Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1344-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  248997 
(151)  Dátum zápisu  21.01.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1344-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.10.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32, 33, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Mandľové cesto; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); kávové príchute; aromatické prípravky do potravín; sucháre; sušienky; keksy; sušienky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); karamelky (cukríky); cigória (kávová náhradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (korenie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; palacinky; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); perníky, medovníky; fondán (cukrovinky); keksy; cukor; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); prášok do pečiva; cestá na koláče; ďumbier (korenie); prísady do zmrzlín (spojivá); ľad (prírodný alebo umelý); glukóza na prípravu jedál; glutén (potraviny); mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mandľové pusinky (jemné pečivo); makaróny; melasa; melasový sirup; cukrárenská mäta; med; muškátové orechy; plnené koláče; sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; sušienky; pečivo (rožky); pudingy; pralinky; sladké drievko (cukrovinky); šerbety (zmrzlinové nápoje); torty; vanilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; kávové nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; jogurty mrazené (mrazené potraviny); ľadový čaj; čajové nápoje; polevy na koláče; čokoládové peny; penové zákusky (cukrovinky); cestá na zákusky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; chmeľové výťažky na výrobu piva; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu likérov; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické nápoje.
33 - Destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); koktaily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; likéry; medovina; griotka; liehoviny; whisky; alkoholické nápoje okrem piva; rum; vodka; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom).
41 - Zábavné parky; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; varietné predstavenia; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; informácie o možnostiach zábavy; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; prenájom športových plôch; kurzy telesného cvičenia.
43 - Kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.07, 26.01.18, 26.01.24, 24.17.01, 29.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lörincz Richard, Ing., MBA; Slovenskej jednoty 11, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.10.2018 10/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2019 03/2019 FG3M
 
POZ 1344-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1344-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 15.06.2018 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 15.06.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.06.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.06.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.08.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.08.2018 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.01.2019 Typ Odoslané
7 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 25.07.2019 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7e Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7f Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7g Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7h Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7i Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7j Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7k Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7l Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7m Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7n Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7o Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7p Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7q Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7r Plná moc 25.07.2019 Typ Doručené
7s Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7t Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
7u Príloha inde neuvedená 25.07.2019 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 22.08.2019 Typ Odoslané
9 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 22.08.2019 Typ Odoslané
10 Oznámenie inde neuvedené 23.09.2019 Typ Doručené
10a Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 23.09.2019 Typ Doručené
11 rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (nezaplatenie poplatku) 11.10.2019 Typ Odoslané
12 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 23.10.2019 Typ Doručené
12a Osvedčovacia doložka 23.10.2019 Typ Doručené
12b Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
12c Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 23.10.2019 Typ Doručené
12d Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12e Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12f Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12g Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12h Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12i Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12j Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12k Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12l Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12m Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12n Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12o Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12p Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12q Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12r Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12s Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12t Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12u Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12v Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12w Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12x Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12y Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
12z Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 28.10.2019 Typ Odoslané
14 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 28.10.2019 Typ Odoslané
15 41 Poplatok - kaucia 04.11.2019 Typ Platba
16 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 04.11.2019 Typ Platba
17 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 08.11.2019 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 13.12.2019 Typ Doručené
18a Sprievodný list 13.12.2019 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 20.12.2019 Typ Odoslané
20 menovanie, zvolanie komisie 13.05.2020 Typ Interné listy
21 protokol o rokovaní komisie 29.05.2020 Typ Interné listy
22 protokol o hlasovaní komisie 29.05.2020 Typ Interné listy
23 rozhodnutie o neplatnosti OZ 08.06.2020 Typ Odoslané
24 opätovne odoslaný list 22.06.2020 Typ Odoslané
POZ 1344-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 20.12.2019 Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku