Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1346-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231830 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.08.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1346-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.08.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovaru; preprava cenností; preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; distribúcia energie; distribúcia tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; informácie o doprave; rezervácia dopravy; nákladná kamiónová doprava; doprava ropovodom; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dopravovanie vlečnými člnmi; doručovacie služby, kuriérske služby; doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; električková preprava; organizovanie exkurzií; frankovanie poštových zásielok; prenájom chladiacich zariadení; informácie o skladovaní; lámanie ľadu; uvoľňovanie uviaznutých lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava; preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových vrát; organizovanie okružných plavieb; organizovanie ciest; organizovanie turistických plavieb; osobná doprava; doprava pancierovými vozidlami; služby parkovania automobilov; pilotovanie (riadenie) lietadiel; podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom koní; prenájom miesta na parkovanie; prenájom nákladných vozňov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; preprava a skladovanie odpadu; preprava ropovodom; prepravné služby; riadenie prieplavových vrát; remorkáž; rezervácie v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; prenájom skladov; služby v doprave a preprave sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); rozvod vody; zásobovanie vodou; služby vodičov; služby poskytované výletnými loďami; organizovanie výletov; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; vzdušná doprava; podmorská záchrana; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.15, 01.05.02, 01.05.24, 07.11.10, 24.17.21, 25.05.03, 25.01.10, 26.04.13, 26.04.19, 26.11.14, 27.05.04, 29.01.06, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ICS Systems s.r.o.; Mýtna 558/10, 916 01 Stará Turá; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1346-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1346-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.08.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 16.08.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 16.08.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.09.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.09.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.10.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.12.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.08.2021 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2021 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1346-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku