Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1334-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  221547 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.07.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1334-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  2446442 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.02.2007 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Nepotlačené štítky a štítkové polotovary; potlačené štítky; štítky na komerčné a priemyselné použitie; visačky; lamináty; nálepky dodávané vo forme hárkov a roliek; štítky s čiarovým kódom na komerčné, priemyselné a inventárne použitie; základové papiere citlivé na tlak; papierové povrchové vrstvy; samolepiace hárkové a rolkové materiály na výrobu štítkov, nápisov, označení, grafických pútačov a podobne; tepelné transferové štítky; nepotlačené a čiastočne potlačené samolepiace štítky nevyrobené z textílie, predávané pre štítkové konvertory a koncových používateľov, ktorí majú zariadenia schopné zrkadlovej tlače čiarových kódov a alfanumerických znakov; krycie vrstvy na samolepiace plochy; špecializované a prispôsobené štítky používané na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany proti podvodu; bezpečnostné štítky, konkrétne štítky, ktoré kódujú identifikačné informácie; stroje na tlač štítkov a kancelárske stroje na aplikáciu štítkov; štítky na obchodné regály s vyznačením ceny, výrobkov a/alebo propagáciu; adresové štítky; baliaci papier, kartón, potlačené a nepotlačené papierové viacúčelové visačky; papierové štítky a visačky; laminovaný papier, nálepky dodávané vo forme hárkov a roliek; ochranné natierané papiere na kopírovanie, pútače a výrobu štítkov a fólií; tlakovo citlivé papiere na tlač štítkov a pútačov; papier všeobecného určenia; papier na tlač fotografií, počítačom generovaných a/alebo digitálnych obrazov; kartónové baliace karty a vložky na odevy; kartotékové, rotačno-lístkovnicové karty a vizitky, oddeľovacie karty do kartoték, pohľadnice; samolepiace držiaky štítkov; samolepiace držiaky vizitiek; štítky a výstuže so suchou lepiacou vrstvou; samolepiace písmená, čísla a symboly; samolepiace výstuže; samolepiaci papier na použitie do laserových tlačiarní; embosovateľné pečate; dátové, disketové obálky a ochranné poštové obálky; menovky; lepiaca páska a korekčná páska; lepidlá na použitie v kancelárii a v domácnosti; uhľový prieklepový papier; spojivá; obaly; závesné obaly na spisy; obaly s krúžkami; prezentačné obaly; referenčné obaly, odkladacie obaly, stojanové obaly; obaly na správy; prezentačné diplomatky; stroje na viazanie dokumentov; obaly na jednotlivé hárky; prezentačné, referenčné a odkladacie obaly na jednotlivé hárky, delené obaly na jednotlivé hárky; priehľadné plastové stránky na ukladanie a prezeranie zberateľských kariet, vizitiek a fotografií; zakladače na listový papier; zakladače na spisy; príchytky spisov v zakladači; osobné zakladače a zakladače na listový papier; vreckové diplomatky; poznámkové bloky; písacie nástroje; perá, ceruzky, zvýrazňovače a značkovacie perá; obojstranné písacie nástroje; pečiatkové vankúšiky; počítačovo tlačiteľné menovky a potreby, konkrétne samolepiace menovky, bezpečnostné menovky, samolepiace bezpečnostné menovkové štítky, karty a kartové vložky na plastové držiaky, identifikačné menovky, fotografické identifikačné menovky a visačky; nažehľovacie nášivky a dekorácie; papier na transparenty a nápisy; nálepky a dekorácie na bodyart; výstražné a sledovacie štítky z papiera, štítky z papiera na trvalé označovanie komponentov počas výrobného procesu, identifikáciu vozidiel a logistiku; štítky a visačky zahŕňajúce detektory, ktoré merajú čerstvosť potravinových výrobkov; dekoratívne štítky s obrázkami alebo obrazmi na použitie s poštovými známkami a ako ich napodobeniny; podlepené alebo lepidlom natierané hárky, pásky a netkané textílie z papiera alebo primárne z papiera na dekoráciu, pútače a štítky; samolepiaca grafika na exteriéry automobilov a kamiónov; exteriérová grafika; samolepiace materiály vo forme roliek a hárkov vrátane materiálov vyrobených z papiera na každý účel vrátane dekorácie, pútačov, automobilové pásové, dočasné označenia, bezpečnostné a informačné označenie; plastové fólie a lamináty na komerčné alebo priemyselné obalové účely dodávané vo forme hárkov alebo roliek; reflexné štítky na komerčné, grafické alebo priemyselné použitie; štítky a visačky nie z textilu; výstražné a sledovacie štítky nie z textilu, netextilné štítky na trvalé označovanie komponentov počas výrobného procesu, identifikáciu vozidiel a logistiku; rôzne dekoratívne predmety a netextilné štítkové výrobky do interiéru motorových vozidiel, konkrétne tepelne lepené štítky a tepelne vytvrdzovateľné lepidlá na textilné a tkanivové substráty, výstražné štítky airbagov na protislnečné tienidlá a výstražné štítky na detské sedadlo na bezpečnostných pásoch; netextilné štítky s čiarovým kódom používané na sledovanie dielov v pásovej výrobe. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DENNISON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Avery Dennison Corporation; 8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2008 2/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2008 7/2008 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.10.2017 10/2017 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.10.2017 10/2017 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 1334-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2007 3 500,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.12.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.06.2017 133,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.06.2017 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.06.2017 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1334-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.07.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.08.2007 Typ Platba
Plná moc 09.08.2007 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 09.08.2007 Typ Doručené
výsledok rešerše 15.10.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.10.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.12.2013 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.01.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.02.2014 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.02.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.06.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.06.2017 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2017 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.06.2017 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.06.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Typ Odoslané
POZ 1334-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2014 César Alexandr, JUDr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.09.2017 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
3 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2017 Čermák Jiří, JUDr. César Alexandr, JUDr.
4 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 13.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku