítačových aplikácií pre tretie osoby; konzultačné služby pre návrh, výber, zavádzanie, modifikáciu, údržbu a používanie systémov počítačového softvéru; technické poradenstvo týkajúce sa inštalovania počítačového softvéru; služby technickej podpory, najmä lokalizovanie a odstraňovanie porúch založených na diagnostike hardvérových a softvérových problémov; počítačové diagnostické služby; konzultačné služby spočívajúce v poradenstve a pomoci pri zavádzaní, inštalácii, konfigurácii, modifikácii a údržbe počítačového softvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií v reálnom čase s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a prístup k týmto informáciám a aplikácie, ktoré zabezpečujú interakciu s týmito dátami, ako i v poradenstve a pomoci pri zavádzaní a konfigurácii počítačového hardvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií v reálnom čase s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a prístup k týmto informáciám a aplikácie, ktoré zabezpečujú interakciu s týmito dátami, ako i v poradenstve a pomoci pri zavádzaní a konfigurácii počítačového hardvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií v reálnom čase s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a umožňuje prístup k týmto informáciám a umožňuje použitie aplikácií, ktoré zabezpečujú interakciu s týmito dátami; poskytovanie webových stránok obsahujúcich softvér bez možnosti stiahnutia umožňujúci užívateľom a softvérovým aplikáciám spojiť sa s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a riadiť ich a poskytovať služby pre správy, riadenie a pamäťové úložisko; poradenstvo týkajúce sa počítačových systémov, prepojiteľnosti počítačových sietí a navrhovania a vývoja softwarových aplikácií; počítačové softwarové služby, vývoj, údržba, opravy a inštalovanie počítačového softvéru a lokalizovanie a odstraňovanie problémov počítačového softvéru; služby technickej podpory v oblasti diagnostiky problémov počítačového softvéru; upgrade a aktualizácia počítačového softvéru; navrhovanie a zákaznícke úpravy počítačového softvéru a aplikačných programových prostriedkov; poskytovanie informácií v oblasti počítačového softvéru a aplikačných programových prostriedkov; počítačové softwarové poradenstvo v oblasti počítačového softvéru a aplikačných programových prostriedkov; služby podpory zamerané na počítačové systémy, hardvér a počítač zabezpečujúce prepojiteľnosť počítačových sietí, lokalizovanie a odstraňovanie závad a diagnostiku problémov; počítačové služby, poskytovanie vzdialeného riadenia vzdialených zariadení prostredníctvom počítačových sietí pre tretie osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZEBRA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zebra Technologies Corporation; 3 Overlook Point, Lincolnshire, IL 60069; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2017 7/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.12.2017 12/2017 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2019 6/2019 PC3M
 
POZ 1357-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.08.2014 217,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2016 7,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2016 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.03.2017 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.03.2017 20,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2019 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1357-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.08.2014 Typ Doručené
Plná moc 01.08.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.08.2014 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2014 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.09.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.10.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.10.2014 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.06.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.08.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.05.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.06.2016 Typ Doručené
výsledok rešerše 01.07.2016 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.07.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.09.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 02.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2016 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.11.2016 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 18.11.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.01.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.03.2017 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.03.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.03.2017 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.03.2017 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 09.05.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 09.05.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 11.05.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.05.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.05.2017 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 09.06.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 18.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.03.2019 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.03.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Typ Odoslané
POZ 1357-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.11.2016 ZIH Corp. ZIH Corp.
2 Prevod majiteľa 17.05.2019 Zebra Technologies Corporation ZIH Corp.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 17.05.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku