Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1339-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  210218 
(151)  Dátum zápisu  08.07.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.04.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1339-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.04.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.10.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérii a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ROČNÉ OBDOBIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanova 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2005 04/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.10.2005 10/2005 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2014 07/2014 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 1339-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1339-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.04.2004 Typ Doručené
1a Plná moc 26.04.2004 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 06.05.2004 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.05.2004 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2004 Typ Platba
5 výsledok rešerše 01.02.2005 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.02.2005 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2005 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
8a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
8b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
9 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2014 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.04.2014 Typ Doručené
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2014 Typ Platba
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.04.2014 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
16a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
18a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
18c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
18d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
18e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
18f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1339-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.05.2014 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku