Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1332-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230101 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1332-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 31, 35, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické výrobky pre priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, hnojivá, agrochemikálie patriace do tejto triedy, komposty, prípravky na zlepšovanie pôdy, stimulátory rastu rastlín, substráty pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, zeminy na pestovanie, záhradnícke chemikálie patriace do tejto triedy, chemické prípravky na skvalitňovanie pôdy.
05 - Liečivé bahno, bahno pre kúpele, farmaceutické prípravky, repelenty proti hmyzu.
31 - Podstielky pre zvieratá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi, veľkoobchodné a maloobchodné služby s priemyselnými chemikáliami, s chemickými prípravkami na zlepšenie pôd, s prípravkami na hnojenie, s poľnohospodárskymi hnojivami s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, s chemickými látkami pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, s kompostmi, s bezzeminovými rastlinnými substrátmi, prípravkami na reguláciu rastu rastlín, s bahnom na kúpele, s medicínskym bahnom, s farmaceutickými prípravkami, s repelentmi proti hmyzu, s prípravkami na ničenie hmyzu a s podstielkami pre zvieratá.
42 - Vedecké a technologické služby a súvisiaci výskum a projektovanie.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NAVISUB 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bošanská Monika, Ing.; Rudohorská 20, 974 11 Banská Bystrica; SK;
Komora Ladislav, Ing.; Kolískova 12, 841 05 Bratislava; SK;
Lašťovka René, Ing., CSc.; Urbánkova 3371/69, 143 00 Praha 4; CZ;
Matisko Milan, Ing.; Mojzesova 56, 984 01 Lučenec; SK;
Nováková Iveta, Ing.; Bakulíniho 1114, 980 61 Tisovec; SK;
Škrdla Miroslav, Ing.; Závadská 14, 831 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1332-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1332-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.08.2010 Typ Doručené
1a Doklad 06.08.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 16.12.2010 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.12.2010 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.12.2010 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 11.02.2011 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 11.02.2011 Typ Doručené
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.02.2011 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 17.02.2011 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2011 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o opravu 13.09.2011 Typ Doručené
13 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 19.09.2011 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Typ Doručené
POZ 1332-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku