Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1338-2010
(111)  Trademark Number  230103 
(151)  Registration Date  14.07.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1338-2010 
(220)  Application Date  06.08.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.04.2011 
(450)  Publication of Registration Date  05.09.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernicky tovar), papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné predmety z papiera.
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch, televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné informačné kancelárie.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých druhov programov; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 38.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií, poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a interaktívnych počítačových služieb. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Naša malá klinika 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.; Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  06.08.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.08.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2012 05/2012 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2013 12/2013 PC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1338-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1338-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.08.2010 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2010 Type Delivered
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.08.2010 Type Delivered
2b Plná moc 09.08.2010 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.08.2010 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2010 Type Payment
5 výsledok rešerše 22.02.2011 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2011 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2011 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.01.2012 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2012 Type Delivered
9a Plná moc 12.01.2012 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku 17.02.2012 Type Sent document
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2012 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 22.03.2012 Type Sent document
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2013 Type Delivered
13a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.02.2013 Type Delivered
13b Plná moc 18.02.2013 Type Delivered
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2013 Type Payment
15 Plná moc 01.08.2013 Type Delivered
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Type Sent document
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.12.2019 Type Delivered
POZ 1338-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.03.2012 MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o. Media Pro Slovakia, spol. s r.o.
2 Prevod majiteľa 18.10.2013 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 18.10.2013 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku