Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1346-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  211659 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.04.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1346-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.04.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.01.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HOKEJ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanova 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  26.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2005 07/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.01.2006 01/2006 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2014 07/2014 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 1346-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1346-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.04.2004 Typ Doručené
1a Plná moc 26.04.2004 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 06.05.2004 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.05.2004 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2004 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.02.2005 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 15.04.2005 Typ Doručené
6a Doplnenie materiálov 15.04.2005 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 20.04.2005 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2005 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.10.2005 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
10a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
10b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
11 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2014 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.04.2014 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2014 Typ Platba
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.04.2014 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
18a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
20a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
20c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
20d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
20e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
20f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 1346-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.05.2014 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku