Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1338-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230103 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1338-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernicky tovar), papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné predmety z papiera.
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch, televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné informačné kancelárie.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých druhov programov; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 38.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií, poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a interaktívnych počítačových služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Naša malá klinika 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.; Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2012 05/2012 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2013 12/2013 PC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1338-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1338-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.08.2010 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2010 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.08.2010 Typ Doručené
2b Plná moc 09.08.2010 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.08.2010 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2010 Typ Platba
5 výsledok rešerše 22.02.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.01.2012 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2012 Typ Doručené
9a Plná moc 12.01.2012 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 17.02.2012 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2012 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 22.03.2012 Typ Odoslané
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2013 Typ Doručené
13a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.02.2013 Typ Doručené
13b Plná moc 18.02.2013 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2013 Typ Platba
15 Plná moc 01.08.2013 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.12.2019 Typ Doručené
POZ 1338-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.03.2012 MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o. Media Pro Slovakia, spol. s r.o.
2 Prevod majiteľa 18.10.2013 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 18.10.2013 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku