Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1349-2010
(111)  Trademark Number  229329 
(151)  Registration Date  16.02.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1349-2010 
(220)  Application Date  06.08.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.11.2010 
(450)  Publication of Registration Date  05.04.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre všetkých druhov, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, umelohmotné fólie na balenie.
35 - Management v oblasti umenia, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovoobrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 41.
38 - Vysielanie, televízne vysielanie, rozhlasové vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia, interaktívne telefónne služby, služby telefónnych odkazov (záznamníky), komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu, celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitnej siete, mikrovlnnej a elektrickej siete, telefónnej siete, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k online informačným službám dát.
41 - Činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, živé predstavenia, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaži krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, organizovanie lotérií a stávkových hier, organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, rezervácia vstupeniek. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ZLATÁ ZÁCHRANÁRSKA HVIEZDA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FLOK, s. r. o.; Svätoplukova 35, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  06.08.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.08.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.11.2010 11/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2011 04/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1349-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1349-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.08.2010 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.08.2010 Type Delivered
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.08.2010 Type Delivered
2b Plná moc 10.08.2010 Type Delivered
3 všeobecný referátnik 18.08.2010 Type Sent document
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.08.2010 Type Sent document
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2010 Type Payment
6 výsledok rešerše 27.09.2010 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2010 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2011 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.12.2019 Type Delivered
POZ 1349-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku