Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1347-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229283 
(151)  Dátum zápisu  16.02.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1347-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.11.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre všetkých druhov, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, umelohmotné fólie na balenie.
35 - Manažment v oblasti umenia, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 41.
38 - Vysielanie, televízne vysielanie, rozhlasové vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia, interaktívne telefónne služby, služby telefónnych odkazov (záznamníky), komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu, celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitnej siete, mikrovlnnej a elektrickej siete, telefónnej siete, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k online informačným službám dát.
41 - Činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, živé predstavenia, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaži krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na kultúrne a zábavné účely, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, organizovanie lotérií a stávkových hier, organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, rezervácia vstupeniek. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MODRÁ HVIEZDA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FLOK, s. r. o.; Svätoplukova 35, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.11.2010 11/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2011 04/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1347-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1347-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.08.2010 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.08.2010 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.08.2010 Typ Doručené
2b Plná moc 10.08.2010 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 18.08.2010 Typ Odoslané
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.08.2010 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2010 Typ Platba
6 výsledok rešerše 20.09.2010 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.09.2010 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.12.2019 Typ Doručené
POZ 1347-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku