Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1342-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230673 
(151)  Dátum zápisu  13.10.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1342-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.07.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.12.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08, 12, 16, 28, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Hrable na golf.
12 - Golfové vozíky.
16 - Brožované knihy, brožúry; knihy; časopisy (periodiká); periodiká; písacie potreby; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; tlačoviny.
28 - Prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf) patriace do triedy 28; golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok.
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prenájom reklamných priestorov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Poskytovanie služieb golfových ihrísk; školenie; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; prevádzkovanie športových zariadení; služby športovísk; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); zábava, pobavenie; zábavné parky; organizovanie a vedenie koncertov.
43 - Poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom turistických stanov; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); prevádzkovanie kempingov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.04, 02.01.23, 04.05.03, 09.07.17, 21.03.01, 26.02.03, 26.02.05, 27.05.04, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Juraj Málik - JÁNOŠÍKOV DVOR; Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GARANT PARTNER legal s.r.o.; Einsteinova 21, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  09.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.07.2011 07/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.12.2011 12/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1342-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1342-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2010 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.08.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.09.2010 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.09.2010 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2010 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 08.10.2010 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.12.2010 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 16.12.2010 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.02.2011 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 18.04.2011 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2011 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2011 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.12.2019 Typ Doručené
POZ 1342-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku