Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1339-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  233394 
(151)  Dátum zápisu  12.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1339-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Písacie potreby, divadelné dekorácie, obálky, obaly (papiernický tovar), peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), kancelárske potreby s výnimkou nábytku, listový papier, stolové prestieranie z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, papierové podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky.
35 - Obchodný manažment a poradenstvo; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné informačné kancelárie.
41 - Výroba športových programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie športových podujatí; organizovanie hudobných a športových súťaží; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; organizovanie súťaží krásy; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; prekladateľské služby; prenájom dekorácií, poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a interaktívnych počítačových služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Denník Sexuológa 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.; Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 07/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2013 12/2013 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1339-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1339-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.08.2010 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2010 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.08.2010 Typ Doručené
2b Plná moc 09.08.2010 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.08.2010 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2010 Typ Platba
5 výsledok rešerše 22.02.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 17.03.2011 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 23.12.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.01.2012 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2012 Typ Doručené
9a Plná moc 12.01.2012 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 17.02.2012 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2012 Typ Platba
12 oznámenie o zápise zmeny 20.03.2012 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 28.03.2012 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2012 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2013 Typ Doručené
16a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.07.2013 Typ Doručené
16b Plná moc 18.07.2013 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2013 Typ Platba
18 Plná moc 01.08.2013 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.12.2019 Typ Doručené
POZ 1339-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.03.2012 MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o. Media Pro Slovakia, spol. s r.o.
2 Prevod majiteľa 18.10.2013 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 18.10.2013 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku