Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1330-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199915 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.04.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1330-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  12954/2000 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2000 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Pracie a bieliace prípravky a iné substancie na použitie pri praní; čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsne prípravky; prípravky na rozpúšťanie a odstraňovanie vodného kameňa a iných vápenatých usadenín na použitie v domácnosti, mydlá, utierky napustené čistiacimi, leštiacimi, odmasťovacími a brúsnymi prípravkami alebo prípravkami na odstraňovanie vodného kameňa.
05 - Dezinfekčné prípravky na použitie v domácnosti, utierky napustené dezinfekčnými prípravkami na použitie v domácnosti.
16 - Výrobky z papiera, najmä utierky na použitie v domácnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  COMET 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Spic and Span Company; 90 North Broadway, Irvington, New York 10533; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., advokátka; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 5/2002 BA3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.10.2004 10/2004 PC3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FH3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.10.2004 10/2004 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.11.2010 11/2010 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 08.11.2010 11/2010 ND3M
 
POZ 1330-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1330-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.04.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 30.04.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2001 Typ Platba
3 Doklad o práve prednosti 04.07.2001 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 12.02.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 12.02.2002 Typ Interné listy
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2002 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 26.04.2002 Typ Doručené
6b Plná moc 26.04.2002 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2002 Typ Platba
8 Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 09.05.2002 Typ Odoslané
9 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 14.08.2002 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o opravu 25.09.2002 Typ Doručené
12 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 09.10.2002 Typ Odoslané
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2004 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 06.07.2004 Typ Doručené
13b Plná moc 06.07.2004 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.07.2004 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2004 Typ Odoslané
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2010 Typ Doručené
16a Doklad 20.05.2010 Typ Doručené
16b Plná moc 20.05.2010 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.05.2010 Typ Doručené
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2010 Typ Platba
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.05.2010 Typ Platba
20 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.08.2010 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 27.08.2010 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2010 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.09.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.04.2021 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1330-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.05.2002 Prestige Brands International, Inc. The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio
2 Prevod majiteľa 19.07.2004 The Comet Products Corporation Prestige Brands International, Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2004 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
4 Prevod majiteľa 03.09.2010 The Spic and Span Company The Comet Products Corporation
5 Zápis alebo zmena zástupcu 03.09.2010 Bušová Eva, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku