Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1334-2007
(111)  Trademark Number  221547 
(151)  Registration Date  13.05.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.07.2017 
(210)  Application Number  1334-2007 
(220)  Application Date  23.07.2007 
(310)  Priority Number  2446442 
(320)  Priority Date  01.02.2007 
(330)  Country or Authority of Priority  GB 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.02.2008 
(450)  Publication of Registration Date  07.07.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  16 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Nepotlačené štítky a štítkové polotovary; potlačené štítky; štítky na komerčné a priemyselné použitie; visačky; lamináty; nálepky dodávané vo forme hárkov a roliek; štítky s čiarovým kódom na komerčné, priemyselné a inventárne použitie; základové papiere citlivé na tlak; papierové povrchové vrstvy; samolepiace hárkové a rolkové materiály na výrobu štítkov, nápisov, označení, grafických pútačov a podobne; tepelné transferové štítky; nepotlačené a čiastočne potlačené samolepiace štítky nevyrobené z textílie, predávané pre štítkové konvertory a koncových používateľov, ktorí majú zariadenia schopné zrkadlovej tlače čiarových kódov a alfanumerických znakov; krycie vrstvy na samolepiace plochy; špecializované a prispôsobené štítky používané na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany proti podvodu; bezpečnostné štítky, konkrétne štítky, ktoré kódujú identifikačné informácie; stroje na tlač štítkov a kancelárske stroje na aplikáciu štítkov; štítky na obchodné regály s vyznačením ceny, výrobkov a/alebo propagáciu; adresové štítky; baliaci papier, kartón, potlačené a nepotlačené papierové viacúčelové visačky; papierové štítky a visačky; laminovaný papier, nálepky dodávané vo forme hárkov a roliek; ochranné natierané papiere na kopírovanie, pútače a výrobu štítkov a fólií; tlakovo citlivé papiere na tlač štítkov a pútačov; papier všeobecného určenia; papier na tlač fotografií, počítačom generovaných a/alebo digitálnych obrazov; kartónové baliace karty a vložky na odevy; kartotékové, rotačno-lístkovnicové karty a vizitky, oddeľovacie karty do kartoték, pohľadnice; samolepiace držiaky štítkov; samolepiace držiaky vizitiek; štítky a výstuže so suchou lepiacou vrstvou; samolepiace písmená, čísla a symboly; samolepiace výstuže; samolepiaci papier na použitie do laserových tlačiarní; embosovateľné pečate; dátové, disketové obálky a ochranné poštové obálky; menovky; lepiaca páska a korekčná páska; lepidlá na použitie v kancelárii a v domácnosti; uhľový prieklepový papier; spojivá; obaly; závesné obaly na spisy; obaly s krúžkami; prezentačné obaly; referenčné obaly, odkladacie obaly, stojanové obaly; obaly na správy; prezentačné diplomatky; stroje na viazanie dokumentov; obaly na jednotlivé hárky; prezentačné, referenčné a odkladacie obaly na jednotlivé hárky, delené obaly na jednotlivé hárky; priehľadné plastové stránky na ukladanie a prezeranie zberateľských kariet, vizitiek a fotografií; zakladače na listový papier; zakladače na spisy; príchytky spisov v zakladači; osobné zakladače a zakladače na listový papier; vreckové diplomatky; poznámkové bloky; písacie nástroje; perá, ceruzky, zvýrazňovače a značkovacie perá; obojstranné písacie nástroje; pečiatkové vankúšiky; počítačovo tlačiteľné menovky a potreby, konkrétne samolepiace menovky, bezpečnostné menovky, samolepiace bezpečnostné menovkové štítky, karty a kartové vložky na plastové držiaky, identifikačné menovky, fotografické identifikačné menovky a visačky; nažehľovacie nášivky a dekorácie; papier na transparenty a nápisy; nálepky a dekorácie na bodyart; výstražné a sledovacie štítky z papiera, štítky z papiera na trvalé označovanie komponentov počas výrobného procesu, identifikáciu vozidiel a logistiku; štítky a visačky zahŕňajúce detektory, ktoré merajú čerstvosť potravinových výrobkov; dekoratívne štítky s obrázkami alebo obrazmi na použitie s poštovými známkami a ako ich napodobeniny; podlepené alebo lepidlom natierané hárky, pásky a netkané textílie z papiera alebo primárne z papiera na dekoráciu, pútače a štítky; samolepiaca grafika na exteriéry automobilov a kamiónov; exteriérová grafika; samolepiace materiály vo forme roliek a hárkov vrátane materiálov vyrobených z papiera na každý účel vrátane dekorácie, pútačov, automobilové pásové, dočasné označenia, bezpečnostné a informačné označenie; plastové fólie a lamináty na komerčné alebo priemyselné obalové účely dodávané vo forme hárkov alebo roliek; reflexné štítky na komerčné, grafické alebo priemyselné použitie; štítky a visačky nie z textilu; výstražné a sledovacie štítky nie z textilu, netextilné štítky na trvalé označovanie komponentov počas výrobného procesu, identifikáciu vozidiel a logistiku; rôzne dekoratívne predmety a netextilné štítkové výrobky do interiéru motorových vozidiel, konkrétne tepelne lepené štítky a tepelne vytvrdzovateľné lepidlá na textilné a tkanivové substráty, výstražné štítky airbagov na protislnečné tienidlá a výstražné štítky na detské sedadlo na bezpečnostných pásoch; netextilné štítky s čiarovým kódom používané na sledovanie dielov v pásovej výrobe. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DENNISON 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Avery Dennison Corporation; 8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060; US 
(740)  Attorney(s)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.07.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2008 2/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2008 7/2008 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.10.2017 10/2017 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.10.2017 10/2017 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 1334-2007
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2007 3 500,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.12.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.06.2017 133,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.06.2017 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.06.2017 7,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1334-2007
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.07.2007 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.08.2007 Type Payment
Plná moc 09.08.2007 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 09.08.2007 Type Delivered
výsledok rešerše 15.10.2007 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2007 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2008 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 24.10.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 02.12.2013 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.01.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 07.02.2014 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.02.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.06.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.06.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 14.06.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 14.06.2017 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.06.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2017 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.06.2017 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.06.2017 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 14.12.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Type Delivered
Plná moc 19.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 19.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Type Sent document
POZ 1334-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2014 César Alexandr, JUDr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.09.2017 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
3 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2017 Čermák Jiří, JUDr. César Alexandr, JUDr.
4 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 13.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku