Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1354-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199892 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1354-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo, vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými informačnými tabuľami - telekomunikačné služby; komunikácia a posielanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez svetovú počítačovú sieť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Všeobecná úverová banka, a. s. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Všeobecná úverová banka, a. s.; Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 06.08.2001 08/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1354-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1354-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.05.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.05.2001 Typ Doručené
1b Plná moc 02.05.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.05.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2001 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.02.2002 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.02.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 14.02.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 14.02.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2002 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.03.2011 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.05.2011 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.05.2011 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
13 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 19.03.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 19.03.2020 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 26.03.2020 Typ Odoslané
15 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 14.04.2020 Typ Platba
16 druhopis zápisu OZ 21.04.2020 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.09.2020 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.04.2021 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 22.04.2021 Typ Odoslané
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.04.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1354-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku