Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1332-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  238021 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.09.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1332-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Anténne zosilňovače; televízne prijímače; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát.
35 - Poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; maloobchodné služby prostredníctvom internetu v oblasti audiovizuálnej techniky; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu pre tretie osoby; podpora predaja (aj pre tretie osoby); sprostredkovanie nákupu a predaja audiovizuálnej techniky; maloobchodné služby v oblasti audiovizuálnej techniky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OPENBOX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAPRO, s. r. o.; Konská 455, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2014 06/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2014 11/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2015 03/2015 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.01.2017 01/2017 QB3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2019 07/2019 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 19202938 1 SUPERSAT, s.r.o. nevýlučná 16.11.2016 platná
 
POZ 1332-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1332-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 21.09.2009 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.09.2009 Typ Doručené
2a Plná moc 23.09.2009 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.10.2009 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2009 Typ Platba
5 výsledok rešerše 22.10.2009 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 23.03.2011 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 09.10.2013 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 09.12.2013 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2014 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 17.03.2014 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 21.03.2014 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.09.2014 Typ Odoslané
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2014 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 04.11.2014 Typ Doručené
13b Plná moc 04.11.2014 Typ Doručené
13c Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.11.2014 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2014 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 30.01.2015 Typ Odoslané
16 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 25.02.2016 Typ Doručené
16a Plná moc 25.02.2016 Typ Doručené
16b Oznámenie k poplatkom 25.02.2016 Typ Doručené
17 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.02.2016 Typ Platba
18 druhopis zápisu OZ 03.03.2016 Typ Odoslané
19 Výpoveď plnej moci 16.05.2016 Typ Doručené
20 Doplnenie materiálov 29.06.2016 Typ Doručené
20a Licenčná zmluva 29.06.2016 Typ Doručené
21 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.07.2016 Typ Platba
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.07.2016 Typ Doručené
22a Oznámenie k poplatkom 06.07.2016 Typ Doručené
23 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.07.2016 Typ Platba
24 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.07.2016 Typ Doručené
24a Licenčná zmluva 25.07.2016 Typ Doručené
24b Plná moc 25.07.2016 Typ Doručené
24c Plná moc 25.07.2016 Typ Doručené
24d Príloha inde neuvedená 25.07.2016 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 15.08.2016 Typ Odoslané
26 Odpoveď na správu úradu 18.08.2016 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.05.2019 Typ Doručené
28a Sprievodný list 02.05.2019 Typ Doručené
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2019 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2019 Typ Odoslané
POZ 1332-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.01.2015 SAPRO, s. r. o. CDC Brezno, Haliarsky Tibor
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.01.2015 Záthurecká, Romana JUDr. INPARTNERS GROUP Záthurecký Eugen, JUDr.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 12.08.2016 Záthurecká, Romana JUDr. INPARTNERS GROUP
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.08.2016 LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku