Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1346-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1346-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Destilované nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.22, 05.11.15, 03.07.01, 03.07.24, 03.07.16, 06.19.09, 06.01.02, 25.01.94, 25.01.96, 26.01.15, 26.04.24, 26.04.09, 26.07.05, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.02, 27.05.15, 25.07.03, 09.01.09, 29.01.13, 29.01.03, 29.01.07, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  svetlo zelená, biela, svetlo hnedá, čierna, šedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saber s.r.o.; Pestovateľská 19 , 977 01 Brezno; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1346-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1346-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.08.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 18.09.2019 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 24.09.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2019 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.02.2020 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 05.02.2020 Typ Doručené
8b Sprievodný list 05.02.2020 Typ Doručené
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.02.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 06.02.2020 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 06.02.2020 Typ Doručené
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.02.2020 Typ Platba
11 výzva na doplnenie podania námietok 25.02.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.04.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 22.04.2020 Typ Doručené
13 prvé predĺženie lehoty 24.04.2020 Typ Odoslané
14 Doplnenie námietok 18.06.2020 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 18.06.2020 Typ Doručené
15 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 23.06.2020 Typ Odoslané
16 Vyjadrenie k námietkam 27.08.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 27.08.2020 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 27.08.2020 Typ Doručené
16c Osvedčovacia doložka 27.08.2020 Typ Doručené
16d Plná moc 27.08.2020 Typ Doručené
17 Vyjadrenie k námietkam 31.08.2020 Typ Doručené
17a Výpis z obchodného registra 31.08.2020 Typ Doručené
17b Plná moc 31.08.2020 Typ Doručené
18 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 20.01.2021 Typ Odoslané
19 Podanie rozkladu 04.03.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 04.03.2021 Typ Doručené
20 Odôvodnenie rozkladu 31.03.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
21 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 06.04.2021 Typ Odoslané
22 predkladacia správa k rozkladu 08.04.2021 Typ Interné listy
POZ 1346-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku