Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1351-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256178 
(151)  Dátum zápisu  28.09.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  28.09.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1351-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  23.06.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.10.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Rozvodové systémy elektrického vedenia; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; telekomunikačné vysielače; transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); elektrické a elektronické prístroje dodávajúce efekty hudobným nástrojom; transformátory (elektrotechnika); vysielače elektronických signálov; elektronické informačné tabule; elektrónky (rádiotechnika); svorky (elektrotechnika); materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); audiovizuálne vyučovacie prístroje; audiovizuálne prijímače; fotografické filtre; filtre UV lúčov (fotografovanie); digitálne tabule; indikátory strát elektrickej energie; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; apertometre (optika); optické lampy; optické hranoly; optické prístroje a nástroje; optické sklo; optické čítacie zariadenia; kryštálové detektory; rádiá; rádiotelefónne zariadenia; elektrické signalizačné zvončeky; blikavé svetlá (svetelné signály); svetelné alebo mechanické signalizačné panely; zvukové signálne zariadenia; elektrické adaptéry; elektrické regulátory svetla; regulátory osvetlenia scény; núdzové laserové signalizačné svetlice; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); vypínače; poistky; prepäťové poistky; spínače, konektory (elektrotechnika); reostaty; kryty na elektrické zásuvky; elektrické zásuvky; elektrické zástrčky; odbočnice, odbočné krabice (elektrotechnika); redukcie (elektrotechnika); vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické prístroje a nástroje; prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; disky na nahrávanie; kompaktné disky; disky DVD; nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; kalkulačky; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); hasiace prístroje; zariadenia na hasenie požiarov; požiarne hlásiče; elektrické káble; fotovoltické zariadenia na premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu; elektrické drôty; elektronické obvody; plošné obvody; elektrické predlžovacie káble; elektrické pripojovacie káble; elektrické rozvodky; generátory prúdu (zdroje prúdu); zdrojové transformátory (elektrotechnika); pohybové senzory; elektrické dverové zvončeky; elektronické programovacie jednotky (programátory); elektrické svorkovnice; elektrické relé; elektrické ističe; elektrické prípojky; elektrické kolektory; časové spínače (nie hodinárske); elektrické ovládacie prvky; elektrické rozvodné prvky, elektrické poistky; elektrické spojky; elektrické pripojovacie svorky; elektrické batérie; elektrické cievky; elektrické akumulátory; nabíjačky elektrických akumulátorov; pozorovacie kamery; interiérové telefóny; domáce videotelefóny; elektrické články; elektrónky; optické prístroje; optické zväčšovacie prístroje a zariadenia; optické korekčné prístroje a zariadenia; bezpečnostné, zabezpečovacie, ochranné a signalizačné zariadenia; alarmy; poplašné zariadenia a výstražné zariadenia; zariadenia na kontrolu vstupu; signalizačné prístroje; ochranné a bezpečnostné prostriedky; navigačné nástroje; riadiace panely (elektrotechnika); pozorovacie nástroje; optické šošovkové zameriavače; kartografické zariadenia; meracie, detekčné a monitorovacie prístroje (iné ako na lekárske účely); indikátory (elektrotechnika); elektrické ovládače (okrem ovládačov hracích konzol, hračiek a ovládačov na počítačové hry); senzory (s výnimkou senzorov na lekárske účely a tepelných senzorov); detektory (s výnimkou detektorov na lekárske účely); senzory pohybu; prístroje na testovanie a kontrolu kvality; prístroje na meranie; prístroje na počítanie mincí a peňazí; prúdové usmerňovače; prístroje na kalibráciu; prístroje a zariadenia na nahrávanie a registráciu údajov; prístroje na meranie času (nie hodiny a hodinky); prístroje na meranie hmotnosti; prístroje na meranie vzdialenosti a veľkosti; prístroje na meranie teploty; regulátory (okrem regulátorov častí strojov a otáčok motorov); laboratórne prístroje na vedecké a výskumné použitie (okrem prístrojov na lekárske použitie); prístroje na vyučovanie; simulátory (okrem simulátorov na lekárske použitie); svetelné firemné štíty a reklamy s príslušnými prístrojmi; elektrické, televízne, telefónne zásuvky, zástrčky a spojky; anténové zásuvky; zástrčky pre zaslepenie elektrických zásuviek; zásuvkové konektory (elektrotechnika); skrine na elektrické zásuvky; elektrické, magnetické, elektromagnetické, telekomunikačné, ortuťové, vysokofrekvenčné, tepelné, teplotné, optické a časové spínače; spínače elektrického osvetlenia a elektrického prúdu; spínače regulujúce vlhkosť; spínače mechanické; spínače senzorov; koncové spínače; pákové spínače; hladinové spínače; odbočné spínače; elektrické predlžovacie káble a ich diely a doplnky; konektory (elektrotechnika); spojovacie a zásuvkové konektory (elektrotechnika); optické konektory.
11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lampy; elektrické lampy; lampy; objímky na svietidlá; elektrické vreckové baterky; elektrické osvetľovacie výbojky; rozptyľovače svetla; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; stropné svetlá; UV-lampy nie na lekárske použitie; bezpečnostné lampy; svetelné reflektory; lampióny; žiarivky; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; baterky (svietidlá); elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); čelové lampy; stojanové lampy; svetelné projektory; prístroje na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál; prístroje na chladenie, sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia; osvetľovacie zariadenia; osvetľovacie telesá; žiarovky; elektrické osvetľovacie výbojky, osvetlené tlačidlá; vreckové svietidlá; elektrické a bezpečnostné osvetlenie; pouličné lampy; osvetlenie záhrad; núdzové osvetlenie; dekoratívne osvetlenie; systémy bezpečnostného osvetlenia; elektrické jednotky pásového osvetlenia; osvetlenie na výstavné účely; bezpečnostné osvetlenie s tepelným senzorom; reflektory do zariadení na osvetlenie veľkých plôch; svetlá na nepriame osvetlenie; prenosné osvetľovacie zariadenia; zostava svetelných telies so solárnymi článkami; svetelné spotrebiče a osvetľovacie zariadenia; príslušenstvo a doplnky na osvetlenie; prístroje a zariadenia na osvetlenie filmových scén; doplnky elektrického osvetlenia na použitie na nebezpečných miestach; horečnaté vlákna na svietenie; vykurovacie zariadenia; elektrické krby; vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia; zariadenia na úpravu alebo čistenie vzduchu; ventilátory (okrem ventilátorov motorov); ventilátorové vetráky; ventilátory (klimatizácia); kondenzátory ventilátorov (nie časti strojov); vykurovacie rohože.
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; televízna reklama; marketingový prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; tvorba reklamných filmov; marketing; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; cielený marketing; vonkajšia reklama; online objednávkové služby; maloobchodný predaj audiovizuálneho zariadenia; maloobchodný predaj kovového tovaru; maloobchodný predaj svetiel; maloobchodné služby v oblasti audiovizuálneho vybavenia; maloobchodné služby v oblasti domácich elektrických zariadení; veľkoobchodný predaj svetiel; veľkoobchodný predaj kovového tovaru; veľkoobchodné služby zamerané na domáce elektrické zariadenia; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s chemickými výrobkami pre priemysel, chemickými výrobkami pre poľnohospodárstvo, chemickými výrobkami pre záhradníctvo, chemickými výrobkami pre lesníctvo, chemickými výrobkami pre vedu, chemickými výrobkami pre fotografiu, umelými živicami v surovom stave, plastickými hmotami v surovom stave, hnojivami pre pôdu, zmesami pre hasiace prístroje, prostriedkami na kalenie a letovanie kovov, chemickými výrobkami určenými na konzervovanie potravín, triesliacimi materiálmi, lepidlami pre priemysel, farbami, nátermi, lakmi, ochrannými výrobkami proti korózii a proti znehodnocovaniu dreva, farbivami, moridlami, prírodnými živicami v surovom stave, plátkovými a práškovými kovmi pre maliarov, dekoratérov a umelcov, prípravkami na bielenie, pracími prostriedkami, prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlami, parfumami, vonnými olejmi, kozmetikou, vlasovými vodami (lotions), zubnými pastami, priemyselnými olejmi a tukmi, mazadlami, výrobkami na pohlcovanie, zavlažovanie a viazanie prachu, palivami, benzínom pre motory, materiálmi na svietenie, sviečkami a knôtmi, farmaceutickými a veterinárskymi výrobkami, hygienickými výrobkami na liečebné účely, diétnymi potravinami a dietetickými prípravkami na liečebné alebo veterinárne použitie, potravinovými doplnkami pre ľudskú potrebu a pre zvieratá, náplasťami, obväzovým materiálom, materiálmi na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezinfekčnými prípravkami, výrobkami na hubenie škodlivých zvierat, fungicídmi, herbicídmi, bežnými kovmi a ich zliatinami, kovovými stavebnými materiálmi, kovovými materiálmi pre železnice, kovovými neelektrickými káblami a drôtmi, zámočníckymi a klampiarskymi kovovými potrebami, kovovými rúrkami, trezormi, kovovými rudami, obrábacími strojmi, motormi (okrem motorov pre pozemné vozidlá), spojkami a transmisnými zariadeniami (okrem tých, ktoré sú pre pozemné vozidlá), poľnohospodárskymi nástrojmi (okrem nástrojov poháňaných ručne), liahňami na vajcia, predajnými automatmi, náradím a nástrojmi s ručným pohonom, nožmi, vidličkami, lyžicami, sečnými zbraňami, britvami, vedeckými prístrojmi a nástrojmi, námornými prístrojmi a nástrojmi, geodetickými prístrojmi a nástrojmi, fotografickými prístrojmi a nástrojmi, kinematografickými prístrojmi a nástrojmi, optickými prístrojmi a nástrojmi, prístrojmi na váženie, prístrojmi na meranie, prístrojmi na signalizáciu, prístrojmi na kontrolu (inšpekciu), prístrojmi na záchranu, prístrojmi na vyučovanie, prístrojmi a nástrojmi na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, prístrojmi na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi údajov, záznamovými diskami, kompaktnými diskami, DVD diskami, digitálnymi záznamovými nosičmi údajov, mechanizmami prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince, registračnými pokladnicami, kalkulačkami, zariadeniami na spracovávanie údajov, počítačmi, počítačovým softvérom, hasiacimi prístrojmi, chirurgickými prístrojmi a nástrojmi, zubnými prístrojmi a nástrojmi, veterinárnymi prístrojmi a nástrojmi, umelými údmi, umelými očami, umelými zubami, ortopedickými potrebami, materiálom na zošívanie rán, prístrojmi na osvetlenie, prístrojmi na vykurovanie, prístrojmi na výrobu pary, prístrojmi na varenie, chladiacimi prístrojmi, prístrojmi na sušenie, prístrojmi na ventiláciu, prístrojmi na rozvod vody, sanitárnymi zariadeniami, vozidlami, pozemnými dopravnými prostriedkami, vzdušnými dopravnými prostriedkami, vodnými dopravnými prostriedkami, strelnými zbraňami, strelivom a strelami (muníciou), výbušninami, ohňostrojmi, vzácnymi kovmi a ich zliatinami, pozlátenými výrobkami, postriebrenými výrobkami, klenotmi, bižutériou, drahokamami, hodinárskymi potrebami a chronometrickými prístrojmi, hudobnými nástrojmi, papierom, lepenkami, tlačiarenskými výrobkami, potrebami na knižné väzby, fotografiami, papierenským tovarom, lepidlami pre kancelárske použitie, lepidlami pre domácnosť, materiálmi pre umelcov, štetcami, písacími strojmi, kancelárskymi potrebami (okrem nábytku), učebnými a vyučovacími pomôckami (okrem prístrojov), umelohmotnými obalmi, tlačiarenskými typmi, štočkami, kaučukom, gutaperčou, gumou, azbestom, sľudou, polotovarmi z umelých hmôt, tesniacimi materiálmi, upchávacími materiálmi, izolačnými materiálmi, nekovovými ohybnými rúrkami, kožou, imitáciami kože, zvieracími kožami, usňami, kuframi, cestovnými taškami, dáždnikmi, slnečníkmi, vychádzkovými palicami, bičmi, jazdeckými postrojmi, sedlami, nekovovým stavebným materiálom, nekovovými neohybnými rúrkami pre stavebníctvo, asfaltom, smolou, nekovovými prenosnými konštrukciami, nekovovými pomníkmi, nábytkom, zrkadlami, rámami na obrazy, umeleckými predmetmi z dreva, slonoviny, korytnačiny, jantáru, perleti, morskej peny a ich náhradiek, kuchynskými potrebami a nádobami, hrebeňmi, špongiami, kefami (okrem štetcov), materiálmi na výrobu kief, čistiacimi potrebami, drôtikmi na čistenie parkiet, nespracovaným sklom (okrem stavebného skla), polospracovaným sklom (okrem stavebného skla), sklom, porcelánom, majolikou, lanami, povrazmi, sieťkami, stanmi, plachtami, plachtovinami, vrecami, materiálmi na vypchávanie (okrem kaučuku alebo plastických hmôt), textilnými materiálmi zo surových vlákien, vláknami na textilné účely, textilom a textilnými tovarmi, obliečkami, obrusmi, odevmi, obuvou, klobučníckym tovarom, čipkami, výšivkami, stuhami, šnúrkami, gombíkmi (galantéria), háčikmi (galantéria), očkami (galantéria), pútkami (galantéria), špendlíkmi, ihlami, umelými kvetmi, kobercami, rohožkami, rohožami, linoleom, podlahovými krytinami, tapetami na steny (okrem textilných), hrami, hračkami, potrebami na gymnastiku a šport, vianočnými ozdobami, mäsom, rybami, hydinou, zverinou, mäsovými výťažkami, konzervovaným ovocím a zeleninou, mrazeným ovocím a zeleninou, sušeným ovocím a zeleninou, vareným ovocím a zeleninou, želé, džemami, kompótmi, vajcami, mliekom, mliečnymi výrobkami, jedlými olejmi, jedlými tukmi, kávou, čajom, kakaom, kávovými náhradkami, ryžou, tapiokou, ságom, múkou, obilninovými prípravkami, chlebom, pečivom, cukrovinkami, polevami, cukrom, medom, melasou, droždím, práškom do pečiva, soľou, horčicou, octom, omáčkami (chuťové prísady), korením, zmrzlinou, zrnom, surovými a nespracovanými produktami z poľnohospodárstva, surovými a nespracovanými produktami záhradníctva, surovými a nespracovanými produktami lesníctva, živými zvieratami, čerstvým ovocím, čerstvou zeleninou, nespracovanými semenami, živými rastlinami, živými kvetmi, krmivom pre zvieratá, sladom, pivom, minerálnymi vodami, šumivými nápojmi, nealkoholickými nápojmi, ovocnými nápojmi, ovocnými šťavami, sirupmi a prípravky na zhotovovanie nápojov, alkoholickými nápojmi (okrem piva), tabakom, potrebami pre fajčiarov, zápalkami, aj prostredníctvom internetu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere svietidiel a osvetľovacej techniky; zostavovanie štatistík; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; prieskum trhu; rozmnožovanie dokumentov; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; on-line inzercia; príprava a organizovanie reklamných kampaní; predvádzanie tovaru; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  majstri svetla 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Donoci s.r.o.; Pražská 2532/4, 678 01 Blansko; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátní kancelář; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.06.2021 12/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.10.2021 19/2021 FG3M
 
POZ 1351-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.05.2021 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1351-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.05.2021 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.05.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.05.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.05.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 02.06.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.06.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1351-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku