Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1350-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229284 
(151)  Dátum zápisu  16.02.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1350-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.11.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment v oblasti umenia a živých vystúpení; reklamné agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová reklama; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, predovšetkým v elektronických médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; lepenie plagátov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; public relations; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s plagátmi, tlačovinami, DVD, CD a Blue-ray nosičmi, s módnymi doplnkami, odevmi, obuvou, dekoráciami, šperkmi, bižutériou, kozmetikou, potravinami, občerstvením, nápojmi; zhromažďovanie rozličných výrobkov (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Rozhlasové vysielanie; internetové vysielanie rozhlasu a televízie; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rádiové vysielanie; televízne vysielanie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); telekomunikačné služby; elektronická pošta; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; počítačová komunikácia; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenos signálu pomocou satelitu; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia; telekomunikačné informácie; tlačové kancelárie; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie živých vystúpení, festivalov, party stretnutí, zábavných a spoločenských podujatí; zábava; diskotéky (služby); služby v oblasti estrád; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; koncertné siene, sály; plánovanie a organizovanie večierkov; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; rezervácia vstupeniek; živé predstavenie; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; športová a kultúrna činnosť; prenájom dekorácií; prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; informácie o možnostiach rekreácie; prevádzkovanie kasín; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia (telesné cvičenia); vydávanie kníh; organizovanie lotérií; služby nahrávacích štúdií; nočné kluby; obveselenie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; zábavné parky; písanie textov (okrem reklamných); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); požičiavanie filmov; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičiavanie videopások; služby prázdninových táborov (zábava); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie predstavení (manažérske služby); výroba divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; služby na oddych a rekreáciu; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; televízna zábava; umelecké módne agentúry; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  fun radio DOHODA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FUN MEDIA GROUP a.s.; Leškova 5, 811 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.11.2010 11/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2011 04/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1350-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1350-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.08.2010 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 18.08.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.08.2010 Typ Platba
4 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.09.2010 Typ Doručené
4a Plná moc 06.09.2010 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 20.09.2010 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 22.09.2010 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.12.2019 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.07.2020 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 14.08.2020 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 14.09.2020 Typ Odoslané
POZ 1350-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku