Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1354-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227162 
(151)  Dátum zápisu  16.03.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.09.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1354-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.12.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Kancelárska, výpočtová, reprografická a telekomunikačná technika všetkých druhov, všetko patriace do tejto triedy vrátane doplnkov a príslušenstva, informačná a komunikačná technika (súhrn zariadení, prístrojov, pomôcok a pod. pre istú oblasť), informačné systémy, vybavenie na spracovanie informácií počítačmi, elektrické prístroje patriace do tejto triedy, stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, softvér, prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, navigačné prístroje a nástroje, geodetické a elektrické prístroje na bezdrôtovú telegrafiu, fotografické, kinematografické a optické prístroje vrátane premietacích prístrojov obrazov a zväčšovacích prístrojov, prístroje a nástroje na váženie a meranie, signalizačné prístroje a nástroje vrátane píšťaliek (signálnych), prístroje a nástroje určené na kontrolné účely nezaradené do iných tried, prístroje a nástroje na záchranné a učebné účely patriace do tejto triedy, automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova, zapisovacie pokladnice, dierovacie stroje patriace do tejto triedy, hasiace prístroje.
35 - Sprostredkovanie obchodných záležitostí s tovarom, automatické spracovanie dát.
37 - Inštalácia, servis a opravy kancelárskej, výpočtovej, reprografickej a telekomunikačnej techniky, renovácia a recyklácia kaziet všetkých druhov hlavne do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a písacích strojov (obnova opotrebovaných častí a dielov na ich znovupoužitie).
38 - Služby v oblasti prenosu dát.
42 - Vývoj a tvorba softvéru, služby v oblasti výpočtovej techniky a operačných systémov zahrnuté v tejto triede, poradenstvo v oblasti softvéru a výpočtovej techniky, inžinierske služby v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky, vypracovávanie programov na hromadné spracovanie dát. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.18, 26.04.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DRUCKER s.r.o.; Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2009 12/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.2010 05/2010 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.01.2012 01/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.12.2019 12/2019 ND3M
 
POZ 1354-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1354-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 24.09.2009 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.10.2009 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.10.2009 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.10.2009 Typ Platba
5 výsledok rešerše 27.10.2009 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 29.10.2009 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.03.2010 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2011 Typ Doručené
8a Doklad 02.09.2011 Typ Doručené
8b Doklad o podniku/podnikateľovi 02.09.2011 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 24.10.2011 Typ Odoslané
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.11.2011 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 21.05.2012 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 25.05.2012 Typ Odoslané
14 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 05.06.2012 Typ Platba
15 druhopis dodatku k osvedčeniu 13.06.2012 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 07.06.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 07.06.2019 Typ Doručené
16b Doklad o prevode 07.06.2019 Typ Doručené
16c Plná moc 07.06.2019 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.09.2019 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2019 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 24.10.2019 Typ Odoslané
POZ 1354-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2011 DRUCKER s.r.o. DRUCKER s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku