Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1343-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1343-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.06.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 13 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Delostrelecké teleskopické zameriavače; termovízne kamery; diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); lasery (nie na lekárske použitie); monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie ); skúšobné prístroje (nie na lekárske použitie ); zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; videokamery; televízne prijímače; detektory infračerveného žiarenia; okuliare proti oslepeniu svetlom; binokulárne ďalekohľady; indikátory teploty; teleskopy; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; fototelegrafické prístroje; telemetre, optické diaľkomery; zväčšovacie prístroje (fotografia); okuliare; planografické prístroje; slnečné clony (optika); objektívy (optika); šošovky (optika); okuliarové šošovky; kinematografické kamery; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; optické kondenzory; kontaktné šošovky; kazety na mikroskopové sklíčka; korekčné šošovky (optika); optické prístroje a nástroje; optické disky; epidiaskopy; filtre uv lúčov (fotografovanie); žiarovky do zábleskových prístrojov; hologramy; vytýčky, nivelačné laty (geodetické nástroje); inteligentné náramky (meracie prístroje); elektrické batérie (články); svetelné alebo mechanické signalizačné panely; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; zvukové nahrávacie zariadenia; mincové mechanizmy na televízne prijímače; prístroje na zaznamenávanie času; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; optické sklo; fotografické hľadáčiky.
11 - Baterky (svietidlá); žiarovky; elektrické žiarovky; elektrické lampy; objímky na svietidlá; žiarivky.
13 - Zameriavacie zrkadlá na pušky; zameriavacie zariadenia na strelné zbrane okrem ďalekohľadov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.07.06, 27.05.19, 29.01.04, 26.02.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rapier s.r.o.; Nová 118/20, 962 62 Zvolen; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.06.2021 11/2021 BA3M
 
POZ 1343-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1343-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.05.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.05.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 12.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.05.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.05.2021 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 09.09.2021 Typ Doručené
6a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 09.09.2021 Typ Doručené
6b Odôvodnenie námietok 09.09.2021 Typ Doručené
6c Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 09.09.2021 Typ Doručené
6d Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Typ Doručené
6e Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 30.09.2021 Typ Odoslané
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.10.2021 Typ Platba
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 18.10.2021 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 19.10.2021 Typ Odoslané
11 Informácia o WIN-WIN Track 19.10.2021 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
12b Vyjadrenie k námietkam 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 1343-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku